عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از عواملی که بر رضامندی زناشویی زوجین تأثیر عمده ای دارد و می تواند آن را پیش بینی نماید، ویژگی‌ های شخصیتی هر یک از زوجین می باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش آندروژنی، تکانشوری و سبک برونگرایی در پیش بینی رضامندی زناشویی زوجین درگیر و عدم درگیر طلاق انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مراجعین(زوجین درگیر طلاق) به دادگاه خانواده شهر اردبیل بود. نمونه این پژوهش 50 زوج در حال طلاق بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. همچنین 50 زوج عدم درگیر طلاق جهت مقایسه ...

هدف از انجام حاضر پژوهش مقایسه ویژگی های شخصیتی هوش هیجانی، خودپایی و آندروژنی در کارکنان ارتقایافته و کارکنان ارتقانیافته شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون می باشد. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع نظری و برای اجرای آن از روش پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون به تعداد 736 نفر بوده که با استفاده از جدول مورگان تعداد 256 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش، انتخاب شده اند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه های هوش ...

این پژوهش با رویکرد تفسیری- برساختی به مطالعه ی تیپولوژی زنان کرد از منظر تصویر ذهنی(self image) آنان از خود می پردازد. هدف اصلی تحقیق حاضر به دست دادن تحلیلی جامع از وضعیت زنان کرد کردستان ایران و نقد بازنمایی تقلیل گرایانه ی گفتمان فمینیسم غربی از زنان شرقی و هم چنین نقد نگاه تعمیم گرایانه ی گفتمان فمینیستی داخل کشور که ناتوان از دیدن تفاوت ها و تجارب متکثر زنان سایر اقلیت هاست، می باشد. جمعیت آماری مورد مطالعه ی تحقیق، زنان کرد 25 سال به بالای کردستان ایران می باشد. روش مو ...

هدف از مطالعه حاضر مقایسه نقش جنسیتی ورزشکاران زن شرکت کننده در ورزش های زنانه و مردانه بر اساس مدل متنی می باشد. نقش جنسیتی رفتارهای آموخته شده ای است که در جامعه، شرایطی را فراهم می سازد که فعالیت ها، وظایف و مسئو لیت هایی را نسبت به زنان و مردان تعیین می کند. ورزش‌های مناسب برای زنان معمولا بوسیله ی سدی بین دو رقیب، اعمال زور بوسیله ی یک جسم سبک و غلبه بر مقاومت اجسام بسیار سبک مشخص می شوند، در حالیکه ورزش‌هایی که با سطوح بالایی از برخورد با حریف در ارتباط هستند، برای مر ...