عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 301

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هر تحقیقی اهدافی دارد که یا باید به آنها برسد، یا به آن اهداف نزدیک شود، هدف پژوهش حاضر این است که عوامل روانی - اجتماعی، موثر بر اختلالات رفتاری نوجوانان 13-16 ساله را مشخص و روشن کند و رابطه عواملی چون، سطح تحصیلات پدر و مادر، میزان درامد خانواده، فوت مادر، فوت پدر، اختلافات خانوادگی، گسیختگی کانون خانواده، تعداد فرزندان خانواده، ترتیب تولد فرزندان و سازگاری والدین را با اختلالات رفتاری روشن نماید. بر همین اساس فرض‌هائی را مشخص نموده تا مورد آزمایش قرار گیرد ...

بین میزان اختلال رفتاری دختران و پسران تفاوت معنی دار وجود نداشت اما بین اختلال رفتاری و پیشرفت تحصیلی هم بستگی منفی معنی داری وجود داشت ، هم چنین بین میزان تحصیل مادر و اختلال رفتاری دانش آموزان رابطه ی معنی وجود داشت اما میزان تحصیل پدر تاثیر معنی داری نداشت . بین میزان اختلالات رفتاری دانش آموزان و وضعیت شغلی پدر رابطه معنی دار وجود داشت که نتایج به دست آمده مورد بحث و تفسیر قرار گرفته است . ...

این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است که به منظور بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی مادرانی که کودکان 3 الی 6 ساله آنها مبتلا به اختلالات رفتاری شایع میباشند، در مورد نحوه رفتار مادر با این کودکان در مهدهای کودک شهر شیراز انجام شده است . در این پژوهش دو گروه از مادران شرکت داشتند. گروه اول که تحت عنوان گروه مورد نامیده شدند شامل 41 نفر از مادرانی بودند که کودکان 3-6 ساله آنها مبتلا به یک و یا بیشتر از یکی از اختلالات رفتاری شایع بوده و هنگام انجام پژوهش ساعاتی از روز ...
نمایه ها:
مادر | 
شیراز | 
آگاهی | 
کودک | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
آموزش | 

مراد از این پژوهش بررسی کیفیت اختلالهای رفتاری دانش آموزان دختر دیرآموز بوده است. نخست 24 دانش آموز دارای اختلال رفتاری که از سوی آموزگار به کلینیک کاردرمانی ارجاع شده بودند توسط پرسشنامه رفتاری راتر (فرم آموزگار)مورد سنجش قرارگرفتند .سن آنها بین 6تا8 سال بود بر پایه پرسشنامه رفتاری راتر 18 نفر دارای اختلال رفتاری بودند که با خانواده های آنها و آموزگارانشان نشست های گروهی تشکیل گردید.همچنین رفتار دانش موزان در محیط آموزشی مشاهده شد. یافته ها نشان داد که اختلال رفتاری دانش ...

مقدمه: برای دست یافتن به اهداف بهداشت روان در جامعه، مطالعه اختلالات رفتاری کودکان جامعه ضروری است اهداف اصلی از این پژوهش بررسی روایی و پایایی فرم راتر معلم در سنجش اختلالات رفتاری و مطالعه اپیدمیولوژیک اختلالات رفتاری دانش آموزان دبستانی شهرستان قروه می باشد. مواد و روشها: مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و جهت نمونه گیری از روش Multi stage stratified cluster random sampling استفاده شده است. نتایج: یک مرحله از بررسی به تعیین اعتبار و پایایی فرم راتر معلم اختصاص دارد که در ...

هدف پژوهش ، بررسی علل اختلافات رفتاری میان دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزی است . جامعهء آماری تحقیق شامل دانش‌آموزان، اعضای ستادهای تربیتی و معاونان و سرپرستان مدارس راهنمایی شبانه‌روزی است . از میان این مدارس 64 دانش‌آموز دارای اختلال رفتاری و 37 نفر نیز از مدیران، مربیان پژوهشی، نماینده معلمان و معاونان و سرپرستان انتخاب شده‌اند. روش تحقیق پیمایشی با استفاده از پرسشنامه است . یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که 19 درصد از پاسخ‌دهندگان از درآمد خانواده ناراضی، 38 درصد تا حدو ...

طرح تحقیق شناسائی ناهنجاریهای رفتاری دانش‌آموزان کشور از میان یکصد هزار نفر نمونه نسبت به 0/5 میلیون نفر دانش‌آموز برای استان زنجان 3167 نمونه را پیش‌بینی نمود که بر اساس فرمهای شناسائی انجام گرفت و نمونه‌گیری از شهرستانهای قزوین، زنجان، ابهر و منطقه بوئین‌زهرا بوده در ده شاخه ناهنجاریها بررسی گردید که شامل اختلالات حسی، حرکتی، اختلالات سیستم عصبی به شکلهای عضوی و مشکلات تحصیلی و مشکلات روان رنجوری و مشکلات کرداری و مشکلات اخلاقی و جنسی و مشکلات هیجانی و رفتاری و مشکلات خانوا ...

این پژوهش توصیفی به منظور تعیین ارتباط ارضای نیازهای اساسی (جسمی و روانی) با بروز اختلالات رفتاری در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر اهواز انجام شده است نشان داد که بین متغیرهای جنس ، پایه تحصیلی، تعداد خواهران و برادران، شغل پدر، میزان درآمد خانواده و افراد سرپرست خانواده با بروز اختلال رفتاری رابطه معنی‌دار وجود دارد. ولی بین متغیرهای سن، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر، شغل مادر، زندگی با اشخاص غیر از خانواده اصلی (علاوه بر خانواده اصلی) و ترتیب تولد رابطه معنی‌دار وجود ندارد. همچنین ...