عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

طرح هادی روستایی به عنوان نخستین تلاش سازمان یافته و فراگیر ملی برای سازماندهی فضایی روستاهای کشور، مهمترین ابزار مدیریت توسعه روستایی محسوب می شود. در این راستا تحقیق حاضر با هدف بررسی اثرات محیطی طرح هادی روستای در بخش خاوه جنوبی انجام شده است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد که جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی و تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS و از آزمون –uمن ویتنی صورت گرفته است. نتایج حاکی از آن است که اجرای طرح تاثیراتی مثبت و معناداری بر ابعاد ...

امروزه به دلیل افزایش روزافزون شمار قربانیان بیماری سرطان، دانشمندان و محققان بسیاری در حوزه‌های متفاوت به بررسی و تفحص درباره‌ی این بیماری مشغولند. هدف اصلی تمام تیم‌های تحقیقاتی سرطان، بررسی علل بروز آن (از دیدگاه‌های متفاوت زمینه‌های پژوهشی گوناگون) و جستجو به دنبال روش مناسب ریشه‌کن کردن و درمان این بیماری است. فیزیکدانان نیز مدتی است که وارد حلقه‌ی تحقیقاتی سرطان شده‌اند و سعی دارند با استفاده از مدل‌سازی ریاضی، رفتار یک تومور سرطانی را توضیح دهند و چگونگی رشد و پیشرفت آ ...
نمایه ها:

امروزه رشد و توسعه ی شهرهای کشورمان در مناطق دارای توپوگرافی سبب شده است تا سطوح شیب دار بستر توسعه ی محیط شهری قرار گیرند. در چنین شرایطی عدم وجود الگوهای طراحی شهری که تناسب قابل قبولی با بستر طبیعی سایت های شیب دار داشته باشد موجب شده تا در بسیاری مناطق شهری کوهستانی شاهد کاهش کیفیات محیط شهری و همچنین آسیب های زیست محیطی به محیط طبیعی باشیم. در این راستا توجه به بستر طبیعی و رویکردهای اکولوژیکی که در زمینه طراحی شهری پایدار مطرح شده است، می تواند موجب ارتقاء کیفیت محیط شه ...

فرآیند جهانی شدن در کنار تلاش کشورها برای دستیابی به توسعه پایدار، منجر به تحقیقات متعددی در زمینه تأثیر تجارت خارجی محصولات تولیدی در بخش های مختلف اقتصادی بر کیفیت محیط زیست شده است. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی به دلیل کاربرد بیشتر منابع طبیعی در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی، در پایان نامه حاضر تأثیر تجارت خارجی محصولات کشاورزی بر پایداری محیط زیست در کشور ایران در دوره زمانی 1386-1376 بررسی شده است. برای این منظور از شاخص های ردپای اکولوژیکی و ظرفیت زیستی استفاده شده اس ...