عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1062

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

محدودیت منابع و تقاضای روز افزون جامعه به استفاده از فناوری پیشرفته در بخش سلامت باعث شده که تصمیم گیرندگان و سیاست گزاران در فرایند تخصیص منابع بین ارائه مراقبت به گروههای مختلف جامعه و نوع ، روش و تکنیک مراقبت از آنان و ... توجه ویژه ای مبذول دارند . ارزیابی فناوری سلامت از دو دهه ی گذشته به دلیل توسعه تکنولوژی های گران قیمت در عرصه ی سلامت که مبالغ گزافی از منابع را صرف می نماید، اهمیت یافت .این روش با انجام تحلیل اقتصادی و استفاده از شواهد موجود در مورد هزینه ها و فوا ...

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی ارتباطات سازمانی بین مدیران گروه‌های آموزشی با دانشجویان از دیدگاه دانشجویان دوره‌ی کارشناسی در دانشگاه شهید چمران اهواز بود. روش پژوهش، روش آمیخته (کمی و کیفی) بود. بدین منظور 240 نفر از دانشجویان سال سوم و چهارم دوره‌ی کارشناسی از دانشگاه شهید چمران با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند .به 210 نفر از آنها پرسش‌نامه داده شد و با 30 نفر مصاحبه انجام گرفت. پرسش‌نامه‌ی مورد استفاده در این پژوهش، پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته بود. روا ...

امروزه یکی از موثرترین رموز موفقیت سازمانها استفاده از تبلیغات است در این میان تبلیغات تلویزیونی به دلیل استفاده همزمان از صدا و تصویر بیشتر مورد توجه است . در این تحقیق سعی شده اثربخشی تبلیغات تلویزیونی شرکت بیمه کارآفرین با هدف معرفی این شرکت و خدمات آن مورد ارزیابی قرار گیرد .و به همین منظور از مدل داگمار و الگوی آن برای سنجش این اثربخشی استفاده شده است . جامعه آماری این تحقیق بیمه گذاران بیمه کارآفرین هستند و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی بوده و با استفاده از ...

ارزیابی اثربخشی آموزشهای کوتاه مدت و استفاده از نتایج آن به منظور برنامه ریزی آموزش های آینده امری ضروری و مهم برای مدیران آموزش و مسدولین ذیربط میباشد. در این تحقیق به بررسی نظرات دو گروه کارکنان و مدیران در رابطه با اثر بخشی آموزشهای کوتاه مدت پرداخته شده است. و نتایج این تحقیق مشخص میکند که آموزش های کوتاه مدت مشاغل 20000 در شرکتهای آب و برق تا چه میزان اثر بخش بوده است. به منظور انجام این تحقیق کلیه کارکنانی که از سال 1379 تا کنون دوره های طرح رشد و ارتقاء را به پایان رسا ...
نمایه ها:
آموزش | 
توسعه | 

در این تحقیق فرض بر این بوده که ارزشیابی عملکرد می‌تواند در اثر بخشی نقش مهمی داشته باشد. چرا که ارزشیابی عملکرد باعث تحقق عدالت سازمانی، ارضای نیازهای خودیابی و خودشکوفایی افراد و ایجاد انگیزه در افراد برای ماندگاری در سازمان می‌شود. برای این منظور دو شرکت را برگزیدیم که مطابق مطالعات مقدماتی در یکی ارزیابی عملکرد ضعیف ، و در دیگری قویتر جلوه می‌کرد. با این دیدگاه نسبت به تحقیق، سه موضوع کلی را مورد بحث قرار دادیم: -1 موضوع ارزشیابی عملکرد: عملکرد، ارزشیابی عملکرد، اهداف ارز ...
نمایه ها:

این پژوهش با هدف آزمون مدل اثربخشی حمایت مالی از لیگ برتر و بررسی دیدگاه مدیران شرکت‌های حامی درباره حمایت مالی از لیگ برتر فوتبال ایران انجام شد. روش پژوهش از نوع پژوهش‌های آمیخته از نوع اکتشافی متوالی (ابتدا کیفی و سپس کمی) است. داده‌های پژوهش به صورت میدانی جمع آوری شد. جامعه پژوهش در دو بخش و شامل مدیران شرکت‌های حامی باشگاه‌های حاضر در لیگ برتر و تماشاچیان لیگ برتر فوتبال ایران (1390/1391) بود. در بخش اول 16 نفر از مدیران شرکت‌های حامی (کل شمار) و در بخش دوم نیز 515 نفر ...

مديريت كيفيت فراگیر مي‌تواند در اجراي صحيح فرآيندهای سازمانی سهم بسزايي داشته و موجب تحولات بسيار گسترده‌ای در بخش‌هاي مختلف صنعت گردد. خصوصاً در طی چند دهۀ اخیر، این رویکرد نوین مدیریتی جایگاه و اهمیت ویژه‌ای در نظام‌هاي آموزشي در جهت بهبود فرآيندهای آن یافته و به عنوان یکی از مهمترين ابزارهای پيشرفت سازمانی از جمله؛ وزارت آموزش و پرورش مطرح گردیده است،زیرا این وزارتخانه با وجود چالش‌هاي فراواني كه در پيشِ رو دارد، نيازمند تحولاتي عظيمی در اهداف، سياست‌ها، رسالت‌ها و حتی شيو ...

نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان داده است که در گروه پسران، عزت‌نفس با عملکرد تحصیلی همبستگی معنادار دارد (r=0/16)، خود اثربخشی با عملکرد تحصیلی در گروه دختران دارای همبستگی معنادار است (r=0/19) و خودیابی با عملکرد تحصیلی در کل نمونه تحقیق، همبستگی معنادار (r=0/15) دارد. همچنین مشخص گردید که اعتبار پیش‌بین متغیرهای خود اثربخشی و خودیابی، برای عملکرد تحصیلی وجود دارد و یک مدل دو مولفه‌ای از خود اثربخشی (با همبستگی مثبت ) و خودیابی (با همبستگی منفی) برای عملکرد تحصیلی در کل دا ...

تحقیق حاضر به دنبال اثربخشی دوره‌های علمی-کاربردی آموزش ضمن خدمت در مرکز آموزش امام خمینی است . تحقیق به روش پیمایشی و ابزارسنجی پرسشنامه است . انجام تحقیق، فنی تعیین اثربخشی دوره‌های مذکور، رابطه تعدادی از ویژگیهای سازمانی و تحققی فرائیدان با اثربخشی دوره‌ها را معین می‌کند و اطلاعات مفیدی در اختیار برنامه‌ریزان و جریان دوره‌های آموزش ضمن خدمت قرار می‌دهد. ...