عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 442

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسي واکنش عملکرد، اجزاي عملکرد ، كميت و كيفيت اسانس دانه گياه رازيانه به استفاده از کودهاي آلي و بيولوژيک، آزمايشي بصورت طرح بلوک هاي کامل تصادفي و در 3 تکرار انجام شد. تيمارهاي آزمايش شامل 4 کود بيولوژيک و تلفيق دوگانه آنها به شرح زير بود : 1- تيمار شاهد (بدون تيمار‏کودي)، 2- باکتري سودوموناس (گونه Pseudomonas putida )، 3- باکتري ازتوباکتر (گونه Azotobacter chroococcum )، 4- کمپوست، 5- ورمي‏کمپوست، 6- سودوموناس+ازتوباکتر، 7- سودوموناس + کمپوست، 8- سودوموناس + ورمي ...

به منظور بررسی برهمکنش تنش آبی و مصرف کود پتاسیم در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، به صورت طرح کرت های یک بار خرد شده در قالب بلوکهای تصادفی با 3 تکرار انجام گردید. در این پزوهش، تیمارهای آبیاری شامل آبیاری کامل یا بدون تنش آبی، 25% کم آبیاری در مرحله رویشی، 25% کم آبیاری در مرحله گلدهی، 25% کم آبیاری در مرحله دانه بندی و تیمارهای کود پتاسیم شامل تیمار شاهد (کود صفر)، اضافه کردن پتاسیم در مرحله رویشی ...

امروزه برای داشتن یک نظام کشاورزی پایدار، استفاده از نهاده هایی که جنبه های اکولوژیکی نظام را بهبود بخشند و مخاطرات محیطی را کاهش دهند ضروری به نظر می رسد. به منظور مقایسه اثرات کودهای آلی و شیمیایی (نیتروژن و فسفر) بر برخی ویژگی‌های زراعی، اجزای عملکرد و عملکرد دانه ارقام گلرنگ در منطقه سیستان، آزمایشی بصورت کرت‌های خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه آموزشی تحقیقاتی دانشگاه زابل در سال زراعی 90 اجرا گردید. عامل اصلی انواع کودها شامل: 1- عدم مصرف کود ( ...

هندوانه ‌بذری (Citrullus lunatus) از جمله گیاهان صیفی است که به عنوان کشت دوم بعد از محصولات زمستانه در بعضی از مناطق کشور کشت می‌شود. این محصول به دلایل زمان کوتاه کاشت تا رسیدگی، هزینه‌های تولید کم و سودآوری بیشتر نسبت به سایر گیاهان بهاره دارد، امروزه مورد توجه بیشتر کشاورزان قرار گرفته است. بدین منظور ارزیابی اثر پرایمینگ بذور، نشاءکاری وکود بیولوژیک روی عملکرد و اجزای عملکرد هندوانه بذری آزمایشی در قالب کرت‌های خرد شده نواری در پایه‌ی طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار ...

به منظور بررسی تاثیر رژیم های مختلف آبیاری و تاریخ کاشت های مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد و محتوی روغن دانه و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی دو رقم گلرنگ ، آزمایشی در سال زراعی 89-88 در مزرعه آزمایشی شماره یک گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز به اجرا در آمد. آزمایش به کرت های دوبار خرد شده در قابل طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتور اصلی شامل چهار سطح آبیاری، I1 (آبیاری در تمام فصل رشد گیاه)، I2 (قطع آبیاری از مرحله غنچه دهی تا پا ...

به منظور شناخت تأثیر کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم ذرت دانه ای (370،447،499) آزمایشی مزرعه ای بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار طی سال 1386 در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود اجرا گردید. کرتهای اصلی شامل سه رقم ذرت دانه ای دبل کراس 370، سینگل کراس 447 و سینگل کراس 499بودند. و کرتهای فرعی شش سطح تقسیط کود نیتروژن شامل: 1) 98 کیلوگرم در هکتار اوره در زمان کاشت و 294 کیلوگرم در هنگام گل‌دهی 2) 196 کیلوگرم در هکتار اور ...

جهت ارزیابی تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کنجد آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب بلوک کاملاً تصادفی در 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل کود در پنج سطح به عنوان تیمار اصلی:F1 ، F2، F3، F4 و F5و ارقام به عنوان تیمار فرعی در چهار سطح شامل: V1، V2، V3 و V4. نتایج بدست آمده نشان داد که تمامی تیمارهای کودی به طور قابل توجه‌ای صفات مورد مطالعه را نسبت به شاهد افزایش معنی داری دادند. شاخص برداشت و وزن ...

این آزمایش به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ذرت علوفه‌ای به عنوان کشت دوم در روستای کوپر شهرستان پیرانشهر به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در سال زراعی 91-1390 اجرا گردید. فاکتور اول، شامل 4 تاریخ کاشت (30تیر، 4 مرداد، 9 مرداد و 14 مرداد ماه) و فاکتور دوم، چهار رقم مختلف ذرت (NS640، NS4015، NS6010 و NS444) در نظر گرفته شد. نتایج آزمایش نشان داد که اثر تاریخ کاشت و رقم در اکثر صفات مورد مطالعه معنی‌دار بود. مقایسه میانگین ...

شوری یکی از انواع تنش‌های محیطی و از فاکتورهای اصلی کاهش رشد گیاهان می‌باشد. با افزایش شوری خاک، جذب عناصرغذایی توسط گیاه کاهش می‌یابد. نیتروژن یکی از مهمترین عناصرغذایی مورد نیاز گیاه است که نقش حیاتی و کلیدی در رشد و تولید محصول ایفا می‌کند. اگرچه مصرف نیتروژن برای غلات در چند مرحله توصیه می‌شود، اما استفاده از این روش به خصوص در زمان گلدهی یا بعد از آن دارای مشکلاتی از جمله آبشویی و دنیتروفیکاسیون نیتروژن و یا صدمه دیدن گیاه در هنگام رفت و آمد دستگاه‌های کودپاش می‌باشد. مح ...