عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 83

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان نامه، چهار مایع یونی اپروتیک با استفاده از کاتیون آمونیوم نوع چهارم با گروههای آلکیل شامل ، پنتیل، هگزیل، اکتیل، دسیل و دودسیل همراه با آنیون بیس(تری فلئورو متیل سولفونیل) ایمید سنتز شد. دانسیته و ویسکوزیته آنها در آزمایشگاه اندازه گیری و دریافته ایم که این مایعات یونی نسبت به مایعات یونی با آنیون هگزافلئورو فسفات آب کمتری جذب میکنند. دانسیته های این مایعات یونی با افزایش دما به طور خطی کاهش می یابند. همچنین دانسیته این مایعات یونی با افزایش طول زنجیر آلکیل در کا ...

امروزه گاز طبیعی 21 درصد از انرژی مورد استفاده در جهان را تشکیل می‌دهد. متان جزء اصلی گاز طبیعی می‌باشد. اگرچه به دلیل پایداری زیاد متان، استفاده از آن به عنوان خوراک واکنش با محدودیت همراه است، اما به دلیل شرایط زیست محیطی و محدودیت سایر منابع انرژی، مطالعات گسترده‌ای در ضمینه تبدیل متان به مواد دارای ارزش افزوده، انجام گرفته است. یکی از راه‌های تبدیل متان، جفت شدن اکسایشی و تبدیل متان به اتان و اتیلن، می‌باشد که برای انجام این امر نیاز به کاتالیست‌های فلزی است. تا کنون بیشت ...

در این پایان نامه یک روش جدید، موثر، گزینش پذیر و بسیار ساده برای تشخیص کاتیون نقره و تشخیص آنیون سیانید در محدوده وسیعی از آنیون ها, F-, Cl-, Br-, I-, CH3COO-, H2PO4-, SCN-, NO3-, CO32-, C2O42-, SO32-, 3-[C6H5O7] با روش رنگ سنجی به صورت گزینش پذیر عمل می کند، گزارش می شود. رفتار دی تیزون (1 و 5 - دی فنیل تیو کربازون) (DTZ)، رنگی که به راحتی در دسترس است، به عنوان یک گیرنده شیمیایی رنگ سنجی کاتیون فلزی و آنیونی در محیط DMSO/H2O مطالعه شد. یک گیرنده رنگ سنجی نوین و کارآمد که ب ...

در این کار تحقیقی یک روش جدید، موثر، گزینش پذیر و بسیار ساده برای تشخیص کاتیون نیکل و آنیون سیانید در محدوده وسیعی از آنیون ها F-، Cl-، Br-، I-، CH3COO-، H2PO4-، SCN-، NO3-، CO32-، C2O42-، SO32- با روش رنگ سنجی که به صورت گزینش پذیر عمل می کند گزارش می شود. رفتار اریو کروم بلک تی (EBT)، لیگاند رنگزایی که به راحتی در دسترس است، به عنوان یک گیرنده شیمیایی رنگ سنجی در حضور جزءهای کاتیون فلزی و آنیونی در محیط DMSO/H2O مورد مطالعه قرار گرفت.EBT به عنوان یک شناساگر حساس و گزینش پذی ...

طراحی و ساخت یک حسگر الکتروشیمیایی بر پایه خمیر کربن و مبتنی بر لیگند 1(E)—2 (2 نیتروبنزیل) 2- (E)- (2 هیدروکسی نفتالن-1- یل) (متیل انامینو) اتیل (آمینواتیل آمینومتیل) نفتالن برای اندازه گیری آنیون یدید در محلول‌های آبی.در این پروژه گزارشی از تهیه یک الکترود خمیرکربن مبتنی بر یک ترکیب شیف باز بنام ... 1(E)—2 (2 نیتروبنزیل) 2- (E)- (2هیدروکسی نفتالن-1- یل)) متیل انامینو) اتیل (آمینواتیل آمینومتیل) نفتالن ارائه می‌گردد که برای تهیه یون یدید در محلولهای آبی کاربرد دارد. نتایج ا ...

مايعات يوني به عنوان طبقه جديدي از ترکيبات شيميايي با ويژگي‌هاي منحصر به فرد مانند، پايداري حرارتي بالا، حلاليت بسياري از ترکيبات معدني، آلي، پليمري و فشار بخار ناچيز به عنوان حلال‌هاي سبز و نوين مطرح گرديده‌اند. به لحاظ اهميت و کاربرد گسترده آنها، در اين پاياننامه دسته اي از اين ترکيبات حاوي آنيون آلکيل سولفات و بدون يون هاليد، سنتز، خالص سازي و شناسائي شده و مورد بررسي ترموديناميکي قرار گرفته اند. داده‌هاي ضرايب اسمزي مربوط به محلول‌هاي آبي مايعات يوني برپايه کاتيون ايميداز ...

بخش اول نانوذرات جديد پليمري قالب يون (IIP) براي يون Zn2+ با انحلال استوکيومتري مقدار مشخصي از نيترات روي و ليگاند مورين (3و5و7و20و40-پنتا هيدروکسي فلاون) در مخلوط اتانول/استونيتريل به عنوان حلال تهيه گرديد. در روش پليمريزاسيون گرمايي، از متاکريليک اسيد(MAA) و اتيلين گليکول دي متاکريلات(EGDMA) به‌ترتيب به‌‌عنوان منومر عاملي و پيوند دهنده عرضي در حضور آغازگر 2و2- آزوبيس ايزوبوتيرونيتريل(AIBN) استفاده گرديد .بررسي ويژگي هاي نانوذرات IIP با ابعاد 90-70 نانومتر، با استفاده از تک ...

مایعات یونی به دلیل داشتن خواص ویژه ای مانند نقطه ذوب پایین و فشار بخار قابل چشم پوشی به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته اند. در فرایندهای صنعتی از این ترکیبات به عنوان حلال سبز یاد می شود .خواص شیمیایی و فیزیکی مایعات یونی با بر همکنش بین یون ها کنترل می شود. به طور کلی با افزایش اندازه و پیچیدگی آنیون و کاتیون به دلیل عدم استقرار بار بر همکنش های یونی کاهش می یابد. در این پایان نامه تحقیق روی کاتیون پیریدینیوم و آنیون های F، Br، Cl، FO4، BrO4، ClO4، BF4، ALCl4، NO3، PF6 ...

در بخش اول تحقیق طراحی وساخت یک حسگر شیمیایی بسیار ساده، موثرو گزینش پذیر پرداختیم که توانایی شناسایی آنیون فلوراید در حضور تعداد زیادی از آنیون های دیگر از قبیل: Cl¯, Br¯, I¯, HSO4¯, NO3¯, OAc¯(Acetate), BzO¯ (Benzoate) با استفاده از آشکارسازی به روش های فلورسانی و رنگ سنجی را دارد. 4-برمو 2-6 بیس (هیدروکسی متیل) فنلBBHMP) ( به عنوان یک گیرنده فنلی در دسترس و ساده بدون وجود عامل رنگزا می باشد. در روش رنگ سنجی، تشخیص از طریق چشم غیر مسلح برای آنیون فلوراید با BBHMP بیان شده ...