عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 40

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

معدنکاری یکی از مهمترین فعالیت‌های انسانی است که نقش تاثیر گذاری در شکوفایی اقتصاد کشور‌ها دارد، اما در صورت مدیریت ناصحیح می‌تواند با ورود فلزات سنگین به محیط اطراف موجب آلودگی محیط‌زیست شود. در این مطالعه سعی شد تا با بررسی غلظت‌های فلزهای سنگین در نمونه‌های آب و رسوب رودخانه قلعه‌چای، به بررسی نقش معدنکاری در کانسار مس بایچه‌باغ واقع در شهرستان ماهنشان در استان زنجان بر محیط زیست منطقه مورد مطالعه پرداخته شود. در این تحقیق پس از تعیین 22 ایستگاه نمونه‌برداری در طول رودخانه ...

چکیده هدف از تحقيق حاضر مقایسه دیدگاه کوهپیمایان و خبرگان ارزیابی محیط زیست در زمینه اثرات زیست محیطی ورزش کوه پیمایی در منطقه توچال بود که شامل تأثیر بر محیط های فیزیکی، بیولوژیک، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود. تحقيق حاضر از نوع كاربردي بود. جامعه آماري اين تحقيق شامل کوهپیمایانی بود که در منطقه توچال به این ورزش می پرداختند و خبرگان محیط زیست که در امر ارزیابی اثرات زیست محیطی تخصص داشتند. حجم نمونه کوهپیمایان 382 نفر با روش نمونه گيری تصادفي ساده بوده است و یک گروه 5 نف ...

امروزهدراکثرکلانشهرهامواردیمثلترافیک،تراکمزمین،آلودگیهوا، تغییرکاربریزمینو بسیاریاز موضوعاتزیستمحیطیدیگر موضوعپایداریشهرهارامطرحمیکنند لذا با توجهبهمسایلو مشکلاتیکهشهرهادارند باید دربرنامهریزیهابهابعادو اصولتوسعهپایدار توجهنمود. توسعهپایدارشهریپدیدهایاستکهدارایابعادپیچیده،اقتصادی،اجتماعیوزیستمحیطیمیباشد.پایاییتوسعهدرجامعهشهرییعنیتامینحدمطلوبیاز رشداقتصادی،نرخاشتغال،رفاهاجتماعیو محیطی. وشهریپایداراستکهدرصددحرکتبهسویکارآییبیشتردراستف ...

شهرستان شاهرود با وسعت Km251419 بزرگترین شهرستان استان سمنان است و با توجه به موقعیت جغرافیایی و نیز قرار گرفتن در مسیر تهران- مشهد، شرایط رو به رشدی را داراست. از سوی دیگر به دلیل کمبود منابع آبی در منطقه حفاظت از منابع آب سطحی و زیرزمینی و توجه به مدیریت اصولی مواد زائد جامد و یافتن مکانی مناسب جهت دفن بهداشتی پسماندها در این شهرستان ضروری می‌نماید. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی وضعیت کنونی مدیریت پسماندها در شهرستان، ارزیابی اثرات زیست‌محیطی محل دفن کنونی و ارائه روش‌های اجرای ...

شهر مشهد بزرگترین شهر زیارتی کشور می باشد که بین مدار جغرافیایی /15 ?36 تا /22 ?36 عرض شمالی و/20 ?59 تا /40 ?59 طول شرقی قرار گرفته است. در این تحقیق، به بررسی میزان آلودگی آب های زیرزمینی شهر مشهد به سه فلز، سرب (Pb)، جیوه (Hg)، کادمیوم (Cd) و کروم (Cr) و نیز شبه فلز آرسنیک (As) در سفره آب زیرزمینی شهر مشهد و مقایسه مقادیر آن ها با استانداردهای بین المللی آب شرب پرداخته شده است. نمونه های بسیاری از نقاط مختلف شهر جمع آوری شد و توسط دستگاه جذب اتمی (AAS)، تجزیه شدند. بر اساس ...

همانطور که میدانید همه مجتمع های پتروشیمی و پالایشگاه ها برای خنک کاری نیاز به سیالی سردکننده دارند که در گذشته با استفاده از برج های خنک کننده آب اینکار انجام میگرفته که این مشروط به وجود رودخانه های پرآب درکنار مجتمع های پالایشگاهی و پتروشیمی بود که با توجه به اینکه در کشور ما کمبود منابع آب شیرین وجود دارد، لذا در منطقه انرژی پارس-عسلویه بدلیل فوق و شرایط آب و هوایی استفاده از آب دریا برای این هدف مدنظر گرفته است.بنابراین حوضچه ای عظیم با پمپ هایی با ظرفیت کل پمپاژ 384000 ...

خشکسالی به عنوان بلای طبیعی و پدیده‌ای اجتناب ناپذیر از دیرباز در پهنه‌ی وسیع کشورهای مختلف به ویژه مناطق واقع در اقلیم‌های گرم و خشک به دفعات به وقوع پیوسته و خسارات زیادی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، زیست-محیطی و مانند آن به همراه آورده است. بدون تردید، نخستین گام به منظور مقابله مناسب با خشکسالی و پیامدهای آن، شناخت و درک دقیق این پدیده و تأثیرات ناشی از آن در ابعاد مختلف است تا بتوان براساس‌آن، راهبردها و راهکارهای اثربخشی را دراین زمینه تدوین کرد و به کارگرفت با توجه ب ...

آموزش محیط زیست دربرنامه های آموزش قبل از خدمت و ضمن خدمت آن دسته از مشاغلی که فعالیت ها و تصمیمات آنها بر محیط زیست موثر است امری حیاتی تلقی می گردد لذا آموزش افراد به عنوان مهم ترین نیاز آموزش محیط زیست در سطح جهانی ذکر شده است. افراد و گروه های اجتماعی باید بتوانند از طریق آموزش، مجموعه ای از ارزشها و علائق به محیط زیست را کسب نموده و انگیزه های لازم را جهت مشارکت فعال در حفاظت و بهبود محیط زیست بدست آورند. گروه های شغلی و همه طبقات اجتماعی – اقتصادی که به نحوی از محیط زیس ...

اهمیت رودخانه ها بعنوان یکی از مهمترین منابع آب شیرین در دسترس و همچنین اهمیت حفظ اکوسیستم و تلاش برای حفظ و نگهداری از آن سبب انجام مطالعات بسیاری در زمینه برآورد نیازهای آبی محیط زیستی رودخانه ها گردیده است. در این تحقیق مقدار آب موردنیاز زیست محیطی رودخانه کشکان در دو ایستگاه دوآب ویسیان و برآفتاب واقع در استان لرستان مورد مطالعه قرار گرفت. جهت برآورد جریان زیست محیطی رودخانه کشکان اطلاعات هیدرولوژیکی و همچنین اطلاعات مربوط به ماهیان این رود از شرکت آب منطقه‌ای استان لرستا ...