عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چون بیماری آگالاکسی درمناطق مختلف ایران وجودداردو هرساله باعث زیانهای اقتصادی برای دامداران میگردد وازطرفی واکسن کشته ای که درحال حاضر درموسسه رازی تهیه میشودایمنی مناسبی تولید نمی نماید.اقدام درجهت تهیه واکسن موثرتری برای پیشگیری وکنترل بیماری ضروری به نظرمیرسد. ...

چون بیماری آگالاکسی درمناطق مختلف ایران وجوددارد وهرساله باعث زیانهای اقتصادی برای دامداران میگردد وازطرفی واکسن کشته ای که درحال حاضر درموسسه رازی تهیه میشود حاوی ایمنی مطلوبی نمیباشد،اقدام درجهت تهیه واکسن موثرتری برای پیشگیری وکنترل بیماری ضروری به نظر میرسد. ...

به دو گروه گوسفند بومی حساس واکسنهای زنده و غیرفعال آگالاکسی تزریق خواهد گردید. قبل از تزریق از حیوانات خونگیری و بعد از واکسیناسیون نیز به فواصل زمانی معین خونگیری جهت جدا نمودن سرم و تعیین تیتر آنتی‌بادی به عمل خواهد. در آزمایش مقدماتی مشخص شده که روش C.F. ازمایش مناسبی برای تعیین و تشخیص سطح ایمنی دامهای واکسینه با واکسن آگالاکسی می‌باشد. بدین ترتیب سطح ایمنی هر دو نوع واکسن در این طرح بر روی گوسفند مورد مطالعه قرار خواهد گرفت . ...

بیماری آگالاکسی یکی از بیماریهای واگیر در گوسفند و بز می باشد که توسط مایکوپلاسما آگالاکتیه و سایر گونه ها ایجاد می شود. در این طرح بر اساس طرح آماری از 5 منطقه استان نمونه های سواپ چشمی و شیر جهت تعیین شیوع از گله های گوسفند و بز تهیه شد همچنین موارد ابتلاء به بیماری در طول یک دوره در استان ثبت شد و نمونه های مرضی شامل (شیر، سواپ چشمی- مایع سینویان مفصلی تهیه گردید و جهت مراحل تکمیلی آزمایشگاه شامل کشت PCR به آزمایشگاه منتقل گردید. ...

چون بیماری اگالاکسی درمناطق مختلفایران وجود دارد و هرساله باعث زیانهای اقتادی برای دامداران می گرددوازطرفی واکسن کشته ای که درحال حاضردرموسسه رازی تهیه می شود ایمنی مناسبی تولید نمی نمایداقدام درجهت تهیه واکسن موثرتری برای پیشگیری وکنترل بیماری ضروری به نظر می رسد. ...
 
چکیده ندارد.
نمایه ها:

در این طرح از کانونهای آلوده بیماری درگله های گوسفند و بز، در استان حدود 250 نمونه شیر، سواب چشمی اخذ و در شرایط استریل و دمای زیر 5 درجه به آزمایشگاه ارسال گردید. که نمونه ها با روش PCR وکشت مورد آزمایش قرار گرفتند،نمونه های مثبت از چشم و شیر جدا گردید. مایکو پلاسماهای جدا شده عبارت بودند از : مایکو پلاسما آگالاکیته و مایکوپلاسما F38 ...

چکیده ندارد.