عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌ی رضایت شغلی، تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی معلمان مقطع متوسطه شهرستان خاتم بود. پژوهش به لحاظ هدف، بنیادین-کاربردی و به لحاظ شیوه جمع‌آوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان مدارس دوره‌های متوسطه اول و متوسطه دوم شهرستان خاتم که در سال تحصیلی 93-92 به خدمت اشتغال داشته‌ و 160 نفر بودند و با توجه به جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 115 نفر تعیین گردید و از پرسشنامه‌های رضایت شغلی (JDI ) ، تعهد سازمانی می یر و آلن و فر ...