عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 24

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این بررسی نشان داد که نبود آموزش کافی در مورد فعالیت جنسی و اطلاعات ناکافی جنسی، پیش نوازش ناکافی، ناسازگاری در ارتباط به طور کلی، باورهای جنسی نادرست، ارتباط ضعیف در باره نیاز ها یا اضطراب های جنسی هریک از طرفین، وجود اختلال جنسی در شریک جنسی، اضطراب در مورد عملکرد جنسی و ترس از عدم موفقیت در رابطه جنسی، روابط خانوادگی آشفته و تربیت محدود کننده والدین، داشتن تجارب نامطلوب جنسی پیش از ازدواج، احساس گناه در باره آمیزش جنسی و مغایرت داشتن آن با مذهب، اضطراب و افسردگی از شایع تر ...
نمایه ها:
آگاهی | 
آموزش | 

محققین بر آن شدند که میزان شیوع اختلالات روانی جنسی و میزان شیوع افسردگی را در زوج های نابارور و ارتباط آن را با ناباروری مورد بررسی قرار دهند. تحقیق به صورت مقطعی در طی یک ماه صورت گرفت که در آن 30 زن نابارور که بطور تصادفی از بین افراد مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری شهر مشهد (بیمارستان منتصریه) انتخاب شدند. طبق نتایج بدست آمده مطابق معیار هامیلتون 7 نفر (3/23%) افسردگی خفیف، 16 نفر (3/53%) افسردگی متوسط و 6 نفر (20%) افسردگی شدید داشتند و تنها یک نفر خلق طبیعی داشت. از ...

اختلالات عملکرد جنسی شامل اختلال میل جنسی، اختلال تحریک نسبی، اختلال در ارگاسم و درد هنگام مقاربت از شایعترین اختلالات جنسی در جانبازان جنگ می باشند. مطالعه ای مقطعی جهت بررسی این اختلالات در جانبازان جنگ تحمیلی در کرمان طراحی کردیم. جهت ارزیابی از پرسشنامه بررسی اختلالات عملکرد جنسی که توسط پژوهشگران ساخته شده بود استفاده شد. ضریب آلفا کرونباخ جهت ارزیابی پایانی 77% و ضریب روایی پرسشنامه 60% محاسبه شد. تمامی بیماران مرد بودند. میانگین سنی 5/6+-5/40 سال داشتند، میانگین درصد ج ...
نمایه ها:
درمان | 
کرمان | 

نتایج به دست آمده نشان داد که بین توزیع اختلال عملکرد جنسی در گروه های مورد و شاهد تفاوت معنی دار وجود دارد . هم چنین این تفاوت بین بیماران افسرده و گروه شاهد ، بیماران دچار پرخاشگری و گروه شاهد و بیماران با شکایت های جسمانی و گروه شاهد دیده شد و نیز نشان داده شد که بین دو گروه مورد و شاهد در اختلال های میل و ارگاسم تفاوت معنی دار وجود دارد . ...
نمایه ها:
زن | 

اسکیزوفرنی یک بیماری جدی روانپزشکی است که 1% جمعیت را درگیر می کند .تصور میشود که داروهای آنتی سایکوتیک باعث اختلال کارکرد جنسی میشوند ولی مکانیسم اصلی عمل آنها به خوبی مشخص نشده است .مطالعات محدودی که به این موضوع پرداخته اند نشان می دهند که بین داروهای نورلپتیک و اختلال کارکرد جنسی ارتباط وجود دارد .شیوع اختلال جنسی دربیماران تحت درمان با این داروها در مردان 60 درصد براوردشده است وهم چنین میزان این اختلال دربیماران اسکیزوفرن که تحت درمان با داروهای آنتی سایکوتیک بوده اند ا ...

اختلال عملکرد جنسی به صورت ناتوانی فرد برای شرکت در رابطه جنسی دلخواهش تعریف می شود. این اختلال عملکرد به شکلهای گوناگونی بروز می کند . مانند فقدان میل یا لذت جنسی یا ناتوانی فیزیولوژیک برای شروع ، تداوم یا تکمیل تعامل جنسی. اگر چه این اختلالات تاثیر عمیقی بر سلامت روانی و چگونگی رفتار فرد در قبال سایرین می گذارد، اما از آنجا که این مشکل اساسا به عنوان تابویی در فرهنگها و جوامع مطرح است کمتر از سوی بیماران برای حل آن اقدام می شود. همزمانی بیشتر این اختلالات با سایر اختلالات ر ...

در این پژوهش و رساله علمی هم چنان که از موضوع آن پیداست سعی شده است پدیده ی نو ظهور تغییر جنسیّت از منظر و دیدگاه فقهی و هم چنین حقوقی آن، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. پرسش اساسی و مهمّی که به ذهن خطور می کند، این است که آیا تغییر جنسیّت و تبدیل به جنس مخالف جایز است یا خیر؟ «تغییر» در لغت عبارت است از دگرگونی و از حالتی به حالت دیگر درآمدن. هم چنین در اصطلاح فقهـی و حقوقـی، عبـارت است از تبدیل مرد به زن یا بر عکس. با توجّه به دیدگـاه روان پزشکان، حقوق دانان و هم چنین ...

مقدمه: امروزه حدود 600000 هیسترکتومی در هر سال در ایالت متحده انجام می شود و بعد از سزارین دومین عمل جراحی بزرگی است که انجام می گردد. از آنجا که هیسترکتومی بر ایجاد ناباوری و تصویر ذهنی از بدن موثر می باشد، عوارض جنسی متعاقب آن محتمل است. لذا، این مطالعه به منظور بررسی تأثیر هیسترکتومی در بروز اختلالات جنسی در بیمارستان بعثت سنندج انجام گردید. مواد و روشها: این مطالعه از نوع همگروهی تاریخی بود. جامعه آماری در این مطالعه شامل کلیه زنان همسردار هیسترکتومی شده متولد 1330 به بعد ...
نمایه ها:
سنندج | 

مقدمه : روابط لذت بخش جنسی یکی از عوامل خوشبختی وارتقای کیفیت زندگی افراد به حساب می آید وهرگونه اختلال در این زمینه باعث ایجاد ناکامی واحساس عدم امنیت متنش های بین فردی می گردد . از طرفی یکی از علل پنهان بسیاری از موارد جدایی وطلاق مشکلات جنسی است . بنابراین شناخت ومطالعه تمایلات ورفتارهای جنسی طبیعی وغیرطبیعی انسان یکی از مهمترین مسائل بهداشت عمومی وسلامت روان محسوب می گردد . در نتیجه نیازمند ابزار های دقیق جهت تشخیص وشناخت این رفتارها هستیم که یکی از بهترین این وسایل پرسش ...