عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 58

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش در باب طلاق چند پرسش اصلي را مطرح مي سازد به اين ترتيب كه چرا زندگي زناشويي برخي از افراد سير عادي خود را طي نكرده و به طلاق ختم مي شود؟ طلاق تحت تاثير چه عواملي و جرياناتي امكان وقوع يافته و سرانجام محقق مي گردد. اهميت و نقش سرمايه اجتماعي ( اعتماد و همكاري ) ، محروميت و جامعه پذيري در پيدايش طلاق چيست؟ طلاق به هر علت واقع شود، چه پيامدهايي دارد؟ هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي عوامل موثر بر طلاق در شهرستان سقز با تاكيد بر سرمايه اجتماعي مي باشد.جامعه ی آماری عبارت بود ...

موضوع پژوهش مقایسه تأثیر انواع مادری بر اجتماعی شدن فرزندان در شهر تهران است. جامعه آماری این پژوهش کلیه نوجوانان 12 -18 ساله مناطق 2،6 و16 شهر تهران و افراد مورد مشاهده دختران و پسران این سنین هستند. هدف اصلی این پژوهش شناخت تأثیر انواع مادری دراجتماعی شدن فرزندان و بررسي اینکه مادران در تیپ های مختلف، چگونه فرزندان خود را اجتماعی می کنند و در آخر ارائه راهکارهای مناسب در جهت اجتماعی شدن بهتر فرزندان است. جهت رسیدن به اهداف خود، با توجه به مطالعات و تحقیقات وتئوری های مناسب ...

این پژوهش با عنوان بررسی شیوه‌های تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان نوجوان و تاثیر عوامل اجتماعی‌ برآنها انجام گردید. هدف این پژوهش شناسایی شیوه‌های تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان نوجوان از دیدگاه اجتماعی شدن مصرف‌کننده می‌باشد. فرض شده که هشت شیوه تصمیم‌گیری مصرف‌کننده (شیوه‌های کمالگرا،آگاه از قمیت، آگاه ازمد، آگاه از برند، وفادار، لذتجو، سردرگم، تصادفی) که به سه دسته (سودمندگرا، اجتماعی، نامطلوب) تقسیم شده‌اند با عوامل‌اجتماعی‌شدن (والدین، همتایان، رسانه، مدرسه) و متغیرهای زمینه‌ای (سن، ج ...

هدف از ارایه این تحقیق بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی خانواده و بزهکری در بین نوجوانان میباشد . با این فرض اساسی که ارتباط معناداری بین سرمایه اجتماعی خانواده و بزهکاری در همه ابعاد آن وجود دارد. چهارچوب نظری که بدین منظور استفاده شده است نظریه پیوند اجتماعی هیرشی میباشد . ویژگی جامعه شناسانه نظریه کلمن دفاع از نقش سرمایه اجتماعی خانواده به عنوان یک منبع در فرآیند جامعه پذیری میباشد ، او در اثبات این مساله که سرمایه اجتماعی در خانواده میتواند در شبکه های اجتماعی بوجود آید نق ...

خشونت علیه زنان به عنوان پدیده‌ای تاریخی و جهان شمول توسط سازمان جهانی بهداشت از اولویت‌های بهداشتی جهان محسوب شده است که عوارض قابل توجهی را بر سلامت جسمی و روانی زنان ایجاد می‌کند. هدف از انجام این مطالعه شناخت تفاوت نگرش زنان و مردان یک بار ازدواج کرده ساکن شهر کرج نسبت به خشونت خانگی و رابطه میزان سلامت اجتماعی بر این متغیر بوده است. روش این مطالعه از نوع پیمایشی یا زمینه‌یابی بوده است و ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه سلامت اجتماعی و محقق ساخته نگرش نسبت به خشونت خانگی ب ...

هدف از اجرای پژوهش حاضربررسی رابطه مشکلات بین فردی با هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت بوده است. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دانشکده علوم تربیتی این دانشگاه بوده اند که در سال تحصیلی 91-92 در این دانشگاه مشغول به تحصیل بوده اند و نمونه مورد بررسی شامل 360 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد مرودشت بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و با استفاده از پرسشنامه مشکلات بین فردی(سالدوز، 1995)، پرسشنامه هوش هیجانی (با ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر آموزش ابراز وجود بر مهارتهای اجتماعی و شادکامی در مقطه متوسطه دختران شهرستان قوچان اجرا گردیده است. طرح پزوهشی نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. ابتدا با استفاده از نمونه‏گیری خوشه‌ای، از بین دانش آموزان دبیرستانی شهر قوچان دبیرستان عطار و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از بین دانش آموزان دبیرستان عطار که نمره کمتری در پرسشنامه مهارت های اجتماعی و شادکامی بدست آورده بودند تعداد 30 نفر انتخاب شدند و به تصادف در دو گرو ...

این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین عوامل فرهنگی و اجتماعی و میزان گرایش به حفظ محیط زیست در بین شهروندان شهر خلخال انجام شده است. برای رسیدن به اهداف پژوهش از نظریه‌های؛ همبستگی اجتماعی امیل دورکیم، نظریه نظام کنشی تالکوت پارسونز، شبکه‌های مشارکت مدنی رابرت پاتنام، اعتماد نهادی آنتونی گیدنز، تعلق اجتماعی به محل جنیفر کراس و ساختار ذهنی پیر بوردیو، استفاده شده است. روش پژوهش از نوع پیمایشی بوده و نمونه آماری شامل 379 نفر از شهروندان بالای 15 تا 75 سال شهر خلخال است که به روش نمو ...

زمینه و هدف : پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بازی درمانی بر بهبود مهارت های اجتماعی دانش آموزان ناشنوای 11-8 سال شهر تبریز انجام شد .مواد و روش ها:پژوهش از نوع شبه آزمایشی وحجم نمونه مورد نظر شامل 30 دانش آموز ناشنوا بود که از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و به طور مساوی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند و شیوه های بازی درمانی 9 جلسه در مورد گروه آزمایش اجرا شد . ابزار پژوهش ، پرسشنامه مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت بود . ارزیابی مداخله ای به صورت پیش آزمون - پس آ ...