عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 94

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آنزیم‌های سیتوپلاسمی آسپارتات آمینوترانسفراز، آلکالین فسفاتاز و به‌ویژه آلانین آمینوترانسفراز، به عنوان مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد سلامتی کبدی به شمار می‌روند. انجام فعالیت‌ و تمرینات سنگین، به احتمال زیاد موجب آسیب غشای سلولی می‌شود و در اثر آسیب، رهایی آنزیم‌ها به درون جریان خون زیاد می‌شود. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تأثیر یک جلسه فعالیت هوازی وامانده‌ساز بر تغییرات سطوح پلاسمایی آنزیم‌های کبدی مردان ورزشکار و غیرورزشکار است. بدین منظور در این مطالعه 12 ورزشکار و 12 غیرو ...

نخود ایرانی یکی از گیاهان زراعی مهم مناطق خشک و نیمه خشک دنیا است که بسیار حساس به شوری می‌باشد. اخیراً گزارش شده است که پرایمینگ دانه‌ها، یک تکنیک تقویت کننده استقرار دانه‌رستها و بهبود دهنده تولید محصول در شرایط تنش‌زا است. این پژوهش تغییرات پارامترهای رشد و پاسخ‌های آنتی اکسیدانتی دانه رستهای اسمو و هیدرو پرایم شده نخود ایرانی در برابر تیمارهای شوری (0، 25، 50 و 75 میلی مولار) را به تصویر کشیده است. نتایج نشان داد که در مقایسه با گیاهان شاهد، شوری موجب کاهش جوانه‌زنی، طول ...

در مطالعات قبلی، آنزیمی به نام KRA2-آمیلاز مستقل از کلسیم، از سویهBacillus sp. KRA2 جداسازی شد. توالی نوکلئوتیدی ژن آنزیم KRA2-آمیلاز و توالی اسید آمینه ای آن نشان داد که این آنزیم، به صورت پیش ساز آنزیمی سنتز می شود که دارای یک پپتید راهنما (33 اسید آمینه) و یک پروپپتید 11 اسید آمینه ای بعد از آن در قسمت N-ترمینال، آلفا آمیلازی بالغ در قسمت مرکزی (422 اسید آمینه، kDa48) و یک پروپیتید طویل در قسمت –C ترمینال (193 اسید آمینه،kDa 21) می باشد. براساس نتایج کریستالوگرافی که در ...

تنش‌های غیرزیستی مانند شوری یکی از مهمترین عوامل کاهش عملکرد جو بشمار می روند. در این پژوهش الگوی ایزوزیمی آنزیم های پراکسیداز (POX)، کاتالاز (CAT) و سوپراکسید دیسموتاز (SOD) برگ گیاهچه های ده رقم جو پس از تیمار شوری در سه سطح (0، 100 و 200 میلی مولار) و تیمار خارجی پرولین در سه سطح (0، 5 و 10 میلی مولار) مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در شرایط آزمایشگاهی پیاده شد. برای بررسی آنزیمی، از هر رقم نمونه هایی از برگ های چند بوته ...

چکیده ریحان یکی از مهمترین گیاهان دارویی متعلق به خانواده نعناعیان است که به عنوان سبزی تازه و ادویه استفاده می شود. متیل جاسمونات یک تنظیم کننده‌‌‌ی ‏رشد مهم ‌درگیر در تنظیم پاسخ‌های دفاعی و القای دامنه ی وسیعی از مسیرهای بیولوژیکی در بسیاری از گونه های گیاهی می باشد . به منظور مطالعه ی تاثیر متیل جاسمونات بر روی میزان بیان ژن های اوژنول-o - متیل ترانسفراز ( EOMT) ، فنیل آلانین آمونیالیاز( (PAL ، فعالیت آنزیم های کاتالاز (CAT)،پلی فنل اکسیداز (PPO) ، فنیل آلانین آمونیالیاز ...

آلودگی هوا شامل مخلوطی از آلاینده های گازی و ذرات معلق است که عوامل مختلفی در ایجاد آن موثر می باشند. از آنجاییکه دستگاه تنفسی در ارتباط مستقیم با محیط قرار دارد آلرژن هایی مانند آلاینده های هوا از طریق تاثیر بر دستگاه تنفسی، سیستم ایمنی را تحریک کرده می توانند منجر به واکنش های آلرژیک شوند. سروتونین از بیومارکرهایی است که در تشخیص ابتلا به آلرژی، از جمله آسم آلرژیک، مورد آزمایش قرار می گیرد. در این تحقیق تغییرات بیانی دو نمونه از ژن هایی را که در عملکرد سروتونین موثر هستند، ...

بيش از يک سوم مناطق تحت کشت آبي در دنيا تحت تأثير شرايط غرقابي قرار دارند و لذا اثرات مخرب غرقابي به-صورت پراکنده براي همه گياهان در تمامي مناطق قابل مشاهده است. تنش غرقابي زماني ايجاد مي‌شود که در نتيجه بارش شديد و طولاني مدت باران، طغيان رودخانه‌ها، آبياري بيش از حد و يا افزايش سطح آب‌هاي زيرزميني ميزان آب موجود در خاک به حد اشباع برسد. ميزان کاهش عملکرد محصولات کشاورزي در اين شرايط تا بيش از پنجاه درصد در دنيا گزارش شده است. غرقابي در ايران در مناطق شمالي، مجاور درياي خز ...

در سال‌هاي اخير، تغيير سطح سلول‌هاي زنده کاربردهاي فراواني در زمينه‌هاي بيوتکنولوژي، ايمونولوژي و ميکروبيولوژي داشته است. در اين بين تغيير سطح سلول‌هاي باکتريايي به عنوان مهمترين ميکرو ارگانيسم‌هاي مورد استفاده در صنايع بيوتکنولوژي، مورد علاقه محققين بسياري بوده است. بيان و اتصال پروتئين‌هاي هترولوگ به سطح سلول، يکي از راه‌هاي تغيير سطح سلول‌هاي باکتريايي مي‌باشد. در باکتري‌هاي گرم مثبت، يک يا دو آنزيم با عنوان سورتاز وجود دارد که اتصال سوبستراي پروتئيني به ديواره سلول را ب ...

تأثیر متغیرهای مستقل دما، غلظت باکتوکازیتن و غلظت گلوکز به عنوان عوامل اثر‌گذار بر تولید اگزوپلی‌ساکارید توسط باکتری لاکتوباسیلوس بولگاریکوس SZ2 در قالب روش سطح پاسخ بررسی و شرایط بهینه تولید معین شد. بیشترین مقدار اگزوپلی‌ساکارید تولیدی در محیط کشت MRS تغییر یافته (M1-MRS)، 74/3±2 میلی‌گرم بر لیتر گزارش شد و سطوح بهینه متغیرهای مستقل مورد بررسی 38/7 درجه سانتی‌گراد، 24/5 و29/6گرم بر لیتر به ترتیب برای دما، غلظت های باکتوکازیتن و گلوکز به دست آمد. برای مقایسه تولید اگزوپلی‌س ...