عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی تاثیر اتفون و کود نیتروژن روی صفات کمی و کیفی سورگوم شیرین رقم سوفرا، آزمایشی به صورت کرت‌های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دانشگاه اصفهان اجرا شد. آزمایش با 4 سطح کود نیتروژنه (0، 100، 200 و 300 کیلوگرم اوره در هکتار) به عنوان عامل اصلی و 4 غلظت اتفون (0، 800، 1000 و 1200 پی‌پی‌ام) به عنوان عامل فرعی انجام گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش مصرف کود نیتروژن (اوره) صفات مورفوفیزیولوژیکی (کلروفیل برگ، ارتفا ...

در این طرح غلظتهای مختلف هورمون اتفون ، زمان و تعداد هورمون‌پاشی در سست کردن دم میوه در جهت برداشت زرشک مورد بررسی آماری قرار می‌گیرد. ...

در محلول‌پاشی اتفون در غلظتهای صفر، 500، 1000 و 1500 میلی‌گرم در لیتر بر روی درختان ماده بارور رقم اوحدی، 10 و 5 روز قبل از برداشت بمنظور تاثیر آن در ریزش کیوه پسته با دستگاه تکاننده نتایج زیر حاصل شد: میزان ریزش پسته تر و به تبع آن ریزش پسته تر بدون پوست و پوک و پسته خشک بدون پوک در تیمار اتفون نسبت به شاهد افزایش پیدا کرد. ولی این تفاوت در سطح آماری (5 درصد) معنی‌دار نبود و نیز تفاوت بین غلظتهای 1000ppm و 1500 اتفن وجود نداشت . میزان ریزش برگها با افزایش غلظت اتفن بطور معنی ...
نمایه ها:
اتفون | 
محصول | 
پسته | 

بمنظور بررسی اثر اتفون در تسهیل برداشت گردو در شرایط اقلمی استان کرمان، این آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی برروی چهاد ژنوتیپ انتخابی استان کرمان شماره‌های (211 و 96 و 95 و 77) با 4 تیمار (غلظتهای مختلف هورمون اتفون و شاهد) در چهار تکرار اجرا گردید. صفات مورد اندازه‌گیری عبارت بودند از نیروی مورد نیاز برای جداسازی میوه از شاخه، تعداد میوه‌هایی که پوست سبز آنها ترک خوردند، و تعداد برگهای ریزش کرده نتایج نشان داد. استفاده از غلظتهای 1500 و 2000PPM بطور معنی‌داری سبب سلت ...

تنظیم کننده های رشد اتفون و اسید جیبرلیک ( 300، 200، 100، 50، 0 میلی گرم در لیتر) در اواخر ماههای مرداد، شهریور و مهر جهت تاخیر در زمان باز شدن گل در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی بصورت دو آزمایش مستقل با چهار تکرار استفاده و مقایسه میانگین ها از طریق آزمون دانکن انجام شد. نتایج بررسی اثرات محلول پاشی زردآلودر سال 1379 نشان داد که محلولپاشی اتفون در اواخر مرداد ماه به غلظت 100 پی پی ام منجر به تاخیر گلدهی بمدت 5 روزدر مقایسه با شاهد گردید و محلولپاشی با ا ...

طالبی یکی از گیاهان خانواده کدوئیان است که در سطح وسیعی در نقاط مختلف کشور کشت می شود. تولید میوه طالبی برای ماه های فروردین و اردیبهشت به دلیل بالا بودن قیمت برای تولید کننده های مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر کاملا اقتصادی است و هر عاملی که باعث زودرس شدن میوه گردد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. معمولا جهت تولید میوه زودرس از انواع مالچ ها، رقم های زودرس و اتفون (درمیوه های خودرس) می توان استفاده نمود. استفاده از اتفون در طالبی جهت زودرس کردن میوه آن کمتر مطالعه شده و نتایج ضد ...

به منظور حذف هم پوشانی زمان برداشت کلزا و نشای برنج در استان گیلان و ارائه راهکارهای مناسب به منظور کاهش میزان تلفات عملکرد از طریق ریزش دانه کلزا، آزمایشی با عنوان "اثر محلول پاشي اتفون و تاريخ برداشت، بر عملکرد، ريزش و درصد روغن دانه کلزا، رقم هايولا 401" به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در در مزرعه پژوهشی موسسه تحقیقات برنج کشور واقع در شهرستان رشت در سال زراعی 91-90 اجرا شد. فاکتورهاي اصلي شامل بر همکنش محلول پاشي اتفون در دو سطح ...

چکیده: این آزمایش به منظور بررسی اثر اتفون و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای رقم سینگل-کراس 400 تحت دور‌های مختلف آبیاری در سال زراعی 1388 در مزرعه آموزشی-پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه بو‌علی سینا به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. تراکم‌های کاشت 76000 و 86000 بوته در هکتار و دور آبیاری 7، 11و 15 روز درکرت‌های اصلی قرار گرفت. کرت فرعی شامل مصرف اتفون (25 درصد) با دو سطح 0 و 0/56 کیلوگرم در هکتار بود که به صورت ...

زرشک بی‌دانه بعنوان یک محصول اختصاصی کشورمان از جنبه تولید میوه در سطح دنیا ناشناخته است . امروزه علاوه بر استفاده از میوه زرشک بصورت خشکبار و سایر فرآورده‌های غذایی، از مواد موثره دارویی موجود در قسمتهای مختلف این گیاه در داروسازی و پزشکی نوین، و از بسیاری از گونه‌ها و ارقام آن بصورت درختچه زینتی استفاده می‌شود. برداشت میوه زرشک بدلیل وجود شاخه‌های متراکم پرخار، بسیار مشکل، وقت‌گیر و پرهزینه است . علاوه بر این، روش متداول برداشت زرشک سبب خسارات فراوانی به اندامهای رویشی و زا ...