عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 960

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اثر تنش رطوبتی بر جوانه زنی و رشد سه گونه اسپرس ‏‎(Onobrychis spp ) ‎‏ با استفاده از محلول پلی اتیلن گلیکول 6000 با ایجاد پتانسیلهای اسمزی 2- تا 12- با در دمای ده درجه سانتیگراد بررسی شد . کاهش پتانسیل اسمزی آب ، اثرات متفاوتی بر میزان و سرعت جوانه زنی بذرها ، طول ساقه چه و ریشه چه و ضریب آلوده هر یک نهال بوجود می آورد . این مطالعه با بررسی دو عامل گونه در سه زیر سطح و شدت پتانسیل اسمزی در 6 زیر سطح در قالب طرح فاکتوریل در پایه بلوک کاملا تصادفی با سه تکراراجرا گردید. داده ها ...

اثر سدیم بر عملکرد نیشکر واریته ‏‎H32-8300‎‏ با خاکی شور و قلیایی در منطقه ‏‎Zana Valley‎‏ واقع در سواحل شمالی پرو مورد آزمایش و مطالعه قرار گرفت . این آزمایش در شرایط مزرعه و در 20 پلات که مساحت آنها بین 058/2 تا 352/2 متر مربع و سدیم قابل تعویض ، بین 2 تا 44 درصد متغیر بود انجام شد . با 10 درصد سدیم قابل تعویض ، کاهشی در محصول مشاهده نشد ، در حالی که مقدار 15 درصد سدیم قابل تعویض به عنوان یک حد بحرانی که در آن میزان شکر و نیشکر کاهش می یابد. تشخیص داده شد . زمانی که ‏‎Esp‎ ...
نمایه ها:
اثر | 
سدیم | 
خاک | 
نیشکر | 
پرو | 

به طور کلی از بین رفتن فعالیتهای کبد، عامل وحدود کننده بقا در بیماران سیروزی است. و فاکتورهایی مثل فیبروژنز انهدام یاخته / نکروز و کاپیلریزاسیون سینوسوئیدی و تغییر در ترکیب غشاهای بیولوژیک و هیپورژنراسیون، عوامل مهم شناخته شده در از بین رفتن عمل کبد میباشند. در این میان انهدام سلولی / نکروز ناشی از هپاتیت خود ایمن با موفقیت تحت درمان با استروئیدها قرار گرفته و در انواع ناشی از هپاتیت مزمن ویروسی انترفرونها بسیار امیدوار کننده بوده اند. اما داروهایی نقش درمانی کاملی را در فیب ...
نمایه ها:
بررسی | 
اثر | 
بیمار | 
درمان | 

اثر تاریخ کاشت بر رشد رویشی و زایشی ارقام گلرنگ در سال زراعی 82-1381 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در لورک نجف آباد مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش با طرح اسپیلت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتور اصلی شامل پنج تاریخ کاشت (21 اسفند 81، 1 اردیبهشت 82، 2 خرداد 82، 3 تیر 82 و 28 شهریور 82) و فاکتور فرعی شامل 22 ژنوتیپ (21 ژنوتیپ انتخاب شده از توده محلی کوسه شامل شماره‌های 6، 12، 17، 29، 5، 3، 30، 17، 1، 25 و 9 انتخاب شده ت ...
نمایه ها:
اثر | 
دما | 
گلرنگ | 
گیاه | 
گلدهی | 
کوسه | 

به منظور تاثیر فرایندهای متفاوت در افزایش میزان انرژی قابل متابولیسم دانه، چهار نوع فرآیند متفاوت شامل، خیساندن دانه جو با آب در 4 سطح زمانی (8، 12، 16 و 24 ساعت)، فرآیند اثر محتویات شکمبه بر روی دانه جو در 3 سطح زمانی (8، 12 و 16 ساعت)، فرآیند اثر افزودن آنزیم تجارتی (bio-feed) در 4 سطح وزنی 0/25، 0/5، 1 و 2 گرم و فرآیند افزودن آنزیم حاصل از کشت قارچ "تریکودرما" و "بریده" در 4 سطح وزنی، بر روی دانه جو صورت گرفت × سپس مقادیر انرژی کل (GE) انرژی قابل متابولیسم ظاهری (TME)، انر ...

در این مطالعه تجربی سعی شده است که مقدار اسید ویپسین ترشح شده بوسیله معده اتساع یافته موش های صحرایی هیپرتیروئید و هیپرتیروئید با گروه کنترل مقایسه گردد. هر گروه شامل هشت موش صحرایی ‏‎(N-mari Rats)‎‏ با میانگین وزنی 1/5+-6/246 گرم از جنس نر و ماده بود. جهت ایجاد هیپوتیروئیدی و هیپرتیروئیدی به ترتیب متی مازول و تیروکسین در اختیار حیوان قرار گرفت. قبل از انجام آزمایش حیوانات به مدت 24 ساعت از مصرف غذا محروم شدند ولی به آب دسترسی داشتند. حیوانات پس از بیهوشی با تزریق داخل صفاقی ...

یکی از جالب ترین خیزش های پژوهشی محقّقان روان عصب ایمنی شناسی، بررسی اثر هیجان های رایانه ای بر وضعیت های روانشناختی و قابلیت های فیزیولوژیک کودکان و بزرگسالان است. اگر چه در زمینه آثار مختلف این گروه از هیجان ها، بر برخی از شاخص های فیزیولوژیک و روانشناختی، داده های قابل توّجه و چالش برانگیزی در دست است، امّا با توجه به اهمیّت قلمرو مطالعات روان عصب ایمنی شناسی، و حسّاسیت کارکردی و ساختاری عوامل فیزیولوژیک و تغییر پذیری تاثیراتی که هیجان های رایانه ای بر وضعیت های روانشناختی ...

مطالعه اثر هدایت غیراهمی در نتیجه اعمال میدان الکتریکی بالا ‏‎(E>104V/cm)‎‏ در مواد کریستالی و بی شکل از آن جهت حایز اهمیت است که می توان با بررسی نتایج حاصل از تجربه اطلاعاتی راجع به پارامترهای هدایت الکتریکی، مانند دانسیته حاملها ‏‎(C.D)‎‏، ترابرد حاملها ‏‎(C.M)‎‏، ضریب دی الکتریک نسبی ‏‎(ER)‎‏ و فواصل لی لی ‏‏‎(H.D)‎‏ را در این موارد به دست آورد. در این مقاله هدایت الکتریکی در اثر اعمال میدانهای الکتریکی بالا ‏‎‏‎(E>104V/cm)‎‏ در شیشه های اکسیدی کادمیم - فسفات مورد مطالعه ...

کاهش حلالیت گاز هیدروژن در مذاب آلومینیم در اثر افت دما و تشکیل مک های گازی و انقباضی در قطعات آلومینیمی، مشکلات زیادی را ایجاد می کند. به همین دلیل انجام عملیات گاززدایی در صنعت آلومینیم اهمیت فراوان دارد. یکی از موثرترین روشهای گاززدایی، فرایند گاززدایی چرخشی با استفاده از گاز خنثی می باشد و لزوم بهینه سازی این فرایند جهت تولید قطعات ریختگی سالم آلومینیمی کاملاً ضروری است. در این تحقیق اثر سرعت چرخش روتور و دبی گاز آرگون در فرایند گاززدایی چرخشی مذاب AS5U3G مورد بررسی قرار ...