عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اختلال کمبود توجه وتمرکز (ADD) واختلال اضطراب شایعترین اختلال عصبی – رفتاری دوران کودکی می باشند. گرچه برنامه های دارو درمانی، کار درمانی وبازی درمانی در کاهش علائم این اختلالات سهم عمده ای دارند، اما برای بهبود روابط وتعاملات اجتماعی وعاطفی ایشان به مداخلات دیگری که نقش مکملی را در درمان ایفا می کنند، نیاز است. یکی از تأثیرگذارترین برنامه ها، برگزاری جلسات موسیقی درمانی می باشد. هدف این مطالعه بررسی تأثیر موسیقی در کودکان با اختلال ADD که همزمان اختلال اضطراب را نیز دارند وک ...

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر آموزش گروهی تکنیک‌های فراشناختی بر اضطراب، باورهای فراشناختی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر مضطرب ساکن خوابگاه‌های دانشگاه شهید چمران اهواز بود. در این پژوهش، تلاش شد فرضیه کلی زیر به محک آزمایش گذاشته شود: آموزش گروهی تکنیک‌های فراشناختی بر اضطراب و مولفه‌های آن، باورهای فراشناختی و مولفه-های آن و عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر مضطرب ساکن خوابگاه‌های دانشگاه شهید چمران اهواز تأثیر دارد. برای تعیین روایی و پایایی پرسشنامه ها، نمونه ای به حجم 1 ...