عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 28

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آنغوزه گیاهی علفی، چند ساله و دائمی و از مهمترین گیاهان دارویی است که اهمیت آن به سبب شیره آن است که دارای مصارف دارویی و صنعتی است. شیره آنغوزه حاوی رزین، صمغ، اسانس، اسید فرولیک و وانیلین می‌باشد. که روی سیستم هضم موثر است و دارای اثرات ضد سرطان، ضد انگل، ضد دیابتی، ضد ویروسی، ضد حاملگی، ضد قارچی می‌باشد. به دلیل طولانی بودن مراحل تولید بذر آنغوزه و شکستن خواب بذر استفاده از کشت بافت موثر است. که گزارش‌ها حاکی از آن است که پس از ضدعفونی بذر با الکل و محلول وایتکس همراه با ی ...

دراین مطالعه اثر صمغ گیاه آنغوزه، بر نوروپاتی دیابتی وبرخی فاکتور های بیوشیمیایی سرم در رت های نر مقاوم به انسولین بررسی شد. مقاومت به انسولین در موشهای صحرایی نر بوسیله رژیم غنی از فروکتوز در طی یک دوره هشت هفته ایجاد گردید.به گروه اول که گروه کنترل منفی بودند به مدت 10 هفته فروکتوز ده درصدبا آب آشامیدنی وآب مقطر به صورت داخل صفاقی داده شد.به دو گروه از رتها به عنوان گروه پیشگیری همزمان بافروکتوز 10درصد آنغوزه (mg/Kg bW/day 50) وآنغوزه ( mg/Kg bW/day 100) به صورت داخل صفا ...

کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zell. (Lep.: Pyralidae مهم‌ترین عامل کاهش کمی و کیفی درختان انار بوده و خسارت آن سبب ریزش گل و میوه انار در ابتدای بهار می‌شود. به انگیزه‌ی بررسی اثر عصاره صمغ آنغوزه و فرومون جنسی طبیعی این آفت بر کنترل آن، این پژوهش در سال‌های 1390-1389 در باغ انار مرکز تحقیقات کشاورزی یزد روی درختان 18 ساله، رقم ملس یزدی در قالب طرح بلوک‌ کامل تصادفی انجام شد. بر این اساس، قطعه‌ای به مساحت 4 هکتار انتخاب و 3 بلوک با فاصله 60 متر از یکدیگر و 4 تیمار ...

امروزه گیاهان دارویی بعنوان منابع طبیعی که دارای خاصیت آنتی اکسیدانی هستند مورد توجه محققین برای استفاده درسامانه های غذایی و بیولوژیک قرارگرفته اند. هدف از این تحقیق بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره اتانولی ساقه وبرگ گیاه آنغوزه به عنوان جایگزین سنتزی انجام شده است. مواد وروش ها:دراین مطالعه عصاره اتانولی ساقه وبرگ گیاه آنغوزه باروش lin و همکاران تهیه شد. فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره اتانولی با استفاده از روش 2و 2 دی فنیل- 1-پیکریل هیدرازیل DPPH ارزیابی گردید. یافته ها: دراین ...

در این مطالعه تفاوت میان جمعیت‌های ferula assa_foetida l.)) ایرانی بر اساس تغییرات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی بین و درون اکوتیپ‌های آنغوزه در رویشگاه‌های جنوب غربی کشور می‌باشد. برای ارزیابی سطح و چگونگی توزیع تنوع میان سه جمعیت فاصله دار از استان‌های فارس، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان تحلیل شد. برای بررسی خصوصیات مورفولوژیکی ابتدا گیاه آنغوزه در هر سه استان، در مرحله گلدهی از سایت‌های مختلف جمع‌آوری شد و ویژگی‌های مورفولوژیک مورد ارزیابی عبارتند از ارتفاع بوته، طول و عرض برگ ...
نمایه ها:
اسانس | 

آنغوزه تلخ با نام علمی Frula assa-foetida L. گیاهی چند ساله، علفی و از گیاهان دارویی مهم تیره چتریان می باشد. شیرابه استخراج شده از این گیاه که با انجام عمل تیغ زدن ریشه در فصل خواب آن (تابستان) صورت می گیرد، خاصیت دارویی دارد. مواد موثره آنغوزه اکثرا ترکیبات گوگردی می باشند. مواد موثره این گیاه اثر ضد انگل، قاعده آور و ضد تشنج دارند. در رفع بیماریهای دستگاه تنفس، اسپاسم حنجره، آسم و دستگاه هضم موثر است. به دلیل بهره برداری های نادرست و بی رویه، نسل این گیاه در معرض خطر انقر ...

این تحقیق به منظور تعیین اثرات سمی، دور کنندگی و بازدارندگی عصاره های الکلی برگ و گل (قرمز و سفید) خرزهره (‏‎Nerium oleander‎‏)، برگ اسطوخدوس (‏‎Lavandula officinalis‎‏) و صمغ آنغوزه (‏‎ّFerula assaffoetida‎‏) بر روی شپشه آرد (‏‎Tribolium casianeum‎‏)و شب‏‎‎‏پره آرد (‏‎Ephestia kuehniella‎‏) طی سالهای 1379 تا 1381 انجام گردید. برگ و گل (سفید و قرمز) خرزهره، برگ اسطوخدوس و صمغ آتغوزه توسط دستگاه تقطیر در خلا عصاره گیری شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که عصاره آنغوزه نسبت به عص ...

-1با توجه به بذردهی زیاد گیاه کماآنغوزه در سن بلوغ و آسان بودن تکثیر آن از طریق بذر، بهتر است هر سال ادارات کل منابع طبیعی سطحی را که جهت بهره‌برداری به برندگان مزایده واگذار می‌کنند، در همان سطح یا بیشتر از آن اقدام به کشت و تکثیر این گیاه رو به انقراض بنمایند. -2 دقت در اعمال نظر کارشناسی در اجرای طرحهای بهره‌براری تهیه شده و اینکه حتما بهره‌برداران از 20 درصد بوته‌های قابل بهره‌برداری چشم‌پوشی نموده و آنها را جهت تجدید حیات در عرضه باقی بگذارند. -3 دایر نمودن کلاسهای توجیه ...

با توجه به عدم بررسی امکان استفاده از این گیاه دارویی در جیره غذایی طیور و نیز مقالات اندک موجود در مورد اثرات مفید این گیاه بر سیستم ایمنی حیوانات آزمایشگاهی، در این تحقیق تلاش گردیده تا اثر افزودن سطوح مختلف پودر آنغوزه به جیره غذایی جوجه های گوشتی بر عملکرد و پاسخ ایمنی مورد بررسی قرار گیرد. ...