عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی پژوهش، بررسی میزان توجه به عوامل موثر بر اجرای برنامه درسی پایه ششم ابتدایی بر اساس الگوی فولن از نظر معلمان آن پایه و مدیران مدارس ابتدایی شهرستان کوهرنگ بود. در پژوهش حاضر از روش آمیخته از نوع تبیینی استفاده گردید. در بخشی کمی پژوهش، به علت کوچک بودن حجم جامعه، کلیه‌ی معلمان و مدیران مدارس ابتدایی دارای مدیرمستقل به روش سرشماری انتخاب شدند که به 150 پرسشنامه (مدیران50-معلمان100) پاسخ داده شد. پایایی پرسشنامه‌ها از طریق آلفای کرونباخ 94/0 مورد محاسبه و روایی پرسشنام ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی امکان اجرای برنامه درسی تلفیقی در مقطع ابتدایی نظام آموزش و پرورش ایران انجام شده است. شیوه پژوهش کیفی مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش از دو روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی و روش پژوهش پیمایشی یا زمینه یابی در کنار هم استفاده شده است. جامعه پژوهش حاضر دو دسته می باشند: دسته اول شامل اسناد و مدارک موجود در زمینه برنامه درسی به ویژه برنامه درسی تلفیقی و دسته دوم جامعه پژوهش حاضر متشکل از متخصصان و کارشناسان دوره ابتدایی می باشند. نمونه پژوهش اسناد ...

هدف پژوهش حاضر شناسایی و تبیین تجارب زیسته‌ی معلمان از اجرای برنامه درسی کاروفناوری (دوره متوسطه اول) است. رویکرد پژوهش، کیفی از نوع پدیدارشناسی است. جامعه‌ی پژوهش، معلمان دوره‌ی اول متوسطه‌ی شهر کرج در استان البرز بودند. اطلاع‌رسان‌های پژوهش که از طریق نمونه‌گیری هدفمند ملاک محور انتخاب شدند شامل 15 نفر از معلمان برنامه درسی کاروفناوری پایه‌های هفتم و هشتم دوره متوسطه اول بودند که با رعایت اصل اشباع نظری از طریق ابزار مصاحبه‌ی نیمه‌ساختارمند در پژوهش شرکت داشتند. یافته‌های پ ...

پایان نامه حاضر در رابظه با اجرای برنامه درسی و عواملی که تغییرات به وجود آمده در نظام آموزشی را مورد بررسی قرار می دهد ...

هدف از این تحقیق بررسی میزان موفقیت اجرای برنامه درسی پایه ششم از دیدگاه معلمان آن پایه و مدیران ابتدایی شهرستان بافق در سال تحصیلی 92-1391 می باشد . این تحقیق به صورت توصیفی پیمایشی انجام شده ، جامعه آماری آن کلیه معلمان پایه ششم و کلیه مدیران مقطع ابتدایی شهرستان بافق می باشند . که شصت نفر از آنها به صورت تصادفی انتخاب و با استفاده از ابزار محقق ساخته پژوهش که شامل پرسشنامه می باشد مورد آزمون قرار گرفتند . روایی این پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتیدمحترم راهنما و مشاور ...

هدف اين پژوهش، بررسي تحليلي طرح ارزش‌يابي کيفي توصيفي در مدارس ابتدايي کشور و ارائه‌ي چارچوب نظري براي اجراي مناسب آن بوده است. اين پژوهش با روش توصيفي پيمايشي به انجام رسيده و به تناسب داده‌هاي مورد نياز در بخش‌هاي مختلف پژوهش، از رويکردهاي کمي و کيفي استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش شامل: 1) سياست‌گزاران که مسئوول طراحي، تدوين و اصلاح طرح ارزش‌يابي کيفي توصيفي در سطح کشور بوده‌اند، 2) مديران استاني، منطقه‌اي و مدارس که مسئوول فراهم‌سازي مقدمات اجراي طرح بوده‌اند، 3) معلم ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی صلاحیت های دانشی و مهارتی معلمان دوره ابتدایی برای بکارگیری برنامه های درسی تلفیقی انجام شده است. در این پژوهش از دو روش تحلیل اسنادی و روش پیمایشی استفاده شده است. با توجه به یافته های پژوهش معلمان دوره ابتدایی برای اجرای برنامه های درسی تلفیقی به وجوه دانشی از جمله: آشنایی با مفهوم برنامه درسی تلفیقی و الگوها و روش های تلفیق، آشنایی با روش های طراحی واحد درسی تلفیقی(بین رشته ای)، آشنایی با روشهای تلفیق برنامه درسی و آموزش با زندگی واقعی دانش آموزان، ...

این پژوهش با هدف شناسایی تصمیم های مربوط به برنامه درسی آموزش فیزیک در ایران و ارائه دانش منسجم و منظمی در این زمینه به بررسی سیر تاریخی تصمیم های مربوط به طراحی، اجرا و ارزشیابی آموزش فیزیک از عصر پهلوی تا امروز در ایران پرداخته است. روش انجام پژوهش، روش پژوهش تاریخی می باشد که با توجه به موضوع تحقیق و نیز اهداف مطرح شده به صورت کتابخانه ای و با فیش برداری از اسناد و مدارک مربوط به تاریخ آموزش و پرورش رسمی در ایران به طور کلی و آموزش فیزیک به طور خاص انجام شده است. نتیجه پژ ...

پژوهش حاضر به بررسی مسائل و مشکلات اجرایی پایه ششم از دیدگاه معلمان و دانش‌آموزان شهرستان سرپل ذهاب پرداخته است. سوالات تحقیق با توجه به عناصر برنامه درسی و بر حسب ویژگی‌های دموگرافیک (جنسیت، شهری و روستایی، دولتی وغیر دولتی، دخترانه، پسرانه و مختلط) طراحی شده است. نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی است. جامعه‌ آماری شامل تمامی معلمان و دانش‌آموزان پایه‌ ششم ابتدایی به تعداد 1261نفر بوده که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 80 نفر از معلمان و با ...