عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 53

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در سالهای اخیر بازشناسی احساس به عنوان روش جدیدی برای تعامل انسان با کامپیوتر مورد توجه و موضوع تحقیقات زیادی بوده است. احساس، در قالب حرکات چهره، گفتار، حرکات دست و بدن و علایم زیستی مانند ضربان قلب بروز می یابد. مدل پیشنهادی در این پایان‌نامه از گفتار پیوسته فارسی برای بازشناسی احساس استفاده می کند. بازشناسی احساس از گفتار بر روی زبان‌های مختلفی انجام شده اما بر روی زبان فارسی تا کنون این چنین به آن پرداخته نشده است. برای ارزیابی عملکرد سیستم طراحی شده، نیاز به پایگاه داد ...

انسان موجودی اجتماعی است که به داشتن رابطه با همنوعان خود نیازمند است. فقدان روابط مطلوب و رضایت بخش اجتماعی یا همان احساس تنهایی اثرات مخربی بر سلامت و کیفیت زندگی از جنبه های روانی و جسمی دارد. هدف از این مطالعه شناخت و تبیین هرچه بهتر اثرات احساس تنهایی بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت روانی و جسمانی و همینطور شناخت جایگاه راهبرد های مقابله ای این افراد با رویدادهای تنیدگی زای زندگیشان می باشد. برای مطاله این اهداف به روش نمونه گیری تصادفی از میان دانشجویان دختر دانشگاههای ...

رنگ بخش مهمی از زندگی روزمره افراد را تشکیل می‌دهد. خصوصیات رنگی چون فام، خلوص و روشنایی می‌توانند بر ادراک، واکنش‌های روانی و رفتاری افراد اثر گذارند. آگاهی از خاصیت احساسی رنگ می‌تواند در طراحی محصول مفید باشد. احساس رنگی یک حوزه تحقیقاتی چند رشته‌ای است که با علم رنگ و روان-شناسی مرتبط است. احساس رنگی عبارت است از رابطه‌ی میان محرک رنگی و سطح واکنشی پاسخ‌های احساسی که توسط شکل‌بندی محرک رنگی در یک آزمایش بصری تعیین می‌شود. هدف از این تحقیق مشخص نمودن رابطه‌ی میان رنگ و احس ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین متغیرهای سبک‌های دلبستگی و احساس‌انسجام با خودتنظیمی انجام شد. این پژوهش کاربردی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش دانش‌آموزان دختر پایه دوم و سوم مقطع متوسطه دبیرستان‌های دولتی شهرستان کازرون بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی 255 نفر به عنوان نمونه پرسشنامه‌های سبک دلبستگی هازن و شیور، خودتنظیمی و احساس انسجام فلنسبرگ را تکمیل کردند. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون به منظور بررسی رابطه بین متغیرها استفاده ...

بررسی جایگاه عقل و احساس به عنوان مبنای اخلاق در آرای علامه طباطبایی از‌یک طرف منوط به واکاوی مفاهیم عقل و احساس است، و از طرف دیگر نیازمند به بازشناسی مبانی انسان‌شناسی وی می باشد. از این‌رو، مواردِ کاربردِ عقل و احساس ؛ شناخت واقعیتِ انسان؛‌یعنی، نفس، قوا، افعال، ماهیت ذهن و رابطه میان طبیعت عینی با مُدرَکات آدمی‌حایز اهمّیّت است. تفاوت میان مُدرَکات عقل عملی با مدرَکات عقل نظری مبحثی مهم در عرصه فلسفه ی اخلاق معاصر است، که مورد بررسی شارحان آثار علامه طباطبایی نیز قرار گرف ...

رنگ بیان‌کننده احساسات انسان است، به همین علت محققان زیادی به مطالعه آن پرداخته‌اند تا با بررسی ارتباط میان رنگ و احساس نقش موثری در طراحی محصول و فروش در بازار جهانی ایفا کنند. در جهان واقعی آنچه از رنگ‌ها دیده می‌شود ترکیب رنگ‌ها در کنار یکدیگر است و به ندرت نمونه‌ای تک‌رنگ وجود دارد. حتی در یک آزمایشگاه روان‌فیزیکی که یک نمونه تک‌رنگ در کابینت نوری روی زمینه رنگی خاکستری با50 L*= مشاهده می‌شود، مشاهده‌کننده‌گان واقعا یک نمونه تک‌رنگ را مشاهده نمی‌کنند بلکه ترکیبی از یک نم ...

تشخیص احساس از روی سیگنال گفتار یکی از موضوعات جدید و چالش برانگیز در پردازش گفتار می باشد که نقش مهمی در ارتباط انسان و کامپیوتر دارد. استفاده از یک پایگاه داده جامع در سیستم تشخیص احساس از اهمیت زیادی برخوردار است. تاکنون پایگاه های داده مختلفی به زبان های آلمانی، انگلیسی، دانمارکی و سایر زبان ها ارائه شده اند اما پایگاه داده فارسی جامعی تاکنون مشاهده نشده است از این رو در این تحقیق پایگاه داده فارسی احساسی درام برای تشخیص احساس از روی گفتار ارائه شده است. این پایگاه داده ش ...

عوامل تنیدگی زای زیادی در دوران نوجوانی فرد را تحت تاثیر قرار می دهند که عدم مدیریت این عوامل تنیدگی زا می تواند منجر به ایجاد بیماریهای روان تنی در دوران بزرگسالی و طغیان آن بصورت رفتارهای نابهنجار ، پرخاشگری و افسردگی گردد. هدف از این مطالعه، ارزشیابی تاثیر یک مداخله آموزشی مبتنی بر مدل بر میزان کاهش تنیدگی در نمونه ای از نوجوانان است. مطالعه حاضر یک مطالعه مداخله ای شاهددار تصادفی است. از بین مدارس پسرانه متوسطه جنوب شهر تهران 242 دانش آموز با روش نمونه گیری تصادفی چند مرح ...

هدف پژوهش حاضر، بررسي رابطه‌ي ميان سلامت سازماني و پيشرفت تحصيلي، با توجه به نقش ميانجي‌گر احساس کارآمدي، رضايت شغلي و رفتار شهروندي سازماني معلم، به روش تحليل مسير بود. براساس پيشينه‌ي پژوهش، الگويي مفروض براي بررسي روابط اين متغيرها در نظر گرفته شد. اين الگو مرکب از يک متغير نهفته برون‌زا (سلامت سازماني مدرسه) و سه متغير درون‌زاي ميانجي‌گر (احساس کارآمدي، خشنودي شغلي، رفتار شهروندي سازماني معلم) و يک متغير درون‌زاي نهايي(پيشرفت تحصيلي) مي‌باشد. براي اين منظور 184 نفر از دبي ...