عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف: این مطالعه به منظور بررسی اختلالات روانپزشکی در بیماران مبتلا به نارسایی کلیه مزمن تحت درمان با دیالیز در مراجعه کنندگان به بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود از اسفند سال 91 لغایت اسفند سال 92 انجام شده است. روش مطالعه: در این مطالعه مقطعی توصیفی - تحلیلی، 98 نفر از بیماران مبتلا به نارسایی کلیه مزمن تحت درمان با دیالیز در مراجعه کنندگان به بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود از اسفند سال 91 لغایت اسفند سال 92 وارد مطالعه شدند و اختلالات روانپزشکی در آنها به وسیله پرسشنامه SCL- ...

هدف ‏‎:‎‏ در بررسی حاضر رابطه میان شدت اختلالهای روانپزشکی و شدت وابستگی به مواد افیونی به عنوان یک پیش آگهی منفی در درمان افراد معتاد به مواد مخدر مورد بررسی قرار گرفته است . روش ‏‎:‎‏ این بررسی از نوع توصیفی - مقطعی است . آزمودنیهای پژوهش را 240 نفر (232 مرد ، 8 زن ) تشکیل داده اند که به تصادف از میان بیماران معتاد به مواد افیونی مراجعه کننده برای درمان انتخاب شده اند . ابزار پژوهش ، آزمودن ‏‎MMPI‎‏ و مصاحبه روانپزشکی بوده است که به صورت انفرادی اجرا شده است . داده ها به کم ...

امروزه تا حد زیادی بار اختلالات روانی در کشورهای پیشرفته جهان بوسیله پرسش نامه های غربالگری و مصاحبه های بالینی شناسائی شده ولی مطالعات همه گیری شناسی اختلالات روانی در کشور ما کوتاه و تعداد مطالعات انجام شده کم و محدود می باشد. هدف پژوهش حاضر، برآورد شیوع اختلالات روانپزشکی در افراد 18 سال و بالاتر مناطق شهری و روستایی کشور بود. به همین منظور 25180 نفر به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک و خوشه ای از بین خانوارهای موجود کشور انتخاب شدند. پرسش نامه اختلالات عاطفی و اسکیزوفرنیا ...

هدف پژوهش حاضر تعیین میزان شیوع اختلال های روانپزشکی در افراد 15 سال و بالاتر مناطق شهری تهران بود. در این مطالعه 879 نفر (455 زن و 424 مرد) که با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شده بودند با استفاده از چک لیست مصاحبه بالینی بر اساس ملاکهای تشخیصی DSM-IV مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که در مجموع 5/21 درصد افراد مورد مطالعه (7/27 درصد زنان و 9/14 درصد مردان) دچار اختلال روانی هستند. اختلال های خلقی و اضطرابی به ترتیب با 8/9 و 4/7 درصد از شایعترین اختلال های ...

هدف: این مطالعه به منظور بررسی اختلالات روانپزشکی در طی بارداری در زنان مراجعه کننده به کلینیک های زنان و زایمان بیمارستان های شاهرود در طی سال های اسفند 91 لغایت اسفند 92 انجام شده است. روش مطالعه: در این مطالعه مقطعی توصیفی - تحلیلی، 300 نفر از زنان مراجعه کننده به کلینیک های زنان و زایمان بیمارستان های شاهرود در طی سال های اسفند 91 لغایت اسفند 92 وارد مطالعه شدند و اختلالات روانپزشکی در آنها به وسیله پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: در این مطال ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی بیماریهای روانپزشکی منجر به از کارافتادگی و استراحت‌های پزشکی در کمیسیون اعصاب و روان سازمان تامین اجتماعی شهر تهران است . یافته‌ها نشان داد که اختلالهای خلقی، شایعترین اختلال روانپزشکی منجر به از کارافتادگی (20/9 درصد) و استرحتهای پزشکی (50/4 درصد) است . اختلالهای روانپزشکی به طور معنی‌داری بیش از اختلالهای عصب‌شناختی منجر به از کارافتادگی و استراحت پزشکی شدند. به طوری که 56/9 درصد از کارافتادگان و 83/5 درصد کل مراجعان استراحت پزشکی رابه خود اختصاص دادن ...

بار اختلالات روانپزشکی در کشورهای پیشرفته تا حد زیادی به وسیله پرسش نامه های غربالگری و مصاحبه بالینی ساختار یافته شناسایی شده،ولی بررسی بار اختلالات روانپزشکی در کشور ما محدود و تعداد مطالعات انجام شده کم می باشد. این مطاله با هدف بررسی همه گیر شناسی اختلالات روانی در افراد 18 سال به بالای مناطق شهری و روستایی استان یزد انجام گرفت. نمونه مورد مطالعه با رو ش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و سیستماتیک از بین خانوارهای موجود استان یزد انتخاب گردید و از طریق تکمیل پرسش نامه اختلالات ...

مهاجرت و مشکلات ناشی از تفاوتهای قومی در کشور میزبان سبب بروز یا افزایش شیوع اختلالهای روانپزشکی در میان مهاجران می‌شود. هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت سلامت روانی گروهی از مهاجران افغان با روش نمونه‌گیری تصادفی برگزیده شده و با استفاده از فرم 28 سئوالی پرسشنامه سلامت عمومی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که میزان شیوع اختلالهای روانپزشکی در افراد مورد بررسی 34/6 درصد می‌باشد. در این بررسی رابطه معنی‌داری میان سن و میزان ابتلا به اختلالهای روانپزشکی دیده شد، ولی با وضعیت ...

چکیده ندارد.