عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش با عنوان بررسی شیوع اختلالات رفتاری در بین تیپ های شخصیتی نوعA و B در بین دانش آموزان دختر و پسر مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر ایلام و با هدف تعیین میزان شیوع اختلالات رفتاری در این دو تیپ شخصیتی و انواع آن صورت گرفت. ازبین تمام دانش آموزان مراجعه کننده به مراکز مشاوره تعداد 100نفر دختر و پسر هر کدام 50 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند و با شناسایی آنها و مراجعه به مدارسشان با معلمان آنها مصاحبه صورت گرفت و پرسشنامه راتر (فرم معلمان) بین معلمان توزیع شد و پرسشنامه ...

پژوهش حاضر باهدف تعیین میزان شیوع انواع اختلالات رفتاری در دانش آموزان نابینای دوره ی ابتدایی شهر مشهد صورت گرفت.به همین منظور 71 نفر آزمودنی از دانش آموزان ابتدایی به شیوه ی نمونه گیری در دسترس که شامل 28 نفر پسر نابینا و43 نفر دختر نابینا انتخاب و با استفاده از فرم مقیاس سنجش رفتاری آخن باخ(فرم معلمان)موردبررسی قرار گرفتند. پژوهش حاضر،پژوهشی توصیفی بود بنابراین برای تحلیل نتایج از روش آمار توصیفی و به دست آوردن فراوانی به وسیله ی نرم افزار SPSS استفاده شد.که در نهایت نتا ...

هدف از این پژوهش مقایسه اختلالات رفتاری و مهارت‌های اجتماعی کودکان خانواده‌های در آستانه طلاق و عادی بود به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش علی – مقایسه ای استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل زوجین دارای فرزند مراجعه کننده به دادگاه و کلینیک‌های مشاوره طلاق قوه قضاییه و همچنین خویشاوندان همان زوجین که قصد طلاق ندارند در شهر شیراز بوده که با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس به عنوان حجم نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری د ...
نمایه ها:

این تحقیق به منظور بررسی و مقایسه شیوع انواع اختلال های رفتاری دانش آموزان نارسا خوان مقطع ابتدایی با دانش آموزان مقطع ابتدایی انجام شده است . و به این دلیل کلیه مقطع ابتدایی نارسا خوان انتخاب گردیده اند که بررسی تحولی اختلال های رفتاری در این دانش آموزان میسر گردد. روش پژوهشی این تحقیق از نوع علی مقایسه ای می باشد برای انجام این پژوهش جامعه آماری دانش آموزان عادی سه منطقه 10،11 ،6 و برای دانش آموزان نارسا خوان ،کل مراکز اختلا ل های یادگیری دولتی شهر تهران که شامل سه م ...

بررسی و مقایسه تأثیر آموزش شناختی-رفتاری و آموزش شناختی-رفتاری با رویکرد اسلامی بر میزان همسرآزاری و اختلالات رفتاری فرزندان در بین مردان متأهل شاغل در یک مرکز صنعتی شهر اصفهان بود. طرح این پژوهش نیمه تجربی بود، که در آن پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل استفاده شد. تمام مردان متأهل دارای حداقل یک فرزند در محدوده سنی 2-18 سال شاغل در یک مرکز صنعتی شهر اصفهان در سال 1389 بود. از بین این جامعه آماری 45 نفر به صورت تصادفی ساده در طی چند مرحله انت ...

این پژوهش با هدف بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی والدین با اختلالات رفتاری درون نمود و برون نمود دانش آموزان مقطع ابتدایی در شهر اراک انجام شد.75دانش‌آموز دارای اختلالات رفتاری ، شامل 38دانش-آموزبااختلال درون نمود و 37دانش‌آموزبا اختلال برون نمود 11-7سال با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.ابزار پژوهش عبارت بود از پرسشنامه فهرست رفتاری کودک(آخنباخ)فرم معلم، برای شناسایی اختلالات درون نمود و برون نمود در دانش آموزان و پرسشنامه نئو برای بررسی ویژگیهای شخصیتی والدین.پس از گردآوری ...

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر اختلالات رفتاری ، هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر دوره ابتدایی شهر نوراباد بود . جامعه آماری این پژوهش را کل دانش آموزان پسر سال پنجم و ششم ابتدایی شهر نوراباد که در سال تحصیلی 1393-1394 مشغول به تحصیل بودند تشکیل می دهد. نمونه پژوهش به صورت تصادفی مرحله ای انتخاب شد. تعداد 60 نفر دانش آموزی که بر اساس مصاحبه بالینی و سیاهه رفتاری کودک (CBCL) دارای اختلالات رفتاری تشخیص داده شده بودند، به شیوه تصادفی ، در دو گ ...

هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه میزان اختلالات رفتاری کودکان پیش دبستانی تحت سرپرستی سازمان بهزیستی وکودکان خانواده های عادی شهر تهران است.در این تحقیق که از نوع علی - مقایسه ای است. 120نفر از کودکان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی وکودکان خانواده های عادی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. هر گروه مشتمل بر60کودک‹30نفر جنس مونث و30نفر جنس مذکر بود.این افراد از نواحی شمال،جنوب،شرق و غرب تهران به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند واز طریق پرسشنامه اختلالات رفتاری محقق سا ...

هدف: این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه میزان بروز اختلالات رفتاری کودکان دختر مقطع دبستان در خانواده های سازگار و ناسازگار انجام شد. روش: جامعه ی آماری این تحقیق عبارتست از دانش آموزان دختر ابتدایی نواحی پنجگانه آموزش و پرورش شهرستان اصفهان و والدین آنها هستند. شیوه نمونه گیری در این پژوهش، نمونه گیری تصادفی خوشه ای می باشد. شیوه نمونه گیری در این پژوهش، نمونه گیری تصادفی خوشه ای می باشد. به منظور انتخاب نمونه های آماری، ابتدا از بین 5 ناحیه آموزش و پرورش، ناحیه 4 با روش قرعه ...