عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

علاوه بر وراثت، اختلالات، متابولیک و موتاسیون که عوامل داخلی ناهنجاریهای دندانی هستند عوامل خارجی زیادی نیز بر این ناهنجاری ها موثرند که عبارتند از : عوامل فیزیکوشیمیایی، عوامل زیستی، کمبودغذایی، استرس. این عوامل یا بطور مادرزادی بر بیمار اثر گذاشته اند یا پس از تولد و بر اثر عوامل بیرونی یا متاثر از عملکرد ناهنجار سیستمهای متابولیستی بدن اثرگذار بوده اند. تشخیص این ناهنجاریها علاوه بر تشخیص های بالینی و کلینیکی نیازمند تشخیص های رادیوگرافیکی و هیستوپاتولوژیکی است تا با شناخ ...
 
بین سن مادر و فراوانی تولد کودکان مبتلا به سندرم داون در مقایسه با کودکان عادی ارتباط معنی‌داری وجود دارد. بین سن پدر و فراوانی تولد کودکان مبتلا به سندرم داون در مقایسه با کودکان عادی ارتباط معنی‌داری وجود دارد. بین سن مادربزرگ کودک و فراوانی تولد کودکان مبتلا به سندرم داون در مقایسه با کودکان عادی هرچند تفاوت اندکی مشاهده گردید، ولی این تفاوت از لحاظ آماری معنادار نیست . ...