عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 40

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از عواملی که بر رضامندی زناشویی زوجین تأثیر عمده ای دارد و می تواند آن را پیش بینی نماید، ویژگی‌ های شخصیتی هر یک از زوجین می باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش آندروژنی، تکانشوری و سبک برونگرایی در پیش بینی رضامندی زناشویی زوجین درگیر و عدم درگیر طلاق انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مراجعین(زوجین درگیر طلاق) به دادگاه خانواده شهر اردبیل بود. نمونه این پژوهش 50 زوج در حال طلاق بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. همچنین 50 زوج عدم درگیر طلاق جهت مقایسه ...

هدف از انجام حاضر پژوهش مقایسه ویژگی های شخصیتی هوش هیجانی، خودپایی و آندروژنی در کارکنان ارتقایافته و کارکنان ارتقانیافته شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون می باشد. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع نظری و برای اجرای آن از روش پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون به تعداد 736 نفر بوده که با استفاده از جدول مورگان تعداد 256 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش، انتخاب شده اند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه های هوش ...

مطالعات نشان می دهند که یون روی می تواند در رفتار های مرتبط با اضطراب دخیل باشند. از طرفی بین میزان تستوسترون و رفتارهای اضطرابی نیز ارتباط متقابل وجود دارد. با توجه به ارتباط یون روی با سیستم آندروژنی، هدف پژوهش حاضر بررسی تداخل اثر کلرید روی و سیستم آندروژنی بر رفتار های اضطرابی در موش های نربالغ نژاد ویستار می باشد. جهت ارزیابی رفتار اضطرابی نیز از مدل ماز به علاوه مرتفع استفاده گردید. گروه های گنادکتومی شده مقادیر مختلف کلراید روی ( mg/kg10و7.5و5) بصورت داخل صفاقی ...

از مهمترین عوامل موثر در ایجاد تفاوت یادگیری و حافظه فضایی در بین دو جنس ، هورمون‌های جنسی می‌باشند. تراکم بالای گیرنده‌های آندروژنی در مراکز اصلی حافظه و یادگیری به ویژه در ناحیه هیپوکامپ نشان‌دهنده نقش احتمالی این گیرنده‌ها در حافظه فضایی است . به همین منظور این تحقیق به گونه‌ای طراحی شد که تاثیر فلوتامید به عنوان آنتاگونیست و تستوسترون انانتات به عنوان آگونیست گیرنده‌های فوق بر حافظه فضایی با استفاده از Morris water maze مورد بررسی قرار گیرد. در اولین مرحله ناحیه CAL ...

در کشور ما روش سنتی پرورش گوسفند از رواج بیشتری برخوردار است و از این رو دامپروران با صرف هزینه های زیاد، بازده اندکی را دریافت می نمایند. لذا درتحقیق حاضر سعی شد تا در شرایط مختلف میزان بیان ژن رسپتور آندروژن ماهیچه مورد بررسی و دقت قرار گیرد. چراکه ممکن است با افزایش بیان این گیرنده شاهد افزایش رشد و حجم توده عضلانی و همچنین بازارپسندی مطلوب به دلیل کاهش میزان چربی لاشه باشیم. بر این اساس 21 رأس بره نر 2 تا 4 ماهه در 3 گروه شاهد، تیمار 1 و تیمار 2 دسته بندی شدند. پس از انج ...

چکیده ندارد.
  
آندروژن ها هورمون های استروئیدی هستند که بیان آنها در ایجاد فنوتیپ نر از جمله تکامل اندام های جنسی و آغاز و توسعه روند اسپرماتوژنژ ضروری می باشد. آندروژن ها توسط گیرنده های آندروژنی (AR) فعال می شوند. ARاز خانواده گیرنده های هسته ای هستند. عملکرد AR به عنوان یک فاکتور رونویسی وابسته به لیگاند است که سبب تنظیم بیان ژن های پاسخ دهنده به آندروژن ها می شود. آندروژن ها و گیرنده آندروژن نقش مهمی در روند اسپرماتوژنز و باروری مردان دارند. نتایج حاصل از مطالعه آزمایشگاهی بر روی نسل ...