عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 56

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
قسمتی از مطالعات خاکشناسی انجام شده است . پس از انجام کامل مطالعات خاک ، ارزیابی تناسب ارزی برای محصولات مهم زراعی در منطقه با استفاده از اطلاعات مربوط بهخصوصیات اراضی، آب و هوا و نیازهای اقلیمی و اراضی هر محصول در شهرستان ابهر در سطح 50000 هکتار انجام خواهد گرفت . ...
  
یکی از نیازهای عمده جوانان، نیازهای فرهنگی، تفریحی می‌باشد. استفاده صحیح از اوقات فراغت می‌تواند ابزاری در جهت کسب فرهنگ و هنر باشد. همچنانکه هدر دادن این ساعات ، موجب ضرر و زیان فراوان مادی و معنوی می‌شود. جوانان شهرستان ابهر، در حال حاضر از کمبود فضاهای فرهنگی رنج می‌برند. این شهر با 120 هزار نفر جمعیت و جمع کثیری از جمعیت دانش‌آموز و دانشجو، نیازمند فضاهای فرهنگی، تفریحی می‌باشد. مجموعه اوقات فراغت و تفریحات سالم جوانان ابهر، طرحی در جهت رفع مشکلات و کمبودهای فوق می‌باشد. ...
نمایه ها:
ابهر | 
زنجان | 

پی جویی جهت اکتشاف آهن به وسیله تکنیک دورسنجی و با استفاده از تصاویر ETM+ در برگه 1:100000 ابهر صورت گرفت.در منطقه مورد مطالعه کانی زایی آهن به شکل منیتیت بین طول های شرقی 1312°49 تا 3913°49 و عرض های شمالی 2821°36 تا 1122°36 وجود دارد که برداشت زمینی مغناطیس سنجی روی این کانسار صورت گرفت. بعد از انتقال داده های خام به نرم افزار Oasis Montaj)Geosoft) و انجام تفسیرهای کیفی (نقشه پتانسیل کل و فیلترهای گوناگون مورد نیاز) مشخص شد که منطقه مورد مطالعه دارای پتانسیل آهن منیتیتی م ...

مطالعات خاکشناسی اجمالی حدود 30000 هکتار از اراضی ابهر - قروه به منظور تعیین خصوصیات خاکها و استعداد اراضی و همبستگی با خاکهای منطقه شمال غرب کشور بر اساس حفر و مطالعه دو پروفیل در هر هزار هکتار انجام گردید. نمونه خاکهای پروفیلهای شاهد سریهای خاک جهت انجام تجزیه های کامل به آزمایشگاه ارسال تا پس از اخذ نتایج تجزیه های کامل نسبت به تهیه گزارش و نقشه ها اقدام گردد. ...
نمایه ها:
قروه | 
خاک | 
ابهر | 

در این طرح مراحل زیر انجام می شود: - تهیه نقشه های منابع آب زیرزمینی دشت ابهر از سازمانهای مربوط و بررسی کارشناسی آنها و تعیین نقاط نمونه برداری از آبهای منطقه- نمونه برداری سیستماتیک از آب چاههای منطقه و انتقال نمونه ها به آزمایشگاه جهت تجزیه شیمیائی به طریق کلاسیک و با استفاده از دستگاههای جذبی و نشری- انجام برخی آزمایشها روی نمونه های آب بلافاصله پس از نمونه برداری (تجزیه درجا)، PH، قابلیت هدایت الکتریکی (EC)، درجه حرارت- بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از تجزیه های شیمیا ...

این طرح در سال 78 در اراضی شهرستان ابهر که دارای مطالعات خاکشناسی نیمه تفصیلی دقیق بود شروع گردید . ابتدا کلیه اطلاعات اقلیمی ایستگاه هاشناسی شهرستان خرمدره که نزدیک ترین ایستگاه به منطقه مورد مطالعه بود جمع آوری و محاسبات مقدماتی شامل محاسبه شروع و پایان دوره بارندگی، طول دوره رشد، و ... انجام و از تمامی واحدهای نقشه خاک نمونه های خاک تهیه و جهت تجزیه و تعیین فاکتورهای موردنیاز تحویل آزمایشگاه خاک و آب گردید و در ضمن موقعیت جغرافیایی محلهای تهیه نمونه خاک توسط دستگاه ‏‎GPS‎‏ ...