عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 247

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از محیط های پیچیده و پر تعارض نظام سلامت بیمارستان ها هستند. پرستارى جزء مهم مراقبت درمانى کیفى است و پرستاران نقش حیاتى در سیستم مراقبت درمانى یک کشور ایفا می کنند. پرستاران به طور کلی در محیطی آکنده از تعارض که حل کردن آن ها بسیار دشوار به نظر می آید کار می کنند. جهت مدیریت موثر تعارض پرستاران بایستی با مهارت هوش هیجانی آشنا باشند. هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر آموزش هوش هیجانی بر سبک مدیریت تعارض پرستاران بیمارستان روانپزشکی رازی تهران است. تعداد 60 نفر پرستار در یک م ...

هدف این پژوهش بررسی تأثیر رویکرد رفتاری- فراشناختی بر سبک های مدیریت تعارض در خانواده های کارکنان شرکت نفت و گاز پارس بوده است. روش پژوهش، نیمه تجربی و جامعه ی آماری آن، کلیه زن و شوهرانی بودند که به دلیل وجود تعارض زناشویی به مرکز خدمات مشاوره و روانشناختی شرکت نفت و گاز پارس مراجعه کرده بودند. نمونه‌ی مورد مطالعه 34 زوج دارای تعارض مراجعه کننده به این مرکز در سال 1387- 1388 بودند، که به صورت گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش (17زوج) و کنترل (17زوج) گمارده شدند. متغیرهای وابسته ...

تعارض هنگامی محقق می گرددکه اعتبار دو دلیل مسلم باشد و تضاد در بین مدلول آنها باشد یرای حل تعارض ادله حقوقدانان ابتدا به دنبال وجوه ترجیح می روند و سعی می کنند که یکی از ادله را به وجهی از وجوه بر دیگری برتری دهند و بدین گونه تعارض را رفع نمایند و سرانجام اگر وجه ترجیحی یافت نشد و دو دلیل در حالت تعادل باشند به ناچار نظریه تساقط اعمال می شود .قاعده اصلی برای رفع تعارض ادله توجه به هدف و مقصد نهایی نظام حقوقی در شعبه ای است که تعارض در آن واقع شده است مثلا در حوزه قراردادها تو ...

تعارض منظور پژوهش ، تعارضی است که بین دعاوی با اصحاب و موضوع و سبب واحد بروز می کند. این تعارض به دلایل عدم رعایت مقرراتی است که از سوی قانونگذار پیش بینی شده است.این مقررات گاه از سوی دادگاه و گاه از سوی اصحاب دعوی نادیده گرفته می شوند. در بخش حل تعارض نیز به دو شیوه قانونی حل تعارض که همان اعاده دادرسی و فرجام خواهی است پرداخته و حالات مختلف تعارض میان احکام و قرارها را مورد بررسی قرار می دهیم. ...

این پژوهش با هدف بررسی رابطه تعارض والد- فرزندی، ادراک از جو مدرسه و ناسازگاری در دختران دانش‌آموز منزل گریز و عادی انجام گرفته است. نمونه این پژوهش 120 تن از دانش‌آموزان دختر بودند که 60 تن از آن‌ها به عنوان دختران منزل گریز، در سال تحصیلی 93-1392، توسط نیروی انتظامی و قوه قضائیه، به مراکز مداخله در بحران و قرنطینه شهر مشهد ارجاع گردیده بودند و 60 تن از آن‌ها نیز به عنوان گروه عادی (همتا) از میان دانش‌آموزان دختر متوسطه ناحیه یک شهر مشهد انتخاب شدند. نمونه‌گیری گروه منزل گری ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین نظارت و تعارض والدین با سلامت روان فرزندان است. جامعه آماری پژوهش حاضر دانش آموزان سال اول مقطع متوسطه (دوره دوم) شهرستان بهبهان می‌باشد که در سال 1392-1393 مشغول به تحصیل بوده‌اند که از میان آنان تعداد 300 نفر (150 نفر دختر و 150 نفر پسر) با روش نمونه‌گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای جهت شرکت در پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه تعارض زناشویی (والدین)، پرسشنامه نظارت والدین و پرسشنامه سلامت روان بودند. داده‌ها با استفاده ...

تعارض نتیجه اختلاف نظر کارکنان در رسیدن به هدف های سازمان است. امروزه با توجه به پیچیدگی روز افزون سازمان و تفاوت در اندیشه، نگرش، و باورهای افراد، تعارض به عنوان جزء اجتناب ناپذیر زندگی سازمانی مطرح است. در کتابخانه های دانشگاهی نیز همانند دیگر سازمان ها امکان بروز تعارض وجود دارد. از این رو، بررسی عوامل بروز تعارض و شناسایی راهبردهای مدیریت تعارض از دیدگاه کتابداران مورد توجه این پژوهش قرار گرفت. نوع پژوهش کاربردی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش ...

تعارض سازمانی از جمله مقوله هایی است که تحت تأثیر عوامل متعددی در سازمان پدیدار می شود. یکی از عوامل موثر بر بروز تعارض در سازمان ارتباطات است. این پژوهش بمنظور تعیین رابطه بین نوع و شکل شبکه های رسمی ارتباطات بر بروز تعارض انجام گرفت. ارتباطات از عوامل بنیادی هویت سازمان و جوهره اصلی مدیریت است همچنین مدیران بخوبی می دانند که تعارض پاره ای اجتناب ناپذیر از حیات سازمانی است لذا برای مدیران اهمیت دارد که پدیده های تأثیرگذار بر تعارض را شناسایی نمایند. در این پژوهش از میان عوام ...

الگویی نظری از تعارض کار-خانواده بر روی نمونه ای340 نفری از کارکنان پرستاری بیمارستان های دولتی شهر شیراز آزموده شد. این الگوی نظری، متغیرهای حمایت سازمانی ادراک شده از خانواده، متغیر شش بعدی تعارض کار-خانواده (WFC) (ابعاد تعارض کار-خانواده مبتنی بر زمان، توان فرسایی و رفتار و تعارض خانواده-کار مبتنی بر زمان، توانفرسایی و رفتار)، خشنودی شغلی، خشنودی از خانواده و خشنودی از زندگی کارکن را به یک دیگر متصل می سازد. ارزیابی الگوی پیشنهادی با استفاده از الگویابی معادلات ساختاری ( ...