عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آینده و مسائل مربوط به ا« سال هاست که موصوع تحقیق و تفکر بسیاری از اندیشمندان معاصر قرار گرفته و به طور کلی «آنیده نگری» به معنای تبیین و پیش بینی روندهای آینده، جایگاه ویژه ای یافته است. مقاله حاضر به بررسی لزوم توجه به آینده پرداخته و 16 روش را برای م طالعات آینده در دو دسته کمی و کیفی نام برده و در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران» مورد مطالعه قرار داده است؛ این تحقیق به روش توصیفی- پیمایشی و با هدف معرفی روش های آینده پژوهی، تبیین لزوم آینده پژوهی در مدیریت و تشخیص این ...

این رساله در پنج فصل تنظیم شده است . در فصل نخست به ارائه مطالبی در باره مطالعات آینده پرداخته شده است و از میان رویکردهای مختلف مطالعات آینده رویکرد سناریو نویسی به عنوان چارچوب کار رساله انتخاب شده است . در فصل دوم به بررسی تاثیر عوامل داخلی عراق بر امنیت ملی در این کشور پرداخته شده است و بیان شده است که معضل هویت ملی در عراق اجازه شکل گیری دولت ملی در این کشور را نمی دهد و فقدان وجود دولت ملی منجر فقدان امنیت برای عراق شده است . درفصل سوم رساله رابطه میان عوامل منطقه ای و ...

این طرح بدنبال بررسی سیمای پژوهش استان بوشهر در زمان حاضر و آینده می باشد ...

رودخانه کارون بزرگ در استان خوزستان در طی مسیر خود با انواع آلوده سازی های طبیعی و غیر طبیعی روبرو می گردد. از مهمترین این منابع آلوده ساز می توان به نفوذ آب شور دریا به رودخانه، پدیده خشکسالی، پسابهای صنعتی، زهکشهای کشاورزی و فاضلابهای شهری نام برد. حتی سیاستهای دولتی نیز در کیفیت رودخانه کارون تأثیر می گذارد. به عنوان مثال انحراف سرشاخه های کارون یکی از سیاستهایی است که لازم است با برنامه ریزی دقیق و حساب شده صورت پذیرد. به هر حال این عامل دست به دست یکدیگر داده با بنحوی کی ...

دموکراسی نزدیک به یک دهه در این کشور مطرح شده است. مسأله قابل توجه در این پژوهش آینده های محتمل پیش روی روند دموکراسی سازی در افغانستان می باشد که بر اساس آن سناریوهای پیش روی دموکراسی در آینده کشور افغانستان ترسیم می گردد، با توجه به این که جامعه افغانستان چند قومی است وبا دموکراسی به حقوق خود می رسند، دموکراسی دراین کشور مورد قبول مردم واقع می شود البته دموکراسی ای مورد پذیرش مردم وجامعه مسلمان افغانستان می باشد که دموکراسی با الگوی اسلامی باشد. ...