عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 51

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

درک اجتماعی از زمان که این اثر به آن پرداخته است، به چگونگی شناخت و آگاهی از پدیده زمان مربوط می شود. به طور کلی درک اجتماعی، همان آگاهی کنشگران راجع به پدیده هاست که افراد در آن با دیگران از طریق تجربه جهانی یکسان، که اجزای آن دارای معانی مشترکی است، به توافق بین الاذهانی دست می یابند. بنابراین، شکل گیری چنین ساخت معرفتی نسبت به جهان، برای کنشگران دارای ابعاد اجتماعی مهمی است. در این بررسی با استفاده از سنت نظریه مبنایی در تحقیق کیفی، مطالعه بر روی 26 نمونه از شهر تهران و چه ...

شهروندی از مهمترین عرصه های سیاسی – اجتماعی است که در طول تاریخ به اشکال گوناگون رواج داشته است . بر اساس موقعیت شهروندی، افراد دارای حقوق برابر هستند که این حقوق ، با مجموعه ای از تعهدات در قبال دولت و جامعه متوازن می شود. این پژوهش به توصیف میزان آگاهی از حقوق شهروندی در میان دانشجویان و تحلیل عوامل موثر بر آن می پردازد.دیدگاههای مختلف در رابطه با حقوق شهروندی بررسی و نظرات مارشال ، هابرماس ، مارکس به منظور چارچوب نظری انتخاب و فرضیات تحقیق که شامل وجود رابطه بین متغیرهایی ...

هدف ازاین تحقیق«بررسی تاثیر هوش هیجانی برانگیزه تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمائی منطقه یک یزد در سال تحصیلی 91-90 »می باشد. نمونه آماری با استفاده از جدول کرچسی و مورگان وبه روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد175 نفر دانش‌آموز از جامعه آماری تعیین گردید. ابزارتحقیق، پرسشنامه استاندارد 34 سوالی هوش هیجانی تراویس برادبری بود که چهار مولفه ی خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی، مدیریت رابطه را مورد سنجش قرار داد، اعتبارآن نیز توسط کارشناسان سنجیده شد و پایایی آن طبق محاسبه آلف ...

عنوان: تاثیرآموزش مهارت آگاهی از واج بر عملکرد خواندن دختران عقب مانده ذهنی پایه دوم ابتدایی شهر تهران هدف: هدف از این پژوهش بررسی تاثیرآموزش مهارت آگاهی از واج بر بهبود عملکرد خواندن دختران عقب مانده ذهنی پایه دوم دبستان شهر تهران است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع آزمایشی مداخله ای (طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل ) است. روش نمونه گیری، روش خوشه ای تصادفی چندین مرحله ای با حجم نمونه ای 24 نفر می باشد. با استفاده از آزمون خواندن محقق ساخته و آزمون آگاهی از واج ...

چکیده: هدف کلی پژوهش حاضر شناسایی رابطه بین هوش هیجانی با تعهد سازمانی در اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان آذربایجان غربی می‌باشد ، تحقیق حاضر از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد. همچنین تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیق کاربردی است . جامعه‌ آماري‌ تحقيق‌ حاضر عبارت‌ از كلية‌ کار کنان اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان آذربایجان غربی می باشد. که تعداد آنها بر اساس آمار اخذ شده از شعبات مربوطه برابر با 188 نفر می‌باشد .و بر اساس‌ فرمول‌ تعيين‌ حجم‌ نم ...

یکی از رسالتهای عمده نظام آموزش و پرورش اجتماعی ساختن افراد است. تربیت اجتماعی یکی از اساسی‌ترین جنبه‌های تربیت است که از جایگاه ویژه‌ای در فرایند تعلیم و تربیت برخوردار است .در نظام آموزش و پرورش کودک قواعد اخلاقی، عرف اجتماعی، نگرش‌ها و شیوه‌های برقراری ارتباط را می‌آموزد زیرا که نیاز امروز جامعه ایران حضور انسانهایی آگاه، مشارکت‌جو، حساس به مسائل جامعه، علاقه‌مند به تعامل و گفتگو است که در تمامی زمینه‌های اجتماعی داوطلبانه مشارکت داشته باشند. پژوهش حاضر با توجه به ضرورت پ ...

یکی از مسائلی که امروزه در کانون توجه محافل مختلف قرار دارد ،حقوق شهروندی و چگونگی بهره مندی افراد جوامع مختلف از آن است که به شکلهای مختلف از سوی گروهها و انجمن های بین المللی و ملی مطرح، و خوراک محافل سیاسی و رسانه ای را شکل می دهد. شهروندی و حقوق شهروندی از مفاهیم جدید در ادبیات اجتماعی و سیاسی جامعه ها به حساب می آیند. این مفاهیم همراه با ظهور جامعه مدنی مطرح می شوندو وجود یکی مستلزم دیگری است. بنابراین تداوم حیات و پیشرفت جامعه تنها در سایه وجود شهروندان فعال، مشارکت جو، ...

امروزه دراکثر جوامع دموکراتیک، حقوق شهروندی ازجمله موارد مهمی است که توجه به آن درصدربرنامه ها قرارگرفته است، بطوری که آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی خود، از عوامل مهم درایجاد فضای مسالمت آمیز بین دولت وملت دریک محیط اجتماعی، محسوب می شود. پژوهش حاضربه منظور بررسی رابطه میزان مصرف رسانه وآگاهی از حقوق شهروندی دربین معلمان شهرستان هشترود، انجام گرفت. روش مورد استفاده، پیمایش وجامعه آماری، کلیه معلمان شاغل در شهرستان هشترود با تعداد کل 460نفردرسالتحصیلی 90-91 است. برای انتخاب ن ...

امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه، مسئله حفظ و رعایت حقوق زنان، مراعات برابری حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است. این احساس مخصوصاٌ در بین بسیاری از زنان وجود دارد که در طول تاریخ به زنان که بخش مهمی از جامعه انسانی را تشکیل می دهند ستم روا داشته شده است، حقوق وشأن انسانی آنها رعایت نشده و طبق عادات ورسوم، اعتقادات، قوانین و مقررات در مورد آنان تبعیض ناروا اعمال شده است. در این رساله به دنبال بررسی میزان آگاهی زنان از حقوقشان (طلاق، حضانت، نفقه، ازدواج مجدد) ...