عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق به منظور بررسی و مقایسه شیوع انواع اختلال های رفتاری دانش آموزان نارسا خوان مقطع ابتدایی با دانش آموزان مقطع ابتدایی انجام شده است . و به این دلیل کلیه مقطع ابتدایی نارسا خوان انتخاب گردیده اند که بررسی تحولی اختلال های رفتاری در این دانش آموزان میسر گردد. روش پژوهشی این تحقیق از نوع علی مقایسه ای می باشد برای انجام این پژوهش جامعه آماری دانش آموزان عادی سه منطقه 10،11 ،6 و برای دانش آموزان نارسا خوان ،کل مراکز اختلا ل های یادگیری دولتی شهر تهران که شامل سه م ...

پژوهش حاضر با هدف تهیه و اعتباریابی آزمون اختلالات رفتاری کودکان مبتلا به طیف اتیسم (فرم والدین) صورت پذیرفت. به این منظور نمونه‌ای به حجم 110 کودک مبتلا به طیف اتیسم(72پسرو 38 دختر)درشهر شیراز به صورت در دسترس انتخاب شد. ابزار پژوهش را آزمون اختلال رفتاری کودکان راتر(فرم والدین) و همچنین پرسشنامه ساخته شده توسط پژوهشگر تشکیل می‌دهند. روایی آزمون تهیه شده با استفاده از روش تحلیل عاملی حاکی از وجود یک عامل کلی داشت که روایی مطلوبی را نشان داد. ضریب اعتبار نیز با استفاده از رو ...

اوتیسم یک ناتوانی رشدی مادام العمر است که با مشکل شدید در روابط اجتماعی، ارتباط و رفتار مشخص می شود. . با توجه به مشکلات ارتباطی این کودکان و ضعف مداخلات موجود در ایجاد انگیزه برای انجام فعالیت، در این مطالعه سعی بر این است تأثیر روش درمانی پاسخ محور با کاربرد انگیزه بر مهارت های ارتباطی کودکان درخودمانده بررسی شود. در این مداخله کارآزمایی بالینی با گروه کنترل 30 فرد درخودمانده 11-6 ساله که طبق معیارهای ورود و خروج از مطالعه بر اساس سن، جنس و میانگین طول گفته همتا بودند از ...

هدف این پژوهش مقایسه میزان پرخاشگری و افسردگی در میان برادران و خواهران سالم 12-6 ساله کودکان درخودمانده و اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی شهر تهران در سال تحصیلی 91-90 است. پژوهش بر حسب نحوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات زمینه‌ای است. جامعه آماری شامل برادران و خواهران سالم 12-6 سالم کودکان درخودمانده و اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی است. نمونه آماری شامل 14 نفر از برادران و خواهران که از این تعداد 7 نفر مربوط به گروه درخودمانده و 7 نفر مربوط به گروه نارسایی توجه/ بیش فعالی ...

مقدمه : اختلال اوتیسم یکی از اختلالات طبقه اختلالات فراگیر رشد است. طیف اختلالات اوتیسم تأثیرات شدیدی بر زندگی خانوادگی می گذارد. سطوح بالای اضطراب، استرس، انزوا و بلاتکلیفی در والدین و همشیران کودک مبتلا به اوتیسم از جمله این موارد است. پژوهش حاضر باهدف مقایسه ی سبک دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه در مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم با مادران کودکان غیر مبتلا انجام خواهد شد. مواد و روشها : در این مطالعه که به صورت مورد شاهدی انجام شده است تعداد 42 نفر از مادر ...

با توجه به اهمیت تنظیم و تبادل عواطف در تعیین میزان و کیفیت روابط بین‌فردی، شناسایی و بهبود این دسته از عوامل زمینه‌ساز، گامی مهم در کاهش مشکلات بین‌فردی است. مفهوم الکسیتیمیا به‌عنوان سازه‌ای که شناسایی، ابراز و خودگردانی هیجانی را در بر می‌گیرد، در این پژوهش به‌عنوان متغیر زیربنایی در تبیین مشکلات بین‌فردی محسوب می‌شود. از این‌رو انتظار داریم مداخله‌ای که بتواند الکسیتیمیا و ویژگی‌های مرتبط با آن را به‌عنوان یکی از عوامل اساسی زمینه‌ساز مشکلات بین‌فردی کاهش دهد، منجر به کاه ...

کودکان در همه‌ی جوامع از گروه‌های مورد توجه به شمار می‌روند و اين توجه زمانی که کودک دارای اختلالی باشد، دو چندان می‌شود. اُتيسم در زمره‌ی اين اختلالات است. در دنيای کنونی برای بيشتر افراد، هدايت کردن زندگی اجتماعی امری طبیعی است و درک احساسات و منظور ديگران امری بديهی برای انسان‌های عادی به‌شمار می‌رود. اما کودکان مبتلا به اُتيسم همانند بيشتر کودکان هم سال خود اين آگاهی اجتماعی ذاتی را ندارند. اُتيسم را يک وضعيت تعريف شده‌ی رفتاری می‌دانند که به‌وسیله‌ی چندين اختلال شناخته ش ...

پیش‌زمینه: رابطه علائم اختلال اتیسم با توانایی‌های شناختی می‌تواند توصیف، بررسی سبب‌شناسی و درمان این اختلال پیچیده را تسهیل نماید. به نظر می‌رسد تخریب کارکرد اجرایی یکی از چندین دلایل شناختی فنوتیپ بالقوه در اختلال اتیسم است. لذا هدف این مطالعه بررسی رابطه نقصان کارکردهای اجرایی با علائم اتیسم است. روش بررسی:در این پژوهش مقطعی 50 کودک مبتلا به اتیسم عملکرد بالا با استفاده از روش نمونه گیری در دسترساز مراکز رشد، به‌آرا، تهرانپارس انتخاب شد. سپس آزمون گارز و پرسشنامه سنجش طیف ...

اختلال اوتیسم یک اختلال نافذ رشد است که ناتوانی در زمینه‌های مختلف، از قبیل مهارت‌های ارتباط اجتماعی، مهارت‌های حرکتی درشت و ظریف و حتی گاهی مهارت‌های ذهنی را ایجاد می‌کند. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر برنامه حرکتی پیشرونده بر بهبود مهارت‌های حرکتی کودکان مبتلا به اوتیسم می‌باشد. این مطالعه یک کارآزمایی بالینی نیمه تجربی است و از نوع پیش آزمون، آزمون میانی، پس‌آزمون و آزمون یادداری می‌باشد، که از بین کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم در شهرهای سمنان و یزد، 16 نفر به صورت نم ...