عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سیستم‌های مدیریت یادگیری که در دانشگاه‌های مجازی بکار گرفته می‌شوند، تأثیراتی را بر روی جوانب متفاوت زندگی دانشجویان دارند. هدف از این پژوهش این است که تاثیرات استفاده دانشجویان از سیستم مدیریت یادگیری از دیدگاه آموزشی مورد ارزیابی قرار گرفته و رابطه استفاده از سیستم مدیریت یادگیری با پیامدهای یادگیری و یادگیری اجتماعی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه مجازی مهرالبرز بررسی گردند. جامعه آمار تحقیق حاضر شامل 300 نفر دانشجویان ورودی‌های مختلف چهار رشته موجود در دانشگاه مهرالبرز بوده و ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین راهبردهای مدیریت دانش وفرآیندتولید دانش میان اعضای هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان (هایتک) است. روش انجام پژوهش توصیفی- پیمایشی است و جامعه موردمطالعه اعضای هیات علمی این دانشگاه هستند که همه‌ی 97 عضو به‌عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته شدند و به‌نوعی سرشماری است؛ که به دلیل عدم دسترسی به همه‌ی اعضا 65 پرسشنامه از بین آن‌ها جمع‌آوری شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسشنامه‌های محقق ساخته راهبردهای مدیریت دانش با 2 ...

دانش همیشه برای افراد ارزشمند است و فرهنگ های قوی و متمدن در جوامعی به وجود می آمدند که افراد در این جوامع به علم آموزی و دانش بها می داده اند و در این راه تبادل و انتقال دانش بین افراد از اهمیت خاص و ویژه ای برخوردار است. بر اساس تحقیقات انجام شده بیشترین بهره گیری سازمان ها از مدیریت دانش در فرآیند انتقال دانش می باشد. اگرچه انتقال دانش در سازمان بسیار مهم است اما انتقال واقعی دانش یک معضل مشکل زائی برای مدیران باقی گذارده است. آن ها مجبورند که چرخه دانش را به طور موثر کنتر ...