عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 81

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش‌های انجام شده درباره نظریه دلبستگی، بیان‌گر اهمیت آن در ابعاد متعددی از زندگی افراد می-باشد. بر طبق این نظریه تأثیر کیفیت دلبستگی در تمامی گستره زندگی تداوم دارد و تبیین کننده تفاوت‌های فردی در زمینه روش‌های مقابله با استرس و تنظیم روابط بین‌فردی نیز می‌باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر سبک‌های دلبستگی بر سبک‌های مقابله و ابراز وجود است. نمونه پژوهش شامل 400 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های کاشان در سال تحصیلی 1390-91 بود. نمونه‌گیری در مرحله ا ...

پژوهش حاضر با هدف، نقش جهت گیری دینی ( درونی – بیرونی ) در بین الگو های ارتباطی خانواده ( گفت و شنود- همنوایی ) و ابراز وجود ( ناراحتی از ابراز وجود- احتمال پاسخ - تشخیص ابراز وجود ) طراحی و اجراشد. بدین منظور، از جامعه، کلیه دانشجویان رشته های فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت درسال 1392که در برگیرنده 2500نفر بود که نمونه 250 نفری به صورت تصادفی از نوع طبقه ای نسبتی انتخاب شد.اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه های جهت گیری دینی آلپورت، ابزار تجدید نظر شده فیتز ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش تمرینات کاراته بر افزایش ابراز وجود دانش آموزان دختر مبتلا به کمرویی مقطع راهنمایی شهرستان سبزوار بود . روش پژوهش نیمه تجربی ار نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود . نمونه گیری بصورت تصادفی چند مرحله ای صورت پذیرفت و بعد از همسانی ، افراد به سه گروه آزمایشی ( 42 نفر ) و یک گروه کنترل (14 نفر ) تقسیم شده . گروه آزمایشی در جریان برنامه تمرینات کاراته ( متغیر مستقل) قرار گرفت و گروه گواه هیچگونه آموزشی دریافت نکرد . زمان اجرای برنامه تم ...

ورود به دانشگاه می تواند تجربه ای همراه با استرس باشد. از این رو، سازگاری تحصیلی که ناظر به توانمندی فراگیران در انطباق با شرایط و الزامات تحصیل است اهمیت ویژه ای دارد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان رابطه سازگاری تحصیلی با خودکارآمدی، ابراز وجود و حمایت اجتماعی بوده است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانشجویان مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 94-1393دانشگاه کاشان بود. 351 نفر از دانشجویان دختر و پسر (191 دختر و 160 پسر) با استف ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین متغیر‌های اضطراب اجتماعی، سبک‌های دلبستگی، باورهای غیر منطقی، هوش هیجانی و ابراز وجود با احساس غربت در دانشجویان دانشگاه شهید چمران می‌باشد. جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه دانشجویان دانشگاه شهیدچمران اهواز، در سال تحصیلی 90-1389، می باشد. از این جامعه آماری نمونه‌ای به تعداد 300 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای برای آزمون فرضیه ها انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه‌های احساس غربت، ترس از ارزیابی منفی، افکار غی ...

هدف از اجراى این پژوهش حاضربررسى تاثیر آموزش ابراز وجود بر سازگارى دانش آموزان دختر وپسر بود، براى اندازه گیرى متغیر سازگاری از پرسشنامه سازگاری بل ویژه دانش آموزان بهره گیرى شد. بدین منظور نمونه ای آمارى به حجم 72 نفراز دانش آموزان دختر وپسرسال اول دبیرستان که در شهرستان سرپل ذها ب در سا ل 91-92 مشغول به تحصیل مى باشند ، که به تفکیک 36 نفر دختر (که در دو گروه آزمایش و کنترل که به تعداد مساوى 18 نفر ) و36 نفر پسر( که در دو گروه آزمایش و کنترل که به تعداد مساوى 18 نفر) ب ...

هدف این تحقیق بررسی و تبیین رابطه بین رضایت زناشوئی و شیوه های فرزند پروری با ابراز وجود دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان مرودشت بود. در این تحقیق جامعه آماری دانش آموزان دبیرستانهای مرودشت می باشد که با روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 120 نفر از دانش آموزان و والدین آنها مورد مطالعه قرار گرفته اند.ازپرسشنامه شيوه هاي فرزند پروري رابينسون وهمکاران ،پرسشنامه رضایت زناشویی (انریچ) ،پرسشنامه ابراز(دانگ یولی و همکاران) وجود استفاده شده است . در ادامه نيز با استفاده از روش همبستگی ...

هدف این پژوهش مقایسه راهبرد های تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی بود. روش تحقیق در این پژوهش، روش علی– مقایسه ای بود . آزمودنی ها نیز مشتمل بر 36 دختر (18 دختر فراری و 18 دختر عادی) بودند. گروه دختران فراری به صورت در دسترس و دختران عادی به روش خوشه ای انتخاب شدند و به سوالات آزمون های فرم کوتاه راهبرد های تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی کولینز و رید، ابراز وجود شرینگ و منبع کنترل راتر پاسخ گفتند. داده ها با استفاده از آز ...

پژوهش حاضر با عنوان بررسي «آگاهي شهروندان نسبت به مفهوم دموکراسي و عوامل موثر بر آن در کشورهاي خاورميانه» به دنبال بررسي تأثير عواملي چون رسانه هاي جمعي، نوع رسانه، دينداري، ارزش‌ها، تحصيلات، درآمد، شغل و پايگاه اقتصادي اجتماعي بر ميزان آگاهي شهروندان نسبت به مفهوم دموکراسي مي‌باشد. به همين خاطر ابتدا به بررسي پيشينيه تحقيق، تاريخچه شکل گيري دموکراسي، تعاريف صاحب نظران مختلف از دموکراسي پرداخته شد و چارچوب نظري تحقيق از نظريات اينگلهارت و ولزل، دنيس مولر، تيکنور، دونوهو و او ...