عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 20

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر، آزمون یک مدل پیشنهادی برای پیشایندها و پیامدهای مهم انگیزه‌های انتقام و اجتناب در ازدواج بود. در این پژوهش فرضیه‌های مرتبط با تاثیر مستقیم و غیرمسقیم همدلی، عذرخواهی و نشخوار ذهنی بر انگیزه‌های انتقام و اجتناب زوجین و تأثیر مستقیم و غیرمستقیم انگیزه‌های انتقام و اجتناب بر رضایت زناشویی و افسردگی مورد آزمون قرار گرفتند. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش شامل 187 نفر مرد و 213 نفر زن بودند که از بین والدین دانش‌آموزان مدارس شهر اهواز با روش تصادفی چند مرحله‌ای ان ...

هدف این بخش از مطالعه، تعیین رابطه علی بین سوءاستفاده کودکی (هیجانی، جسمانی و فیزکی) و غفلت کودکی (هیجانی و جسمانی) با افسردگی از طریق میانجی‌گری طرحواره‌های ناسازگار اولیه (درون‌فردی و بین‌فردی) و اجتناب و همچنین مقایسه اثربخشی طرحواره‌ درمانی هیجانی (EST) و آموزش تدوینی مبتنی بر مدل در کاهش شدت افسردگی و نشخوار فکری بود. در این مطالعه از طرح مقطعی-توصیفی و شبه‌تجربی استفاده شد. نمونه بخش مدل‌سازی مطالعه را ۵۰۰ دانشجوی کارشناسی زن تشکیل می‌دادند که ۱۰۸ نفر دارای فعلی افسردگی ...

این مطالعه بر آن است تا اجتناب از کاربرد فعل مرکب توسط انگلیسی آموزان ایرانی در سطح دانشگاه را مورد بررسی قرار دهد. سوالی که این مطالعه در صدد پاسخ به آن بود، این است که آیا توانایی نوشتاری یادگیرندگان تحت تاثیر استراتژی اجتناب از کاربرد فعل مرکب قرار میگیرد. برای پاسخ به این سوال، چهل و چهار شرکت کننده سطح متوسط توسط آزمون OPT انتخاب شدند. برای بررسی از جوانب مختلف، از سه آزمون استخراجی ( چهار گزینه ای، یادآوری، ترجمه) استفاده شد بدین منظور که تمایل شرکت کنندگان در انتخاب فع ...

فرایند تولید و توسعه محصولات با تکنولوژی بالا تا این زمان اینگونه دستخوش تغییر و تحول نبوده است. رشد سریع تکنولوژی و مخاطره در بازارهای جهانی، و تغییرات روزافزون در نیازهای مشتریان، تیم‌های توسعه محصول جدید را با فشارهای روزافزونی جهت کاهش هزینه‌ها و کاهش چرخه زمان تولید، با حفظ کیفیت مناسب و قابلیت اطمینان بالا مواجه کرده است. در نتیجه تولید محصولات با تکنولوژی بالا که مطابق با نیازهای مشتریان باشد برای تولیدکنندگان حائز اهمیت است. در این پژوهش به بررسی تأثیر ویژگیهای محصولا ...

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی برنامه رایانه‏ای تعدیل سوگیری شناختی بر تحریف شناختی، اجتناب شناختی و علائم اضطراب اجتماعی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بود. در این پژوهش ابتدا از کسانی که بصورت داوطلبانه اعلام آمادگی کردند، مصاحبه نیمه ساختار یافته در مورد اضطراب اجتماعی و تکلیف رایانه‏ای سوگیری تفسیر به عمل آمد. در نهایت 34 نفر جهت شرکت در پژوهش به طور تصادفی در دو گروه (آزمایش و کنترل) 17 نفری قرار گرفتند. همه‌ی افراد شرکت کننده در پژوهش به مقیاس تحریف شناختی، پرسشنامه ...

هدف پژوهش حاضر مشخص کردن عوامل پیش‌بینی‌کننده طلاق در زوجین شهر اصفهان بود. طرح این پژوهش از نوع علی مقایسه‌ای بود. به این منظور از بین زوجین ارجاع داده شده به مراکز مداخله در بحران طلاق در شهر اصفهان 150 نفر (زن و مرد) بصورت تصادفی انتخاب شدند و برای نمونه زوجین عادی نیز از بین فرهنگسراهای شهر اصفهان یک فرهنگسرا بصورت تصادفی انتخاب و از بین شرکت‌کنندگان در دوره‌های آموزشی 150 نفر (زن و مرد) انتخاب شدند. سپس پرسشنامه‌های آغاز خشونت‌بار، خاطرات ناگوار، اقدامات جبرانی، غرقه شدن ...

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی مشاوره انگیزشی براهمال کاری و اجتناب از تکلیف دانش آموزان دختر دبیرستان‌های دولتی شهر اصفهان می باشد. جامعه موردمطالعه شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان است. حجم نمونه شامل 30 نفر است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه اهمال کاری تاکمن که توسط شیرافکن و طالع پسند در سال 1386 هنجار یابی شده استفاده شده است. این پژوهش تجربی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است.جهت تجزیه ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای اهداف پیشرفت بین ادراک از ساختار کلاس و اهتمام شناختی دانش‌آموزان سال اول دبیرستان‌های دولتی شهر ایلام بود. نمونه‌های این تحقیق از 288 دانش‌آموز دختر و 288 دانش‌آموز پسر، که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند، تشکیل گردید. در این مطالعه آزمودنی‌ها مقیاس‌های ساختار تبحری کلاس، ساختار عملکردی کلاس، ساختار اجتنابی کلاس، اهداف تبحری، اهداف رویکرد - عملکرد، اهداف اجتناب – عملکرد، خودتنظیمی، راهبردهای پردازش عمیق و راهب ...

این پژوهش با هدف بررسی رابطه ادراکات محیط یادگیری و سبک مدیریت کلاس معلم بر جهت‌گیری هدف دانش‌آموزان انجام گرفت. طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان‌های دولتی بود که در سال تحصیلی 91-90 در رشته‌های تحصیلی علوم‌انسانی، علوم‌تجربی و ریاضی‌فیزیک در شهر قم مشغول به تحصیل بودند و همچنین معلمان این دانش‌آموزان می‌باشد. برای انجام این پژوهش 500 دانش‌آموز (250 دختر و 250 پسر) به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله‌ای انت ...