عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی این پایان نامه تعیین دزهای تفکیکی حشره کشهای پیرتروئید، شامل پرمترین، دلتامترین، لامبداسیهالوترین، اتوفن پروکس و سیفلوترین برای پشه انوفل استفنسی سوش طبیعی جمع آوریس شده از بندرعباس و سوش حساس پرورش یافته درآزمایشگاه بوده است. غلظت حشره کشها در 5 تست بشرح ذیل است: پرمترین در غلظتهای 0.1تا 1%، دلتامترین از 0.005تا 0.1%، اتوفن پروکساز 0.1تا 1%، لامبداسیهالوترین از 0.01تا 0.2%، سیفلوترین از 0.005تا 0.1%. در نتیجه دوسوش حشره در قبال حشره کشها بسیار شبیه هم بوده اند. دزها ...