عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 94

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد و اجرای عملکرد سه رقم پنبه، آزمایشی در سال 1379 در ایستگاه تحقیقات پنبه هاشم آباد گرگان به اجرا در آمد. سه رقم پنبه به نامهای ساحل، سای اکرا و دلتاپاین به عنوان فاکتور فرعی در 4 تاریخ کاشت (4 و 19 اردیبهشت، 4 و 19 خرداد) به عنوان فاکتور اصلی به صورت آزمایش کرتهای یک بار خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تأخیر در کاشت سبب کاهش عملکرد، تعداد قوزه در بوته، وزن قوزه و وزن صددانه می ...

به منظور ارزیابی اثرات کود نیتروژنه بر عملکرد اجزاء عملکرد و انتقال مجدد ماده خشک در ژئوتیپ های برنج ، آزمایش مزرعه ای در موسسه تحقیقات برنج کشور (رشت) در قالب طرح اسپیلت پلات با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی و چهار تکرار در سال زراعی 79-1378 انجام گرفت. بطور کلی از نظر انتقال مجدد ماده خشک، ساقه نسبت به اندامهای دیگر (برگ و برگ پرچم ) دارای نقش بیشتری بود. بین عملکرد دانه با وزن هزار دانه و تعداد پنجه های بارور همبستگی مثبت و معنی داری مشاهده گردید در حالیکه همبستگی بین عملک ...

بزرک ( Linum usitatissimum L.) یکی از گیاهان دانه روغنی است که دانه آن دارای 40-45 درصد روغن می‌باشد و بسته به ژنوتیپ، روغن آن در صنایع مختلف و یا به صورت خوراکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تنوع ژنتیکی و تعیین روابط موجود بین صفات زراعی در بزرک می‌تواند در برنامه‌های به‌نژادی و انتخاب ژنوتیپ‌هایی که دارای صفات زراعی و عملکرد مطلوب هستند مورد استفاده قرار گیرد. در این پژوهش، صفات زراعی و روابط بین عملکرد دانه و اجزای آن در برخی از لاین‌های اصلاحی بزرک مورد مطالعه قرار گرفت و 19 ...

به منظور بررسی اثر تراکم و تاریخ‌های مختلف کاشت روی عملکرد و اجزای عملکرد نخود رقم 482 ILC در شرایط دیم آزمایش فاکتوریلی بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سال زراعی 1386 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل انجام شد. تیمارهای مورد بررسی شامل سه تاریخ کاشت به فاصله زمانی 7 روز (30 فروردین، 7 اردیبهشت و 14 اردیبهشت) و تراکم در سه سطح 25، 35 و 45 بوته در مترمربع بودند. تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که صفاتی مانند ارتفاع بوته، تعداد کل ساقه و شاخه اولیه، تعداد نیام دو دانه، عملکر ...

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و میزان نیتروژن سرک بر عملکرد و اجزای عملکرد توده بومی عدس زابل، آزمایشی در سال زراعی 77-1376 در مزرعه آموزشی و تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل واقع در مجاورت سد سیستان اجرا شد. در این آزمایش 4 تاریخ کاشت 10 و 25 آبان ماه و 10 و 25 آذر ماه و 4 سطح نیتروژن سرک صفر، 5/18، 37 و 5/55 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار با استفاده از طرح کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار مورد بررسی قرار گرفت. با تأخیر در کاشت، طول دوره رشد گیاه بخص ...

به منظور مطالعه همبستگی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت هیبرید سینگل کراس 704 در خوزستان تحت اثر پرایمینگ و زمان آبیاری در سال 1391 آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی واحد تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال خوزستان در شهرستان دزفول اهجام سد. این آزمایش بصورت طرح اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار با 2 تیمار شامل تیمار پرایمینگ درچهار سطح (شاهد بدون پرایم، پیش تیمار بذور با جیبرلین اسید به مدت 8 ساعت، پذیش تیمار بذور با نیترات پتاسیم یک درصد به مدت 12 ساعت و پیش تیمار بذور با آب ...

اثر چهار تراکم (300، 350، 400 و 450 بوته در مترمربع) بر روی عملکرد دانه و اجزای عملکرد پنج رقم گندم پائیزه (نوید، بزوستایا، امید، سبلان و کراس‌امید) در سال زراعی 1371-1372 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز مورد بررسی قرار گرفت . طرح آزمایشی مورد استفاده فاکتوریل با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار بود. نتایج نشان داد که اثرات تراکم، رقم و اثر متقابل تراکم × رقم بر روی تعداد پنجه‌های بارور در بوته و عملکرد دانه در واحد سطح معنی‌دار می‌باشد. طول سنبله، ت ...

به منظور مطالعه شاخص های موثر بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا Glycine max(L.) Merr. در کشت مخلوط، آزمایشی در قالب طرح بلوک های خرد شده و با آرایش بلوکهای کامل تصادفی و در چهار تکرار در ایستگاه تحقیقاتی مزرعه دانشکده دانشگاه فردوسی مشهد به مرحله اجرا درآمد. ارقام (تیمار عمودی) ویلیامز، سنچوری و هابیت به صورت ترکیب دوتایی و با نسبت های (تیمار افقی) 0:4، 1:3، 2:2، 3:1، با تراکم 45 بوته در مترمربع و با فاصله ردیفی 55 سانتی متر کشت شدند. ارتفاع بوته و تعداد شاخه های فرعی تحت ت ...

به منظور بررسی اثرات حذف برگ بر روی عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان، آزمایشی در طی سال 1379 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز واقع در اراضی کرکج به اجرا گذاشته شد. ارقام مورد بررسی هیبریدهای آذرگل R46)* (CMS19و گلشید R46)* (CMS31آفتابگردان بودند. عملیات حذف برگ ها در شروع مرحله گرده افشانی (5(R صورت گرفت و تیمارهای مورد نظر شامل پنج سطح، حذف برگ های یک سوم فوقانی، یک سوم میانی یک دوم تحتانی ساقه، حذف کل برگ های ساقه و تیمار شاهد (بدون حذف برگ) بود. از طرح آزمای ...