عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 72

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ترجمه متن گاهی امری چنان مبهم است که نیازمند پردازش درون دادهای زبان شناختی و فرهنگی است که خود ممکن است منجر به تردید و/ یا سردرگمی دانشجویان و مترجمان شود (کارمانیان، 2001). موفقیت در چنین فرایند پیچیده و نامعلومی مستلزم وجود عوامل بیشماری است که هوش فرهنگی و بردباری در برابر ابهامات در طی فرایند ترجمه از آن جمله است. هدف از این تحقیق کاوش در خصوص رابطه میان هوش فرهنگی، تحمل ابهام و توانش ترجمه دانشجویان مترجمی زبان انگلیسی ایرانی است. بدین منظور در این تحقیق آزمون سنجش هو ...

درقرآن یک نوع از ابهام وجود دارد که خداوند متعال به صورت عمدی در قرآن آورده اند. البته این ابهام در خود قرآن در آیات و سوره های دیگر پاسخ داده شده است. ابهام در قرآن با روشهای متنوعی رفع ابهام شده است. پنج روش مهم و برگزیده عبارتند از: محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مطلق و مقید و مجمل و مبین. در هر یک از این روش ها به شکل خاصی ابهام از چهره آیات زدوده می شود. برای مثال در آیات متشابه که نوعی ابهام در آن وجود دارد با ارجاع به محکم ابهام آن رفع می شود. یا در آیات منسو ...

این مطالعه به بررسی رابطه میان دریافت شنیداری و میزان تحمل ابهام و سطوح بالا، متوسط و پایین آن در زبان آموزان ایرانی در اصفهان می پردازد.علاوه بر این، تاثیر تدریس ضمنی صورت های خفیف و اتصال گفتاری در تلفظ، بر دریافت شنیداری و تاثیر این آموزش ها و گذر زمان در تغییر سطح تحمل ابهام بررسی شده است. پس از همگون سازی شرکت کنندگان به وسیله آزمون تعیین سطح آکسفورد، 82 شرکت کننده به 4 زیرگروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. به منظور اندازه گیری میزان تحمل ابهام OPT نسخه ی ترجمه شده ی ابزار ...

هشتاد و شش دانشجوی زبان انگلیسی دختر از دانشگاه کرمان در این تحقیق شرکت کردند. در مرحله اول، آزمون مجموعه اشکال در هم تنیده برای مشخص کردن گروههای وابسته ومستقل از زمینه به شرکت کنندگان داده شد. بعد از آن پرسشنامه تحمل ابهام برای مشخص کردن گروههایی که تحمل ابهام دارند و گروههایی که تحمل ابهام ندارند توزیع شد. سپس از شرکت کنندگان آزمون بسته و مهارت زبان گرفته شد. نتایج نشان دادند که یک رابطه مثبت بین استقلال اززمینه وعملکرد در تست بسته و مهارت زبانی وجود داشت. بعلاوه، یک رابطه ...

یکی از مهم‌ترین مسائلی که در دریافت معنی شعر معاصر فراروی خوانندگان قرار دارد، مسأله ابهام است که بستگی به عوامل گوناگونی دارد. ابهام در نظریه‌های ادبی جدید نه تنها نکوهیده نیست، بلکه ارزش محسوب می‌شود و با شرکت دادن خواننده در فرایند آفرینش معنا نوعی تعامل میان خواننده و متن ایجاد می‌کند. ابهام در شعر معاصر معمولاً در کلیت آن نهفته است و در برخی موارد هم دستگاه بلاغی شعر را تحت تأثیر قرار داده، موجب می‌شود که عناصر بلاغی از قبیل تشبیه، استعاره، کنایه و... ساختاری مبهم پیدا ک ...

یکی از مهم ترین ویژگی های شعر متأخر ایران که به صورت خاصی در شعر دهه ی هفتاد ایران تجلی یافته مسأله ی ابهام در شعر و نسبت آن با زبان و مخاطب است. دراین متن کوشیده شده با ردیابی شعر بعد از نیما و حرکتی که از تصویرسازی به اهمیت دادن به زبانیت زبان کشیده شد دلایل این ابهام واکاوی شود. بسیاری از نظریه پردازان و منتقدان ادبی استدلال می کنند که ادبیات با نوعی ابهام در آمیخته به این معنا که زبان به هنجار و عادی در آن ویران می شود و معنای یکه و دم دستی ای به خواننده ارائه نمی شود. پر ...

ابهام یکی از فرایندهای مهم و در عین حال کلیدی در شعر معاصر ایران، از جمله شعر شاملو است. شعر او به دلیل مبهم بودن، استعداد تأویل پذیری و معانی متعدد دارد. پژوهش حاضر کوششی است جهت بررسی و شناخت ابعاد ابهام های موجود در شعر شاملو. در این پژوهش این نکته را دریافتیم که ابهام در شعر شاملو دارای ابعاد زبانی، تصویری و معنایی است و بر همین اساس ابهام را در سه حوزه ی معنایی، زبانی و تصویری مورد بررسی قرار داده ایم، تا وجوه ساختاری و معنایی شعر شاملو برای مخاطب شناخته گردد. ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت، تحمل ابهام و پیشرفت تحصیلی با کارآفرینی و مقایسه آن در دانشجویان دختر وپسر دانشگاه هرمزگان بوده است. جامعه پژوهش حاضر کلیه دانشجویان دانشگاه هرمزگان بود. به همین منظور 357 نفر نمونه با روش تصادفی طبقه‌ای با انتساب مناسب از بین جامعه دانشجویان دانشگاه هرمزگان انتخاب شدند. از پرسش‌نامه 95 سوالی کارآفرینی، پرسش نامه 29 سوالی انگیزه پیشرفت، پرسش‌نامه 16 سوالی تحمل ابهام وهم چنین از معدل نیم سال اول تحصیلی91-1390 دانشجویان به عنوان ا ...

رساله حاضر به مسأله رفع ابهام سیطره سورها می‌پردازد. جملاتی که حاوی دو سور هستند به سبب ماهیت سیطره‌ای سورها بسته به اینکه کدام سور در سیطره دیگری قرار گیرد، خوانش‌ها و تعابیر مختلفی را به ذهن القا می‌کنند. در این پژوهش، سعی شده است که نقش بافت در رفع ابهام جملات پرسشی که حاوی سور هستند به روش برخط موردبررسی‌قرارگیرد. به این منظور، جملات پرسشی از نوع «چه تعداد» که دارای فاعلی از نوع سور عمومی «هر» می‌باشند، انتخاب شده و چگونگی پردازش این جملات پرسشی توسط آزمودنی‌های فارسی‌زبا ...