عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1310

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

محدودیت منابع آب و خاک و ضعف عملکرد شبکه‌های آبیاری و زهکشی در دنیا ضرورت بهبود بهره‌وری و ارتقای عملکرد شبکه‌ها را ایجاب می‌کند. بر اساس معیارهای جهانی یکی از شاخص‌های توسعه‌ کشاورزی ساخت، نوسازی و بهسازی شبکه‌های آبیاری و زهکشی است. ارزیابی وضعیت موجود سیستم‌های آبیاری نشان داده است که عملکرد اغلب آنها بعلت نقائص مختلف در طراحی و اجرا، عدم نگهداری و بهره‌برداری مناسب و فقدان مدیریت مطلوب، پایین‌تر از حد مورد انتظار می‌باشد. با توجه به اینکه ساخت شبکه‌های آبیاری و زهکشی سرما ...

پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثربخشی مشاوره‌ی گروهی مبتنی بر رویکرد وجودی و رویکرد شناختی-رفتاری بر کاهش کمرویی و کنترل خشم دانش‌آموزان دبیرستانی شهر باروق انجام شد. این پژوهش نیمه آزمایشی است و نمونه‌گیری آن به صورت نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای می‌باشد. روش: به منظور انجام پژوهش پس از اجرای پرسشنامه‌های کمرویی سموعی(بی‌تا) و خشم چند‌بعدی سیگل(1986)، 30 نفر از افرادی که بر اساس نمرات کسب شده در پرسشنامه خشم سیگل، بیشترین نمره و در پرسشنامه کمرویی کمترین نمره را کسب کرده بودند، به ...

تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه جو و سلامت سازمانی با اثربخشی مدیران مدارس متوسطه شهرستان ابهر در سال تحصیلی 90-1389 صورت گرفته است. این تحقیق از نوع تحقیقات نظری بوده و به روش توصیفی - همبستگی انجام شده است. ویژگی‌های هفت‌گانه یگانگی نهادی، نفوذ مدیر در مقامات مافوق، مراعات، ساخت‌دهی، حمایت منابع و تأکیدعلمی به عنوان مولفه‌های اصلی در سنجش سلامت سازمانی مدارس بوده است. همچنین جهت سنجش جو سازمانی مدارس از ویژگی های هشت گانه روحیه، مزاحمت، علاقه مندی، صمیمیت، ملاحظه گری، فاصل ...

پژوهش حاضر از انواع پژوهشهای توصیفی پیمایشی است که به ارزیابی اثر بخشی درونی و بیرونی برنامه های درسی دوره های آموزشی عمومی و تخصصی در بیمه البرز کل کشور می پردازد . در راستای پاسخگویی به سوالهای پژوهش به جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی پرداخته شده است . در جمع آوری اطلاعات میدانی از ابزار اندازه گیری دو مقیاس محقق ساخته درونی و بیرونی استفاده شده است که بعد از محاسبه روایی و پایایی ان در بین افراد توزیع شدجامعه آماری پژوهش شامل موارد زیر بوده است :جامعهی آماری این پژوهش شامل ...

امروزه بشر به شدت در معرض تبليغات مختلف قرار داردو بواسطه فراوانی و تنوع زیاد آن فقط به تعداد محدودی ازتبلیغات توجه می کنند. در این راستا براي اينکه تبليغات موفق باشد، بايد به نحو صحيح و منطقي طراحي و اجرا گردد. در اين پژوهش يک مدل براي بررسي عوامل تأثير گذار بر اثربخشي تبليغات و يک مدل براي بررسي تأثير سلسله مراتبي به کار برده شد. هدف پژوهش حاضر تعيين عوامل مؤثر بر اثربخشي تبليغات تلويزيوني بانک جوايز حساب‌هاي قرض الحسنه در جذب حساب‌هاي قرض الحسنه بانک انصار است. در اي ...

مديريت كيفيت فراگیر مي‌تواند در اجراي صحيح فرآيندهای سازمانی سهم بسزايي داشته و موجب تحولات بسيار گسترده‌ای در بخش‌هاي مختلف صنعت گردد. خصوصاً در طی چند دهۀ اخیر، این رویکرد نوین مدیریتی جایگاه و اهمیت ویژه‌ای در نظام‌هاي آموزشي در جهت بهبود فرآيندهای آن یافته و به عنوان یکی از مهمترين ابزارهای پيشرفت سازمانی از جمله؛ وزارت آموزش و پرورش مطرح گردیده است،زیرا این وزارتخانه با وجود چالش‌هاي فراواني كه در پيشِ رو دارد، نيازمند تحولاتي عظيمی در اهداف، سياست‌ها، رسالت‌ها و حتی شيو ...

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر دوره‏های آموزش ضمن خدمت بر اثربخشی کارکنان (شعب سرپرستی بانک صادرات مرکز تهران) می‌باشد. روش مورد استفاده در این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی – پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این شامل کلیه کارکنان سرپرستی شعب بانک صادرات- مدیریت مرکز تهران می‏باشد که تعداد آنها 1183 نفر می‏باشد که به صورت رسمی مشغول به خدمت می‏باشند. از آن جایی که حجم جامعه مورد پژوهش 1183 نفر می باشد با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه گرجسی-مورگان تعداد 290 نفر از ...

راهبرد مدیریت جامع تولید و حفاظت از محصولات، با هدف تولید محصول سالم، در حال حاضر، استراتژی عملیاتی جهت دستیابی به اهداف کشاورزی پایدار شناخته شده است. این راهبرد، دارای 3 اثربخشی می‌باشد: اثربخشی زیست ‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی. هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثربخشی راهبرد مدیریت جامع تولید و حفاظت از محصولات باغی در بین گلخانه‌داران استان اصفهان می‌باشد. نوع روش تحقیق، توصیفی - همبستگی می‌باشد که استفاده از پرسشنامه انجام شده است. جامعه مورد مطالعه به تعداد 160نفر که به روش نمو ...

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه خودکارآمدی با اثربخشی رهبری در بین مدیران مدارس استان گیلان در سال تحصیلی 88-1387 بود. روش انجام پژوهش توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری، شامل کلیه مدیران و دبیران مدارس دولتی متوسطه استان گیلان بود. نمونه به تعداد 230 نفر مدیر و 690 نفر دبیر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شد. ابزار اندازه گیری دو پرسشنامه محقق ساخته شامل 49 سؤالی خودکارآمدی و 48 سؤالی اثربخشی رهبری بود. با استفاده از ضریب آلفای کران ...