عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 190

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اختلال کمبود توجه وتمرکز (ADD) واختلال اضطراب شایعترین اختلال عصبی – رفتاری دوران کودکی می باشند. گرچه برنامه های دارو درمانی، کار درمانی وبازی درمانی در کاهش علائم این اختلالات سهم عمده ای دارند، اما برای بهبود روابط وتعاملات اجتماعی وعاطفی ایشان به مداخلات دیگری که نقش مکملی را در درمان ایفا می کنند، نیاز است. یکی از تأثیرگذارترین برنامه ها، برگزاری جلسات موسیقی درمانی می باشد. هدف این مطالعه بررسی تأثیر موسیقی در کودکان با اختلال ADD که همزمان اختلال اضطراب را نیز دارند وک ...

این تحقیق به منظور بررسی و مقایسه شیوع انواع اختلال های رفتاری دانش آموزان نارسا خوان مقطع ابتدایی با دانش آموزان مقطع ابتدایی انجام شده است . و به این دلیل کلیه مقطع ابتدایی نارسا خوان انتخاب گردیده اند که بررسی تحولی اختلال های رفتاری در این دانش آموزان میسر گردد. روش پژوهشی این تحقیق از نوع علی مقایسه ای می باشد برای انجام این پژوهش جامعه آماری دانش آموزان عادی سه منطقه 10،11 ،6 و برای دانش آموزان نارسا خوان ،کل مراکز اختلا ل های یادگیری دولتی شهر تهران که شامل سه م ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان همه گیر شناسی اختلال های رفتاری در دانش آموزان مقطع راهنمایی منطقه اهر از استان آذربایجان شرقی انجام شده است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی و مقطعی است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه دانش آموزان دوره راهنمایی مدارس دولتی منطقه اهر در سال 1390 به تعداد 3581 (1726 دختر و 1855 پسر) است. حجم نمونه 1000 نفر دانش آموز، به روش نمونه گیری خوشه ای جهت تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها در مرحله اول غربالگری، معلمان پرسشنامه محقق ساخته را در ...

مقدمه و هدف: اختلال رفتاری یکی از مشکلات همراه در کودکان آسپرگراست. به همین دلیل این کودکان دارای مشکلاتی مانند اختلال در تعامل اجتماعی، توجه، اضطراب و پرخاشگری می باشند. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر مهارت های دیداری-حرکتی ظریف به عنوان یکی از مداخلات کاردرمانی بر روی این دسته از مشکلات رفتاری این کودکان است. روش تحقیق کار: کودکان آسپرگری که به کلینیک های کاردرمانی مراجعه کردند توسط چک لیست رفتاری کودکان مورد ارزیابی قرار گرفتند.آن هایی که دچار اختلال رفتاری بودند انتخاب ش ...

هدف از انجام اين پژوهش بررسی رابطه سلامت عمومی والدین و اختلال رفتاری کودکان با پیشرفت تحصیلی آنان است. روش انجام پژوهش، از نوع همبستگی است. جامعه اماری دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران بوده اند. بدين منظور تعداد 300 نفر از دانش آموزان بصورت تصادفي انتخاب شدند و پرسشنامه سلامت عمومی والدین و اختلال رفتاری راتر فرم معلم اجرا گرديد و به منظور تحلیل یافته های پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون،و رگرسیون استفاده شد. یافته ها نشان می دهد میزان همبستگی بین سلامت عمومی والدین واختلال ...

هدف از پژوهش حاضر مقایسه تئوری ذهن و سیستم‌های مغزی/ رفتاری در کودکان ADHD غیر بالینی و عادی بود. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- مقایسه‌ای بود که در راستای هدف پژوهشی تعداد 50 دانش آموز مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی غیر بالینی و 50 دانش آموز عادی به شیوه هدفمند و با استفاده از روش غربالگری به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها از تکلیف داستان‌های تصویری تئوری ذهن، مقیاس BIS- BAS کارور و وایت (1994) ویژه کودکان، پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان(CSI-4) استفاده شد ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین سیستم های مغزی/ رفتاری و حساسیت پردازش- حسی با آلکسی تیمیا بود. این پژوهش یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه مورد مطالعه آن دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان مهاباد بود که از آن نمونه ای 400 نفری به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیری به روش گام به گام، آزمون T مستقل و ضریب همبستگی پیرسون نشان دادند که رابطه مستقیم امّا منفی بین سیستم بازداری رفتاری و آلکسی تیمیا وجود ...

هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه اختلال رفتاری و خودپنداره دانش‌آموزان پسر خانواده های تک والد و خانواده های عادی دوره ابتدایی شهر تهران است. روش تحقیق علی مقایسه ای و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر دوره ابتدایی (خانواده های عادی و خانواده های تک والد) منطقه 2 تهران است.برای انتخاب نمونه مورد نظر از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد ه است. نمونه شامل 122 نفر فرزندان خانواده تک والد (61 نفرسرپرست مادر ،61 نفر سرپرست پدر) و 122 نفر فرزندان خانواده عادی است. ابزار های مو ...

اختلال بيش فعالي كمبود توجه شايعترين اختلال رفتاري عصبي در كودكان مي‌باشد. در سبب شناسي اين بيماري فاکتور های متعددی نقش دارند . ژنتيك ،ناهنجاریهای ساختماني مغزی، در معرض قرار گرفتن جنین در برابر برخی از سموم و كمبود برخي از ريزمغزي‌ها با بروز این اختلال مرتبط است. اين مطالعه نقش سولفات روي و امگا 3 بعنوان دارو های مكمل درمان را در اين اختلال بررسي مي‌نمايد. اين مطالعه يك كارآزمايي باليني تصادفي دو سوكور با دارونما و تك مركزي بود كه در آن 150 كودك نوجوان 15-6 ساله مبتلا به ...