عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف: تعیین اثرات آنیزومتروپیای آستیگماتیک تجربی بر روی استرئوپسیس در افراد بزرگسال سالم برای ارزیابی اثرات بالقوه آنیزومتروپیای آستیگماتیک اصلاح نشده در تکامل آستانه استرئوپسیس در طی دوران کودکی. تعداد 30 نفر داوطلب دانشجوی رشته پزشکی سنین بین 19 تا 24 سال با میانگین سنی 6/22 سال که در مقاطع علوم پایه، فیزیوپاتولوژی و استارژی مشغول تحصیل بودند و هیچگونه بیماری چشمی نداشتند، در این مطالعه شرکت کردند. پس از اصلاح کامل عیب انکساری چشم هر داوطلب برای بررسی تغییرات استرئوپسیس به د ...

در یک مطالعه مقطعی غربالگری بینایی بر روی 1844 نفر از دانش آموزان سن 7-6 ساله برای به دست آوردن شیوع آمبلیوپی ناشی از آنیزومتروپی در شهرستان کرمان انجام شد. در طی 6 ماه-از آبان ماه 1372-22 مورد آمبلیوپی شناسایی شد. تعداد پسران 936 نفر معادل 8/50% و دختران 908 نفر معادل 2/49% بود. شیوع آمبلیوپی 2/1% (پسران 1% و دختران 4/1% به دست آمد که از کل 22 مورد آمبلیوپی 63% (14 مورد) آن ناشی از آنیزومتروپی خالص، 13% آنیزومتروپی همراه با استرابیسم، مجموع آنیزومتروپی خالص و آنیزومتروپی به ...