عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 33

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اختلال استرس پس از ضربه نوعی اختلال اضطربی است که در افرادی که در معرض حوادث آسیب رسان قرار گرفته اند بروز می کند. بیش انگیختگی و کرختی هیجانی از ملاک های تشخیصی اختلال استرس پس از ضربه می باشد. زوج درمانی شناختی- رفتاری برای اختلال استرس پس از ضربه (مانسون و فریدمن، زیر چاپ) مدل درمانی جدیدی می باشد که برای کاهش شدت نشانه های اختلال استرس پس از ضربه و بهبودی سازگاری ارتباطی طراحی شده است . آموزش بیماران برای استفاده از مهارت های مقابله ای اثربخش، بخشی از درمان اختلال استرس ...

در روانشناسی تحقیقات زیادی در مورد تأثیر منفی حوادث و سوانح ناگوار انجام شده، و تشخیص اختلال استرس پس از سانحه به منظور صورت‌بندی این اثرات سوء گذاشته می‌شود. اما این اختلال تنها یک بخشی از واکنش افراد به مشکلات سخت زندگی را توجیه می‌کند، و تحقیقات جدید نشان می‌دهند که ممکن است این حوادث باعث تسهیل در ایجاد تغییرات مثبت در زندگی انسان می‌شود. در منابع از تغییرات مثبت تحت عنوان رشد پس از سانحه یاد می‌شود. یکی از موضوعات مورد توجه در این حوزه تعیین عوامل تسهیل کننده رشد پس از ...

هدف اصلی این پژوهش مقایسه اثربخشی مداخله رفتاری- شناختی ، آموزش مهارت های اجتماعی و روش های القاء خلق و تصویر سازی ذهنی بر بهزیستی روانشناختی فرزندان جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (P. T. S. D)بود. این پژوهش به شیوه نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه گواه اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش تمامی‌فرزندان جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه در سال تحصیلی 1389-1388 در شهر اصفهان بود که از میان آنان تعداد 160 نفر به روش تصادفی خوشه ای انتخ ...

هدف از پژوهش حاضر تدوین الگوی ساختاری از عوامل خطر سوگ بحران‌زا و رابطه آن با اختلال استرس پس از سانحه در کودکان و نوجوانان داغدیده مهاجر افغانی بوده است. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کودکان و نوجوانان داغدیده افغانی تحت پوشش بنیاد خیریه امام محمدباقر (ع) در شهرستان قم بوده‌اند. بدین منظور نمونه‌ای متشکل از 335 دختر و پسر افغان از موسسه خیریه امام محمدباقر (ع) در شهرستان قم انتخاب و پرسشنامه‌های 22 سوالی جمعیت شناخت ...

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی حساسیت‌زدایی وبازپردازش حرکت چشم ودرمان شناختی رفتاری متمرکز برترومابر روی کودکان ونوجوانان دارای اختلال استرس پس از سانحه و مقایسه این دو روش درمانی صورت گرفت جامعه آماری شامل کلیه کودکان بی‌سرپرست وتک سرپرست تحت پوشش کمیته امدادامام خمینی(ره)شهرستاناسلام آبادغرب در سال 93-92 بود. برای مشخص کردن کودکان ونوجوانانی که دارای اختلال استرس پس از سانحه بودند از 130 نفر به صورت نمونه گیری غیرتصادفی از نوع در دسترس پرسشنامه غربال گری آزمون تجدیدنظرشده ...

پژوهش حاضر از یک سو با هدف مقایسه بازداری (شناختی – رفتاری)، حافظه کاری (کلامی- غیرکلامی) و توجه پایدار در جانبازان با و بدون اختلال تنیدگی پس از سانحه؛ و از سوی دیگر بررسی نقش این کارکردهای شناختی در شدت اختلال صورت گرفت. در این پژوهش علی مقایسه ای، جامعه آماری عبارت از کلیه جانبازانی بود که طی مدت پژوهش در مرکز بازتوانی جانبازان و مرکز توانبخشی امام خمینی (ره) شهر مشهد حضور داشتند. از این جامعه، با روش نمونه گیری در دسترس 44 جانباز در قالب دو گروه مبتلا و غیر مبتلا به PTSD ...

این پژوهش میزان تأثیر پرازوسین بر روی علائم کلینیکی اختلال استرس پس از سانحه جنگ را درموارد مزمن این اختلال بررسی میکند. این مطالعه از نوع مداخله ای تک گروهی از نوع قبل وپس از آزمون می باشد و نمونه گیری آن نیز بصورت تصادفی ساده بوده است و بر روی 20 نفر از کسانی که در معرض حادثه جنگ قرار گرفته بودند تأثیر دا روی پرازوسین که یک داروی آنتاگونیست آلفا یک آدرنرژیک است رابر روی علائم اختلال استرس پس از سانحه مورد مطالعه قرار داده است،آزمودنی ها تحت درمان با روزانه 5 میلی گرم(1-2- ...

استرس و وقایع آسیب رسان به کرّات اتفاق میافتد، عوارض این آسیبها طبقات تشخیصی متفاوتی از جمله اختلال استرس پس از سانحه را ایجاد میکند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه تابآوری، هوش هیجانی و سبک های مقابله ای در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه و افراد بهنجار انجام شد.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه بیماران بستری مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه شهرستان سنندج بود. تعداد نمونه این پژوهش 60 نفر از افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه و افراد بهنجار بود که به روش نمونه‌گیری در دستر ...

هدف: هدف ازاجرای این تحقیق بکارگیری و مقایسه روش های درمان شناختی -رفتاری، خانواده درمانی و تلفیق روش های شناختی - رفتاری و خانواده درمانی جهت بهبود بخشیدن اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) و کاهش عوارض ناشی از آن می باشد. در این پژوهش از سه روش درمانی شناختی -رفتاری، خانواده درمانی و تلفیق روش های شناختی - رفتاری و خانواده درمانی استفاده گردید واثر بخشی هر یک از این روش ها به طور مجزا وهمچنین تفاوت این روش ها در درمان اختلال یاد شده بررسی شد. مواد و روش ها: پس از انجام پیش ...