عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 24

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پروژه شامل دو بخش است، که بخش اول مربوط به غنی‌سازی ابرجاذب های تجاری موجود در بازار با مواد مورد نیاز گیاهان است. هیدروژل ابرجاذب تجاری فرانسوی دارای تورم و جذب (مواد مورد نیاز گیاه) بهتر در مقایسه با دیگر ابرجاذب های تجاری موجود در بازار مثل بلورآب و ابرجاذب آلمانی است. هیدروژل ابرجاذب فرانسوی با ترکیبات کلات مس، کلات روی و 2و4-دی کلرو فنوکسی استیک اسید غنی سازی شد و رهایش آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ابرجاذب، 2و4-دی کلرو فنوکسی استیک اسید را در مقایسه ب ...

در این مطا‌لعه، شبکه‌های هیدروژل ابرجاذب کیلیت‌کننده بر پایه پلی‌ساکارید ثعلب به منظور جذب یون فلزات سنگین سنتز شده است. ابرجاذب از طریق همبسپارش پیوندی تکپارهای آکریل آمید (AAm) و 2- هیدروکسی اتیل متاکریلات (HEMA) بر روی زنجیر پلی‌ساکارید ثعلب با استفاده از روش گرمایی تهیه شد. در روش گرمایی از یک محلول آبی یکنواخت حاوی آغازگر آمونیوم پرسولفات و شبکه‌ساز متیلن بیس آکریل آمید استفاده شد. عوامل مختلف مانند مقادیر نسبی آغازگر، شبکه ساز، نسبت وزنی تکپارها بررسی شدند و بهترین ...

در این پژوهش ابر‌جاذب‌های اکریلیک اسید و کوپلیمر آن با اکریل آمید به ترتیب با خنثی‌کننده‌گی جزیی با سدیم هیدروکسید و پتاسیم هیدروکسید، به روش پلیمرشدن محلولی در حضور حلال آب تهیه شده است. برای تهیه ابرجاذب‌ها آغازگر آمونیوم پرسولفات که از نوع آغازگرهای گرمایشی و از متیلن بیس اکریل امید به عنوان شبکه‌ساز استفاده شده است. برای طراحی آزمایشات نرم افزار design expert مورد استفاده قرار گرفته است. متغیرهای ورودی در تهیه ابرجاذب اکریلیک اسیدی، غلظت شبکه‌ساز، غلظت آغازگر و درجه خنث ...

ابرجاذب‌ها ،پلیمرهای دارای اتصال عرضی هستند که به اندازه‌ی ده‌ها یا بیشتر از صدها برابر وزن خودشان از محیط اطراف خودشان آب جذب کرده و تحت فشار‌های ملایم آن را حفظ می‌کنند. ابرجاذب‌ها کاربردهای زیادی در داروسازی، پزشکی، کشاورزی، صنایع بهداشتی، و نظایر آن‌ها دارند. بیشترین مصرف ابرجاذب‌ها مربوط به صنایع بهداشتی از قبیل پوشک بچه می‌باشد. در این پایان نامه، تهیه ابرجاذب ها از مشتقات زیستی سلولز و مشتقات آن و نیز استفاده از عامل اتصال عرضی غیر سمی و عوامل موثر بر مقدار جذب ابر جا ...

از جمله اقداماتی که در مناطق خشک و نیمه خشک می‌توان به وسیله آن به حفظ و ذخیره رطوبت در خاک کمک کرد، بهره‌گیری از اصلاح کننده‌های خاک می‌باشد. یکی از راهکار‌های افزایش بازده آبیاری در این مناطق استفاده از مواد سوپرجاذب است. سوپرجاذب‌ها، گروهی از اصلاح کننده‌ها می‌باشند که می-توانند آب حاصل از آبیاری یا بارندگی را جذب کرده و از فرونشت عمقی آن جلوگیری کنند. به منظور ارزیابی تأثیر پلی‌مر استاکوزورب (Stockosorb)، و دور آبیاری بر رشد و نمو نهال تاغ (Haloxylon persicum ) و آتریپلک ...

ایران کشوری کم آب و دارای اقلیم خشک و نیمه خشک است. با اعمال مدیریت صحیح و به کارگیری فناوری‌های حفظ و ذخیره رطوبت و افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک می‌توان بازده آب در کشاورزی را بالا برد. مثلاً با افزودن آمیخته‌های خاکی مانند زئولیت و سوپرجاذب به خاک می‌توان از به هدر رفتن آب در بخش کشاورزی تا حدی جلوگیری کرد. در این تحقیق اثر کاربرد سوپرجاذب طراوت 200A و زئولیت کلینوپتیلولیت میانه و نیز اثر متقابل آنها بر شکل و ضرایب منحنی رطوبتی دو خاک شنی و لوم‌رسی بررسی شد. سوپرجاذب طراو ...

با توجه به نقش ویژه ای که فضای سبز برای رفع مشکلات امروزی در شهرهای بزرگ دارد، گسترش هرچه بیشتر فضای سبز در درون و اطراف شهرها اهمیت زیادی دارد. با گذشت زمان کاربرد مواد جاذب رطوبت، مخصوصاً در مناطقی که با کمبود آب مواجه هستند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اهداف تحقیق حاضر ارزیابی تأثیر مواد جاذب رطوبت بر روی منحنی مشخصه رطوبتی خاک در آزمایشگاه، بررسی نتایج اعمال مواد جاذب رطوبت منتخب، در مرحله صحرایی بر روی درختان، بررسی مواد اصلاح کننده ساختمان خاک بر تراکم خاک و نهایتا پیشنها ...

بیوفیلتر نوعی بیوراکتور با بستر ثابت می‌باشد که بر روی ذرات این بستر بیوفیلم تشکیل شده است. مواد آلاینده با عبور از میان این بستر جذب بیوفیلم شده و توسط میکروارگانیسم‌ها مصرف می‌شوند. یکی از مهمترین عوامل موثر در بیوفیلتراسیون، تأمین رطوبت بستر است که تأثیر زیادی بر عملکرد و کارایی آن دارد. در این راستا از دو روش آب‌زنی مستقیم به بستر و رطوبت‌زنی هوای ورودی استفاده می‌شود که هر کدام پیچیدگی‌ها و مشکلات خاص خود را دارد. در این پژوهش استفاده از سوپرجاذب‌های آب برای تأمین و حفظ ...

چمن به عنوان یکی از ارکان اصلی پوشش در طراحی های فضای سبز دارای جایگاهی بارز و آشناست. این تحقیق به منظور بررسی اثر سوپر جاذب و ماده بازدارنده رشد پاکلوبوترازول بر صفات کمی و کیفی چمن به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار به اجرا در آمد. سوپر جاذب در مقادیر شاهد ( 0 )، 3 ، 6 ، 9 گرم بر کیلوگرم خاک و دور آبیاری در 3 سطح ( 2 ، 4، 6 روز) و همچنین پاکلوبوترازول (PAC ) به صورت خیساندن بذرها، در 2 سطح شامل شاهد و بذر های تیمار شده با غلظت mg/lit 30 ت ...