عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 245

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام این پژوهش تعیین میزان تأثیر استقرار سیستم مدیریت آموزش بر مبنای استاندارد ISO10015 بر اثربخشی دوره‌های آموزشی ضمن خدمت کارکنان شرکت گاز استان اصفهان بود. روش مورد استفاده جهت انجام این پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان تمام وقت شرکت گاز استان اصفهان در سال 1390 تشکیل دادند که حداقل در یک دوره آموزشی حضور داشته اند و شامل 436 نفر از کارکنان ستادی و غیرستادی بودند. از این تعداد 205 نفر از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم به عنو ...

هدف پژوهش حاضر عبارت بود از بررسی اثر بخشی اهداف آموزشی دوره‎های آموزشی ضمن خدمت بانک رفاه در استان هرمزگان، که نمونه آن را 150 نفر از کارکنان شعب بانک رفاه استان هرمزگان تشکیل دادند. دو ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل الف)پرسش نامه 50 سوالی ویژگی های محیط، کارآموزان و دوره آموزشی و ب) پرسش نامه 24 سوالی برای بررسی اهداف پنج‏گانه بانک رفاه می‎باشد. از دو رویکرد برای تجزیه و تحلیل داده‎های حاصل از پژوهش بهره گرفته شد در رویکرد اول، اهداف براساس طیف سه درجه‎ای(1تا 1/67 نا ...

هدف کلی این پژوهش مقایسه اثر بخشی آموزش واحد فعالیت بر اساس تدریس مبتنی بر هوش چندگانه با روش گروه نمونه بر عملکرد یادگیری آموزش طرح های کار کودکان پیش دبستانی شهرستان آران و بیدگل در سال تحصیلی 2931 می باشد .هدف این تحقیق مقایسه عملکرد یادگیری گروه نمونه و آزمایش است که گروه آزمایش بر اساس راهبردهای هوش چندگانه آموزش می دید و گروه نمونه بر اساس روش های متداول آموزش در پیش دبستانی که شامل حیطه محدودی از هوش چندگانه می شود آموزش می دید.که سوالات آزمون عملکرد یادگیری بر اساس ح ...

عده‌ای از افراد جامعه به علت ارتکاب جرم و شکستن قوانین مدتی از عمر خود را در زندان سپری می‌کنند. زندگی در زندان با مشکلات فراوانی برای مسئولین و فرد زندانی همراه است. یکی از مشکلات درون زندان ها، پرخاشگری و درگیری زندانیان با یکدیگر است. به طوری که ریشه اغلب تخلفات درون زندان‌ها به‌خصوص اخلال در نظم زندان، پرخاشگری زندانیان نسبت به یکدیگر است. پرخاشگری نوعی رفتار با هدف آسیب رساندن به فرد دیگر یا تخریب اموال است. براساس پژوهش‌های انجام شده، درمان‌های شناختی- رفتاری می‌توانند ...

امروزه دانشگاه های پیشرفته دنیا درصدد تغییر نظام آموزشی و آموزش مهارت های تبادل دانش به نسل بعدی دانشجویان و تغییر فرایند تحقیق هستند که رویکرد آموزش الکترونیکی یکی از این ابعاد نظام آموزشی نوین میباشد که با درنظر گرفتن ماهیت کاربردی توسعه به دنبال ایده های جدیدند. همچنین، آنان نوآوری های مرتبط با تبادل دانش را مطالعه وآنها را مستند میکنند و نحوه تفکر، سیاستگذاری وعمل درباره تبادل دانش و کارآفرینی در دانشگاه، صنعت و دولت را تغییر می دهند. آموزش الکترونیکی و تکنولوژی های جدید ...

تحقیق حاضر به منظور بررسی اثربخشی آموزش فرهنگ ترافیک (قوانین راهنمایی و رانندگی) بر عملکرد ترافیکی و سطح آگاهی از رفتارهای خطرزای دانش آموزان پسر کلاس چهارم ابتدایی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان پسر کلاس چهارم ابتدایی شهر سنندج در سال تحصیلی 92-91 به شمار می رود. در این پژوهش نمونه آماری با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ایی از بین دو منطقه آموزش و پرورش سنندج، یک منطقه و از بین مدارس پسرانه، 2 مدرسه که از نظر موقعیت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ب ...

پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثربخشی آموزش تفکر انتقادی در دانش آموزان ابتدایی بر اساس دیدگاه جان لنگرر در سال تحصیلی 94-1393 انجام پذیرفته است. روش: این پژوهش از لحاظ هدف در طبقه تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده‌ها در قالب تحقیقات شبه آزمایشی و با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل قرار گرفته است. بدین منظور حجم نمونه‌ای از دانش آموزان پایه اول ابتدایی ناحیه 1 سنندج به تعداد 32 نفر که به طور تصادفی انتخاب و به طور هدفمند در دو گروه آزمایشی(17نفر) و کنترل(15نفر) ت ...

در این تحقیق، به «اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی مبتنی بر درمان شناختی رفتاری بر کاهش علائم نافرمانی مقابله‌ای کودکان 5 تا 10 سال» پرداخته شده است.سوال اصلی تحقیق بدین ترتیب تدوین گردید که به چه میزان آموزش مهارت‌های اجتماعی مبتنی بر درمان شناختی رفتاری بر کاهش علائم نافرمانی مقابله‌ای‌موثر می‌باشد؟روش تحقیق حاضر، نیمه‌آزمایشی بوده که در حیطه تحقیقات آزمایشی جای می‌گیرد. جامعه این تحقیق را تمامی کودکان دارای اختلال رفتاری نافرمانی مقابله‌ای که در دامنه سنی 5 تا 10 سال واقع ش ...

زمینه مساله و هدف پژوهش: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی آموزش کنترل هیجان بر خودکارآمدی اجتماعی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان دختر دبیرستانی انجام شد. مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر شبه‌آزمایشی بود که با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل انجام گرفت. نمونه شامل 28 نفر از دانش‌آموزان دختر دبیرستانی ساکن شهر مشهد بود که 14 نفر در گروه‌ آموزش کنترل هیجان و 14 نفر در گروه گواه گمارش شدند. اعضای گروه‌ آموزش کنترل هیجان تعداد 8 جلسه آموزش گروهی کنترل هیجان را دریافت کردند، اما ...