عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 104

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش علائم و افزایش کیفیت زندگی بیماران بزرگسال مبتلا به اختلال وسواس‌- اجبار انجام شد. روش: در این پژوهش از طرح پژوهش تجربی پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری با گروه آزمایشی و گروه کنترل استفاده شده است . جامعه آماری: شامل کلیه بیماران مبتلا به اختلال وسواس - اجبار در شهر شیراز بود. نمونه پژوهش تعداد 75 بیمار مبتلا به اختلال وسواس - اجبار بود . نمونه با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای از میان جامعه آما ...

پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان اثر بخشی آموزش ارتباط موثر به شیوه ستیر بر کاهش تعارض وافزایش صمیمیت زوجین شهر بوشهردر سال 1391 انجام گردید. پژوهش از نوع آزمایشی و با استفاده از پیش آزمون – پس آزمون و با گروه کنترل و پیگیری 45 روزه می باشد. نمونه پژوهش را تعداد30 زوج که دارای تعارض متوسط تا شدید (70- 50 t=) تشکیل می داد که پس از همتا سازی ( سن ، تحصیلات ، شغل طول زمان ازدواج ، تعدادفرزندان ) با انتخاب تصادفی در گروه آزمایشی و گروه گواه قرارگرفته و پس از آن عمل آزمایشی ، برگ ...

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزشی برگزارشده برای شرکت های تعاونی مرغداران استان سمنان و با استفاده از روش پیمایشی انجام گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه همراه با مصاحبه بوده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه اعضای تعاونی های مرغداری عضو اتحادیه مرغداران استان سمنان است که تعداد آن حدود 234 نفر بوده و به شیوه تمام شماری مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تعیین روایی پرسشنامه‌ها، از نقطه نظرات و پیشنهادهای کارشناسان و محققان و متخصصان امر استفاده گر ...

چکیده: هدف این پژوهش بررسی اثر بخشی آموزش به شیوه کاوشگری بر یادگیری مبحث الکتریسیته درس فیزیک سال سوم دبیرستان در بین دانش آموزان دبیرستان‌های شهرستان ارسنجان فارس در سال تحصیلی 1392-1391بود. طرح پژوهش از نوع تحقیقات آزمایشی با دو گروه آزمایش و کنترل بود. نمونه تحقیق شامل 54 نفر ( 28 نفر گروه آزمایش و 26 نفر گروه کنترل) از دانش آموزان سال سوم بود که به روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای تصادفی انتخاب شدند. که با انجام پیش آزمون مشخص شد که بین دو گروه آزمایش و کنترل، ...

پژوهش حاضر یک پژوهش آزمایشی است که به منظور بررسی اثربخشی روش درمانی سایکودراما بر روی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و بیماران دوقطبی صورت گرفته است.نمونهء آماری این پژوهش شامل 40 نفر می باشد که از بین بیماران بستری در مرکز نگهداری بیماران روانی نیکان شهرستان مراغه انتخاب شده است.ابزار سنجش آزمون SCL90می باشد.در تجزیه و تحلیل داده ها از روش مقایسه ءمیانگین ها و کوواریانس استفاده شده است.نتایج این پژوهش حاکی از آن است که اعمال روش درمانی سایکودراما منجر به کاهش نشانه های کلی در ...

هدف از انجام این پژوهش ، بررسی رابطه میان تعهد سازمانی و عدالت سازمانی با اثر بخشی پرستاران بیمارستان شهید مطهری شهرستان مرودشت بوده است . روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری این پژوهش را تمامی پرستاران رسمی و پیمانی شاغل در بیمارستان شهید مطهری مرودشت در سال 89 تشکیل شده اند که فراوانی آنها 70 نفر می باشد . در این پژوهش از سرشماری استفاده شده و جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های تعهد سازمانی ( استیرزوپورتر 1974) ، عدالت سازمانی ( نیهوف و مورسن 1993) و اثر بخشی ( س ...

هدف از این پژوهش بررسی اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری بر کاهش علائم کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی (ADHD) بود.جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه کودکان(12-6سال) مبتلا به اختلال بیش فعالی(ADHD) در شهرستان جوانرود بود . که به صورت تصادفی ساده 30 نفر از آنها به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند، وبه دو گروه آزمایشی(15 نفر) و گواه (15نفر) به صورت همتا شده، تقسیم شدند. این پژوهش از نوع آزمایشی و در آن از طرح پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل استفاده شده است. در این پژوهش ب ...

مساله‌ی اصلی‌ تحقیق حاضر این است که بدانیم ((چه عواملی اثر بخشی مدیریت دانش را در ماديران تحت تأثیر قرار میدهد؟)) در تحقیق حاضر روابط پیچیده‌ی بین قابلیتهای فرایندی و زیر ساختی مدیریت دانش و اثرات تعدیل‌کننده‌ی این عوامل بر اثر بخشی مدیریت دانش را بررسی‌ می‌نماید. در این پژوهش، روش تحقیق از نوع پیمایشی است. جامعه‌ی آماری این تحقیق، کارکنان ماديران به تعداد ۳۶۴ نفر می‌باشد که بر اساس فرمول حجم نمونه برای جوامع محدود، تعداد ۱۸۲ نفر از جامعه‌ی آماری به صورت تصادفی‌ طبقه‌ای ان ...

امروزه سازمان‌ها به اهمیت فناوری اطلاعات پی برده‌اند و از آن‌جایی که پیاده‌سازی فناوری اطلاعات در سازمان به معنای اثربخشی آن نمی‌باشد، لذا باید عوامل موثر بر اثربخشی فناوری اطلاعات در سازمان‌ها شناخته شوند .بکارگیری و استفاده نادرست فناوری اطلاعات سازمان ها را با مشکلاتی روبرو ساخته است، که به نوبه خود در نتیجه بخشی و بازدهی فناوری اطلاعات تاثیر مهمی دارند. بکارگیری و استقرار فناوری اطلاعات که ناآگاهانه و بدون برنامه ریزی قبلی صورت گرفته است، نه تنها نتیجه بخش نیست بلکه تاثیر ...