عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 163

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از اجرای پژوهش، هنجاریابی، پایایی و روایی پرسشنامه‌ی ‌‌طرحواره‌ی یانگ (نسخه‌ی سوم فرم کوتاه، 2005) بود. جامعه‌ی آماری عبارت بود از کلیه‌ی افراد بهنجار و همچنین مبتلایان به اختلال روانی در شهر تهران در تابستان و پاییز 1387. روش مورد استفاده برای نمونه‌گیری، به صورت نمونه‌گیری در ‌دسترس بود. ملاک ورود برای افراد نمونه، محدوده‌ی سنی 50- 20 سال با مدرک تحصیلی دیپلم یا بالاتر از دیپلم بود. جهت انتخاب افراد گروه مبتلا به اختلال روانی، به سه مرکز ارائه دهنده‌ی خدمات روان‌شن ...

در این پایان نامه برای تحقیق در خصوص سوالات مطروحه در مقدمه تحقیق از جمله علائم اختلال روانی دو قطبی و وضعیت رفتار این بیماران خصوصاً در حین ارتکاب جرم و در حال افاقه و همچنین بررسی سیستم حقوق جزای ایران و انگلستان در نحوه برخورد با این بیماری و میزان مسئولیت این نوع بیماران، ابتدا در فصل اول به انواع طبقه بندی اختلالات روانی اشاره شده است و در ادامه به یکی از این انواع که موضوع مورد بحث ما می‌باشد بنام اختلالات خلقی به تفضیل پرداخته شده است. سپس به شناخت اختلالات روانی دو قط ...

این پژوهش به منظور مقایسه اختلالات روانی و تاب‌آوری در افراد زندانی و غیر زندانی شهرستان میناب در سال 1391 انجام گرفت نمونه آماری تعداد 100 نفر زندانی و 100 نفر غیر زندانی که در متغیرهای سن، جنس، تحصیلات، میزان درآمد، تأهل و طبقه اجتماعی همتا سازی و به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه تشخیص اختلالات روانی (SCL-90-R) و مقیاس تاب‌آوری (CD-RTS) استفاده شد. پژوهش از نوع علی ـ مقایسه‌ای و روش آن میدانی و نمونه گیری از نوع تصادفی می‌باشد که با استفاده از ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه سبک های فرزندپروری و کارکردهای اجرایی برنامه ریزی- سازمان دهی و خود کنترلی در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دبستانی بودند، که در سال 1390 به کلینیک اعصاب و روان آتیه مراجعه کرده بودند. نمونه مورد نظر که به صورت در دسترس انتخاب شده بود، شامل 50 دانش آموز دبستانی (15 دختر و 35 پسر) دارای اختلال نارسایی توجه /بیش فعالی بودند. به منظور تشخیص اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی، پس از دریافت تشخیص این اخ ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسه شادکامی، ویژگی های شخصیتی و سلامت روان در جوانان مذکر دارای اختلال لکنت زبان و عادی است. نمونه گیری تمام شمار بود و لذا جامعه و نمونه از نظر تعداد برابر بود و کلیه جوانان مذکری را که در مرکز روان درمانی به دلیل تشخیص لکنت زبان پرونده داشتند و خدمات گفتار درمانی دریافت می کردند را شامل می شد. برای آزمون افراد گروه سالم نیز از میان سازمان های دولتی شهرستان کرمانشاه 2 مرکز انتخاب شدند و از میان پرسنل 18 تا 35 سال آنها که به لکنت زبان مبتلا نبودن ...

هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی نشانه های اختلال وسواس فکری - عملی در بیماران ایرانی است.این پژوهش، از نوع تحقیقات توصیفی بوده و در آن 103 بیمار (78زن و 25 مرد) مبتلا به اختلال وسواس فکری - عملی (مبتنی بر ملاک های تشخیصی DSM-IV-TR) که به مراکز درمانی شهر تهران مراجعه کردند به صورت در دسترس انتخاب شدند. سپس برای بررسی شدت و نشانه های اختلال وسواس فکری - عملی در اعضای گروه نمونه، از مقیاس وسواس فکری - عملی ییل براون و یک سوال باز پاسخ استفاده گردید.داده های به دست آمده، با است ...

امروزه، شیوع و گستردگی استرس در محیط کار، محققان را به بررسی و تحلیل گسترده این موضوع در سازمانها و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان وا داشته است تا آنجا که عده ای از صاحبنظران، استرس را بیماری شایع قرن نامیده اند. به طور حتم و درصورت عدم برنامه ریزی صحیح و مناسب از سوی سازمانها در مواجهه با استرس، این پدیده تاثیر شدیدی بر روی عملکرد سازمانها و افراد شاغل درآنها، خواهد گذارد. تحقیق حاضر، به « بررسی رابطه بین استرس شغلی و سبک مقابله با استرس با سلامت روانی درشرکت برق شهرستان مرودشت ...

انواع گوناگون اختلالات رواني غير از جنون از جمله مباحث مطرح در جرم شناسي است كه مي تواند تأثير شايان توجهي بر مسئوليت كيفري مجرمان و مبتلايان به اين اختلالات و به تبع آن بر حقوق كيفري داشته باشد. مجموعه اختلالات رواني كه طيف گسترده اي از انواع بيماري هاي عصبي – رواني خفيف، متوسط و شديد را در بر مي گيرد، معمولاً نتيجه تأثير عوامل زيستي – رواني – اجتماعي هستند كه محيط فردي و اجتماعي شخص را مي سازند. ابتلا به اين اختلالات از چشم اندازهاي گوناگون قابل بررسي و مطالعه است؛ از جمله ...

هدف اصلي اين مطالعه بررسی رابطه بین آلودگي صوتي با شيوع آسيبهاي رواني و سانحه بوده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و به صورت مقطعی صورت گرفته است. جامعه آماری شامل کارکنان کارخانه سیمان شمال بوده است. حجم نمونه مورد پژوهش 140 نفر از کارکنان قسمت های مختلف بوده که به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب گردیدند. ابزار های مورد استفاده برای جمع آوری داده ها، دستگاه صداسنج Cell405b2 ، تكنيك نمونه برداري از رفتار ايمني و پرسشنامه سلامت عمومي GHQ با ضريب اعتبار 0/84 وپايايي 0/ ...