عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1344

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش، با استفاده از رویکردهای روان شناختی درمان اختلال استرس پس از ضربه به بررسی و مقایسه دو روش درمان، شناختی- رفتاری CBT) ) و حساسیت زدایی حرکات چشم و پردازش مجدد (EMDR) پرداخته، و اثربخشی هریک از روش های درمانی فوق را برکاهش علایم اختصاصی (هفده گانه) و سایر اختلالات روانی همرا ه با اختلال استرس پس از ضربه (PTSD) مورد بررسی قرار داده است. جامعه آماری پژوهش، عبارت بودند از؛ بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ که با تشخیصPTSD د ...

اختلال سلوکی عبارت از یک الگوی رفتاری با دوام است که در آن حقوق اساسی دیگران و هنجارهای اجتماعی متناسب با سن از سوی کودک و نوجوان نادیده گرفته می شود. این اختلال غالباً با رفتارها و ویژگی های زیر همراه است: فعالیت جنسی زودرس، باده نوشی، کشیدن سیگار و مواد، بی پروایی و اعمال خطرناک، عزت نفس پایین، در حالی که ممکن است یک تصویر قدرتمند از خود نشان دهند. انعطاف پذیری اندک در برابر ناکامی، تحریک پذیری و خلق انفجاری از ویژگیهایی است که با فراوانی بیشتری در این اختلال دیده می شود. ا ...

هدف اصلی پژوهش حاضر، مقایسه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه افراد مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی، اختلال دوقطبی و اختلال اضطراب منتشر با افراد عادی به تفکیک جنسیت است. به این منظور، در قالب یک مطالعه علی - مقایسهای، 61 بیمار مبتلا به شخصیت ضد اجتماعی (34 مرد و 27 زن)، 65 بیمار مبتلا به اختلال دوقطبی (30 مرد و 35 زن) و 66 بیمار مبتلا به اضطراب منتشر (31 مرد و 35 زن) در دامنه سنی 30 تا 50 ساله که در حد فاصل زمانی اسفند ماه ???? تا اردیبهشت‌ماه سال ???? به مراکز روانشناسی بالینی ش ...

اختلال های اضطرابی شامل اختلال هایی می شود که ویژگی مشترکشان ترس و اضطراب شدید و آشفتگی های رفتاری مرتبط می باشد. در این پژوهش اهمیت تشخیص اختلال های اضطرابی در جمعیت عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف مطالعه حاضر شیوع شناسی اختلال های اضطرابی در خراسان جنوبی می باشد. از جامعه آماری عمومی بالای 16 سال خراسان جنوبی، تعداد 1500 نفر طی نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و مورد مصاحبه بالینی به وسیله CIDI قرار گرفتند. یافته های این پژوهش نشان داد که شیوع اختلال هراس خاص%9.3؛ اختلا ...

اختلال کمبود توجه وتمرکز (ADD) واختلال اضطراب شایعترین اختلال عصبی – رفتاری دوران کودکی می باشند. گرچه برنامه های دارو درمانی، کار درمانی وبازی درمانی در کاهش علائم این اختلالات سهم عمده ای دارند، اما برای بهبود روابط وتعاملات اجتماعی وعاطفی ایشان به مداخلات دیگری که نقش مکملی را در درمان ایفا می کنند، نیاز است. یکی از تأثیرگذارترین برنامه ها، برگزاری جلسات موسیقی درمانی می باشد. هدف این مطالعه بررسی تأثیر موسیقی در کودکان با اختلال ADD که همزمان اختلال اضطراب را نیز دارند وک ...

هر تحقیقی اهدافی دارد که یا باید به آنها برسد، یا به آن اهداف نزدیک شود، هدف پژوهش حاضر این است که عوامل روانی - اجتماعی، موثر بر اختلالات رفتاری نوجوانان 13-16 ساله را مشخص و روشن کند و رابطه عواملی چون، سطح تحصیلات پدر و مادر، میزان درامد خانواده، فوت مادر، فوت پدر، اختلافات خانوادگی، گسیختگی کانون خانواده، تعداد فرزندان خانواده، ترتیب تولد فرزندان و سازگاری والدین را با اختلالات رفتاری روشن نماید. بر همین اساس فرض‌هائی را مشخص نموده تا مورد آزمایش قرار گیرد ...

بین میزان اختلال رفتاری دختران و پسران تفاوت معنی دار وجود نداشت اما بین اختلال رفتاری و پیشرفت تحصیلی هم بستگی منفی معنی داری وجود داشت ، هم چنین بین میزان تحصیل مادر و اختلال رفتاری دانش آموزان رابطه ی معنی وجود داشت اما میزان تحصیل پدر تاثیر معنی داری نداشت . بین میزان اختلالات رفتاری دانش آموزان و وضعیت شغلی پدر رابطه معنی دار وجود داشت که نتایج به دست آمده مورد بحث و تفسیر قرار گرفته است . ...

این تحقیق به منظور بررسی و مقایسه شیوع انواع اختلال های رفتاری دانش آموزان نارسا خوان مقطع ابتدایی با دانش آموزان مقطع ابتدایی انجام شده است . و به این دلیل کلیه مقطع ابتدایی نارسا خوان انتخاب گردیده اند که بررسی تحولی اختلال های رفتاری در این دانش آموزان میسر گردد. روش پژوهشی این تحقیق از نوع علی مقایسه ای می باشد برای انجام این پژوهش جامعه آماری دانش آموزان عادی سه منطقه 10،11 ،6 و برای دانش آموزان نارسا خوان ،کل مراکز اختلا ل های یادگیری دولتی شهر تهران که شامل سه م ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان همه گیر شناسی اختلال های رفتاری در دانش آموزان مقطع راهنمایی منطقه اهر از استان آذربایجان شرقی انجام شده است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی و مقطعی است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه دانش آموزان دوره راهنمایی مدارس دولتی منطقه اهر در سال 1390 به تعداد 3581 (1726 دختر و 1855 پسر) است. حجم نمونه 1000 نفر دانش آموز، به روش نمونه گیری خوشه ای جهت تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها در مرحله اول غربالگری، معلمان پرسشنامه محقق ساخته را در ...