عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بهبود مصرف آب کشاورزی به دلیل گستردگی این بخش، در مقایسه با سایر بخشهای مصرف کننده آب از اهمیت بالایی برخوردار است. در مناطق خشک و نیمه خشک کمبود آب همواره یکی از محدودیتهای اصلی توسعه کشاورزی بوده و لذا ارتقای کارآیی مصرف آب در این مناطق از اهمیت بسزایی برخوردار است. مدلهایی که اثرات مقادیر مختلف آب بر روی عملکرد محصول را به صورت کمی شبیه سازی میکنند، ابزارهایی مفید در مدیریت آب در سطح مزرعه و بهینهسازی کارآیی مصرف آب میباشند. مدل AquaCrop که اخیرا توسط سازمان خواروبارکشاورز ...

تعیین میزان واقعی آب مصرفی برای یک دوره رشد گیاه و ارائه راه کاری در مدیریت آب جهت صرفه جویی در مصرف به منظور افزایش تولید در واحد سطح از ضروریات است. لذا هـدف اصلی در این طرح، ارزیابی عملکرد مدل AquaCrop در برآورد آب مصرفی و عملکرد محصول در سناریوهای کم آبیاری مختلف است. AquaCrop یک مدل شبیه سازی کارآیی مصرف آب گیاه است که توسط بخش آب و خاک سازمان FAO، جهت شبیه سازی واکنش محصول به آب، طراحی شده است. در راستای هدف فوق، به مطالعه ی سه طرح پژوهشی انجام شده در کشور پرداخته شد ...