عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 47

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش‌های انجام شده درباره نظریه دلبستگی، بیان‌گر اهمیت آن در ابعاد متعددی از زندگی افراد می-باشد. بر طبق این نظریه تأثیر کیفیت دلبستگی در تمامی گستره زندگی تداوم دارد و تبیین کننده تفاوت‌های فردی در زمینه روش‌های مقابله با استرس و تنظیم روابط بین‌فردی نیز می‌باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر سبک‌های دلبستگی بر سبک‌های مقابله و ابراز وجود است. نمونه پژوهش شامل 400 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های کاشان در سال تحصیلی 1390-91 بود. نمونه‌گیری در مرحله ا ...

هدف از انجام این پژوهش ، بررسی رابطه ساده و چندگانه متغیرهای عزت نفس ، اضطراب اجتماعی و کمال گرایی با ابراز وجود دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز می باشد . نمونه تحقیق 160 پسر و دختر دانشجو بودند که با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند . آزمودنیها پرسشنامه خود گزارشی ابراز وجود ‏‎( ASRI )‎‏ پرسشنامه عزت نفس آیزیک ، مقیاس اضطراب اجتماعی ‏‎( SAS )‎‏ و مقیاس کمال گرایی اهواز ‏‎( APS )‎‏ را تکمیل نمودند . نتایج تحقیق ( در کل آزمودنیها ‏‎،‎‏ آزمودنیهای پسر و آزمود ...

پژوهش حاضر با هدف، نقش جهت گیری دینی ( درونی – بیرونی ) در بین الگو های ارتباطی خانواده ( گفت و شنود- همنوایی ) و ابراز وجود ( ناراحتی از ابراز وجود- احتمال پاسخ - تشخیص ابراز وجود ) طراحی و اجراشد. بدین منظور، از جامعه، کلیه دانشجویان رشته های فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت درسال 1392که در برگیرنده 2500نفر بود که نمونه 250 نفری به صورت تصادفی از نوع طبقه ای نسبتی انتخاب شد.اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه های جهت گیری دینی آلپورت، ابزار تجدید نظر شده فیتز ...

پژوهش حاضر به منظور اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر ابراز وجود و بحران هویت دانش آموزان انجام شد. این پژوهش از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه مورد مطالعه کلیه دانش آموزان پسر پایه اول و دوم دبیرستان مشغول به تحصیل در دبیرستانهای شهرستان بابل بود. از این میان، 30 نفر از دانش آموزانی که در پرسشنامه ابراز وجود و بحران هویت، دارای مشکل بودند به روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش، ...

هدف این تحقیق بررسی و تبیین رابطه بین رضایت زناشوئی و شیوه های فرزند پروری با ابراز وجود دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان مرودشت بود. در این تحقیق جامعه آماری دانش آموزان دبیرستانهای مرودشت می باشد که با روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 120 نفر از دانش آموزان و والدین آنها مورد مطالعه قرار گرفته اند.ازپرسشنامه شيوه هاي فرزند پروري رابينسون وهمکاران ،پرسشنامه رضایت زناشویی (انریچ) ،پرسشنامه ابراز(دانگ یولی و همکاران) وجود استفاده شده است . در ادامه نيز با استفاده از روش همبستگی ...

هدف این پژوهش مقایسه راهبرد های تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی بود. روش تحقیق در این پژوهش، روش علی– مقایسه ای بود . آزمودنی ها نیز مشتمل بر 36 دختر (18 دختر فراری و 18 دختر عادی) بودند. گروه دختران فراری به صورت در دسترس و دختران عادی به روش خوشه ای انتخاب شدند و به سوالات آزمون های فرم کوتاه راهبرد های تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی کولینز و رید، ابراز وجود شرینگ و منبع کنترل راتر پاسخ گفتند. داده ها با استفاده از آز ...

هدف اصلی این پژوهش تأثیر آموزش ابراز وجود در عملکرد تحصیلی، اضطراب اجتماعی، پرخاشگری، افسردگی و ابراز وجود دانشجویان با ابراز وجود پائین مراکز تربیت معلم استان خوزستان می باشد. حجم نمونه در این پژوهش شامل 120 دانشجوی دختر و 120 دانشجوی پسر است که بطور تصادفی ساده از بین دانشجویان با ابراز وجود پائین مراکز تربیت معلم استان خوزستان انتخاب شده اند. ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه ابراز وجود (ASRI)، پرسشنامه اضطراب اجتماعی با دو خرده مقیاس اجتناب و پریشانی (SAD) و ترس ...

در این پژوهش به بررسی تاثیر آموزش ابراز وجود بر ابراز وجود ، عزت نفس ، بهداشت روانی و اضطراب اجتماعی در دانش آموزان پسر مضطرب اجتماعی سال اول دبیرستانهای اهواز می باشد . از بین 400 نفر نمونه اولیه 90 دانش آموز مضطرب اجتماعی انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه آزمایشی ، دارونما و گواه گمارده شدند ابزار های مورد استفاده عبارتند از : مقیاس خود گزارشی مداد - کاغذی ابراز وجود برای نوجوانان ، مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت ، مقیاس اضطراب اجتماعی و فهرست تجدید نظر شده علایم روانی ‏‎SCL90- ...

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین سبکهای هویت و مهارتهای زندگی (توانایی ابراز وجود و سبک مقابله با فشار روانی) بود. به این منظور از بین دانش‌آموزان دختر رشته تجربی که در سال تحصیلی 83-82 در مراکز پیش دانشگاهی شهر تهران مشغول به تحصیل بودند به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای 327 نفر دانش‌آموز به عنوان گروه مورد مطالعه انتخاب شد. به منظور اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش (سبک هویت، ابراز وجود و سبک مقابله با فشار روانی) از پرسشنامه‌های سبک هویت برزونسکی (1991)، ابراز وجود گمبریل و ...