عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 102

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

محدودیت منابع آب و خاک و ضعف عملکرد شبکه‌های آبیاری و زهکشی در دنیا ضرورت بهبود بهره‌وری و ارتقای عملکرد شبکه‌ها را ایجاب می‌کند. بر اساس معیارهای جهانی یکی از شاخص‌های توسعه‌ کشاورزی ساخت، نوسازی و بهسازی شبکه‌های آبیاری و زهکشی است. ارزیابی وضعیت موجود سیستم‌های آبیاری نشان داده است که عملکرد اغلب آنها بعلت نقائص مختلف در طراحی و اجرا، عدم نگهداری و بهره‌برداری مناسب و فقدان مدیریت مطلوب، پایین‌تر از حد مورد انتظار می‌باشد. با توجه به اینکه ساخت شبکه‌های آبیاری و زهکشی سرما ...

پژوهش حاضر از انواع پژوهشهای توصیفی پیمایشی است که به ارزیابی اثر بخشی درونی و بیرونی برنامه های درسی دوره های آموزشی عمومی و تخصصی در بیمه البرز کل کشور می پردازد . در راستای پاسخگویی به سوالهای پژوهش به جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی پرداخته شده است . در جمع آوری اطلاعات میدانی از ابزار اندازه گیری دو مقیاس محقق ساخته درونی و بیرونی استفاده شده است که بعد از محاسبه روایی و پایایی ان در بین افراد توزیع شدجامعه آماری پژوهش شامل موارد زیر بوده است :جامعهی آماری این پژوهش شامل ...

یکی از مولفه های اصلی بهره وری سازمان آموزشی، سلامت جو سازمان است و یکی از چارچوب های نظری مشهور و سودمند جهت مطالعه جو سازمان، مفهوم سلامت سازمانی است. اندیشه سلامت کامل در یک سازمان، توجه ما را به عواملی که رشد و شکوفایی آن را تسهیل و نیر شرایطی که از پویایی کامل آن جلوگیری می کند، جلب می کند. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط سلامت سازمانی و اثربخشی در دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های دولتی تهران است. این پژوهش به روش توصیفی- همبستگی و به شکل میدانی اجراشده است ...

راهبرد مدیریت جامع تولید و حفاظت از محصولات، با هدف تولید محصول سالم، در حال حاضر، استراتژی عملیاتی جهت دستیابی به اهداف کشاورزی پایدار شناخته شده است. این راهبرد، دارای 3 اثربخشی می‌باشد: اثربخشی زیست ‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی. هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثربخشی راهبرد مدیریت جامع تولید و حفاظت از محصولات باغی در بین گلخانه‌داران استان اصفهان می‌باشد. نوع روش تحقیق، توصیفی - همبستگی می‌باشد که استفاده از پرسشنامه انجام شده است. جامعه مورد مطالعه به تعداد 160نفر که به روش نمو ...

یادگیری و نوآوری برای سازمان‌هایی که در پی بقا و اثربخشی هستند، یک نیاز اساسی است و بسیاری از سازمان‌ها شدیداً به دنبال روشها و رویکردهای نوآورانه و کارآفرینانه به منظور بهبود اثربخشی و کارآمدی و انعطاف‌پذیری هستند. در همین راستا، کارآفرینی سازمانی در حال تبدیل شدن به یک سلاح انتخابی برای بسیاری از سازمان‌ها به ویژه سازمان‌های بزرگ است. ساختار سازمانی مناسب‌ترین فضا برای ایجاد کارآفرینی در سازمان است و پس از تعهد مدیریت به مفهوم کارآفرینی در درون سازمان، گام بعدی تعیین ساختار ...

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین میزان استفاده بهینه مدیران از زمان و اثربخشی آنان در مدارس دولتی و غیرانتفاعی به روش توصیفی بر روی 32 نفر از مدیران شهر گیلان غرب در سال 1390 انجام شد. با استفاده از پرسشنامه خاکی برای سنجش مدیریت زمان با خرده مقیاس های برنامه ریزی در کار و وقت، تفویض اختیار و تقلیل حجم کار، حذف عوامل مزاحم و غنی سازی اطلاعات مدیریتی با پایایی به ترتیب 80%، 41%، 75% و 83% آلفای کرونباخ و پرسشنامه پرداختچی برای سنجش اثربخشی با پایایی 92% آلفای کرونباخ داده ها ...

کیفیت و اثربخشی آموزش های ضمن خدمت معلول عوامل متعددی است که در یک بینش علمی و از منظر برنامه ریزی درسی این عوامل را می توان در ابعاد نیازسنجی، گزینش هدفها، گزینش و سازماندهی محتوا، فرآیند یاددهی- یادگیری ، شرایط و امکانات آموزشی- رفاهی و ارزشیابی جستجو نمود. بر این اساس هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت است. برای پاسخگویی به سوالات پژوهش که با توجه به هدف کلی و اهدف ویژه تنظیم شده، از روش توصیفی استفاده شده است. تعداد 175 نفر به پرسشنا ...
نمایه ها:

همه سازمانها در بکارگیری و استفاده از منابع مختلف (فیزیکی، انسانی، مالی، اطلاعاتی و...) با محدودیتهایی مواجه‌اند که محدودیت منابع مالی از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و چگونگی مدیریت آن در جهت اثربخشی فعالیتهای سازمان حائز اهمیت است. این تحقیق به «بررسی نقش مدیریت بهینه منابع مالی در اثربخشی برنامه‌های شبکه رادیویی ایران در سال 1387» می‌پردازد و اهداف آن بررسی و شناخت ابعاد مدیریت بهینه منابع مالی (برآورد مالی منطقی، برون‌سپاری، استقلال مالی و بودجه‌ریزی عملیاتی) و ارائه راهکا ...

بحث و عملکرد سازمانی یکی از وظایف مهم و اصلی مدیریت عالی یک سازمان محسوب می‌شود. جهت تحقق این وظیفه مهم و کلیدی سازمانها واحدی را زیر نظر مستقیم مدیر عامل سازماندهی می‌کنند که به‌عنوان عیون (چشم‌ها) مدیرعامل عمل کرده و با نظارت کامل بر عملکرد سازمان در واحدهای اجرایی و ستادی، تصویری شفاف از سازمان را با توجه به همه فراز و نشیب‌ها، موفقیت‌ها و عدم پیشرفت‌ها و حتی‌الامکان نقاط ضعف جهت تصمیم‌گیری بهنگام مدیریت عالی سازمان منعکس کند. واحدی‌ که چنین وظیفه سنگین و حساسی را بر عهده ...