عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 871

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق دیدگاه فقه امامیه در باره اجماع و ابعاد گوناگون، اقسام و حجّیت آن بنا بر کاشفیت اجماع از قول معصوم(و نَه به نحو مستقل تجزیه و تحلیل شده است. این نوشتار در یک مقدّمه و سه فصل سامان یافته است. در مقدّمه با ضرورت، پیشینه، فرضیه و اهداف روش آن رو به رو می‌شویم. در فصل اوّل ضمن بررسی معنای لغوی و اصطلاحی اجماع، حجّیت و اعتبار آن از منظر علمای امامیه کند و کاو گردیده است. در فصل دوم به اقسام و ابعاد مختلف اجماع پرداخته شده و تعریف و شرایط و انواع اجماع دخولی، لطفی، حدس ...
نمایه ها:
اجماع | 
فقه | 
حجیّت | 

اجماع به همگرا شدن حالت‌های مورد نظر عامل‌های تشکیل‌دهنده یک سامانه مشارکتی به مقدار یکسان با استفاده از اطلاعات دریافتی محلی گفته می‌شود. مسئله اجماع، بنا به کاربرد گسترده آن در حوزه‌های مختلف در سال‌های اخیر در حوزه سیستم‌های چند عامله مورد توجه قرارگرفته است. هدف اصلی در طراحی پروتکل‌های اجماع این است که عامل‌ها بتوانند باوجود ارتباطات محدود و توپولوژی‌های متغیر بازمان بر روی کمیت خاصی اجماع حاصل نمایند. یکی از انواع اجماع، اجماع میانگین استاتیک است که در آن تصمیم جمعی گرو ...

رساله حاضر که خدمتتان تقدیم می‌شود "پژوهشی در پیرامون اصحاب اجماع" نام دارد، اصحاب اجماع اصطلاحی است که توسط متاخرین وضع شده است و مراد از آن عده‌ای از فقهاء و اصحاب امام باقر (ع) تا امام رضا (ع) می‌باشند جمله معروفی است که توسط ابو عمر و محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی مطرح شده است که ارتباط اساسی با این عده دارد، در خصوص این عبارات آرای مختلفی توسط علماء مطرح شده است در این رساله سعی ما بر آن است که این احتمالات را مطرح کرده و بهترین راءی را از میان آنها برگزینیم. این رساله مت ...

اجماع به عنوان یکی از منابع چهارگانه اثبات احکام شرعی مورد پذیرش قرار گرفته است. اما در عین حال از حیث مبنای حجّیت اجماع، میان فقهای شیعه و اهل سنّت اختلاف نظر وجود دارد. در این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی و با استناد به منابع اصولی و اقوال فقها، مفهوم اجماع و مبنای حجّیت آن نزد فقهای شیعه بالخصوص آیت الله شهید صدر(ره) و مرحوم امام خمینی(ره) را بررسی نموده ایم.شهید صدر(ره) معتقد است همان گونه که تعدّد خبردادن‌های حسّی به حساب احتمالات منجر به رشد احتمال مطابقت و ضعیف شدن احت ...
نمایه ها:
اجماع | 

نوشته‌ای که در پیشرو دارید مشتمل است بر تعریف ، توضیح و تحدید یکی از ادله فقیه که به عقیده صاحبنظران، پاره‌ای از وجوهات آن دارای ارزش استنباطی می‌باشد، و در مواجهه با بسیاری از مسائل مستحدثه و فروعات جدید فقهی تاثیر کشفی بسزائی دارد. این نوشتار درصد معرفی کامل زمینه‌های وجودی موضوع مورد نظر (اجماع) و ارائه اختلاف‌نظرهای کاربردی و انواع و اقسام آن و انحاء گوناگون کاشفیت و اعتبار آن می‌باشد. قابل ذکر است که موضوع مزبور از نخستین نطفه تکون و اولین نمود بارز و آشکارش تا انتهاء مب ...
نمایه ها:
اسلام | 
حجیت | 
اجماع | 

آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد چگونگی اثبات وجود خدا از طریق تجربه دینی ، فطرت و اجماع است . این پژوهش در چهار بخش تدوین می گردد: بخش اول مربوط به تجربه دینی است ، در این بخش ، سیر تاریخی پیدایش اندیشه تجربه دینی ماهیت تجربه دینی ، ویژگی های تجربه دینی ، رابطه مکاشفه عرفانی و تجربه دینی ، عوامل وقوع تجربه دینی و انواع آن ، چگونگی تبیین تجربه دینی و عوامل بیان ناپذیری آن و چگونگی اثبات وجود خدا از طریق تجربه دینی بیان خواهد شد. بخش دوم مربوط به فطرت است . در این بخ ...
نمایه ها:
خدا | 
دین | 
فطرت | 
اجماع | 

موفقیت سازمانها به اتخاذ سریع تصمیم های صحیح و اجرای سریع این تصمیم ها بستگی دارد. چنین تصمیم هایی در سازمان ها توسط گروهی از افراد اتخاذ می شود. محیط تصمیم گیری گروهی توسط گروهی از افراد شکل می گیرد که به منظور انتخاب بهترین راه کار قضاوت هایشان نسبت به مجموعه ای از معیارها واهداف اظهار می دارند. در محیط تصمیم گیری گروهی، روش های بسیاری برای آشتی دادن نگرش و قضاوت خبرگان و مشارکت کنندگان در فرآیند تصمیم گیری گروهی و حصول اجماع به کار می رود. در این مقاله یک مدل فازی، برای ...

در این پایان نامه، مسیله تخمین حالت توزیع شده در شبکه های سنسوری با وجود نویز اندازه گیری و نویز فرایند مورد بررسی قرار می گیرد. به علاوه سنسورهای موجود در شبکه سنسوری دارای مدل های اندازه گیری متفاوت هستند و بدین طریق اطلاعات بیشتری از محیط به دست می آید. با در نظر گرفتن هندسه ارتباطی سنسورها به صورت یک گراف، فرض بسیار مهم بر متصل بودن این گراف است. با وجود این فرضیات، در این کار به تعمیم تحقیقاتی می پردازیم که در آنها نشان داده می شود که چگونه می توان با استفاده از فیلترهای ...

اجماع عبارت است از اتفاق علمای یک عصر از اعصار بر حکمی از احکام شرعی مشروط به اینکه کاشف از قول معصوم(ع) باشد. اجماع از زاویه‌های متعدد تقسیمات مختلفی دارد که در مهمترین آنها به اجماع محصل و منقول منقسم می‌شود. اجماع محصل، اجماعی است که خود مجتهد با جستجو در فتاوای فقها به دست بیاورد و اجماع منقول اجماعی است که بدون واسطه یا با واسطه برای فقیه نقل شده باشد. در باره‌ی حجیت اجماع با اقسام گوناگون آن به ویژه اجماع منقول میان اصولیان بحث و گفتگو است. در این باره تبیین و بررسی دید ...
نمایه ها:
اجماع | 
حجیت |