عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 64

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

خلاصه سابقه و هدف: نظر به شیوع کوله سیستیت حاد به عنوان یکی از اورژانس‌های پزشکی و اهمیت شناسایی جرم ‌های میکروبی و به دنبال آن درمان آنتی بیوتیکی مناسب برای این بیماری، مطالعه‌ی حاضر به منظور بررسی علل شایع میکروبی و آنتی بیوتیک موثر بر آن‌ها در بیماران مبتلا به کوله سیستیت حاد بستری در بیمارستان شفیعیه‌ی زنجان در طی 5 سال انجام گرفت. مواد و روش‌ها: مطالعه به روش توصیفی از نوع داده‌های موجود، بر روی کلیه‌ی بیمارانی انجام شد که با تشخیص کوله سیستیت حاد در فاصله زمانی مهر 75 ل ...

مصرف بی رویه آنتی بیوتیکهای وسیع الطیف زمینه را جهت بروز مقاومت داروئی میکروبها خصوصا ارگانیسم های بیمارستانی آماده می کند و تشخیص بیماریها را به تاخیر می اندازد و همچنین موجبات بروز عفونتهای اضافی با میکروبهای مقاوم به آنتی بیوتیکها را فراهم می آورد. این تحقیق با هدف ترسیم نمای کلی حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکها در میکروبهای پاتوژن در بیمارستان امام خمینی تهران در سال 1376 انجام گرفته است. روش انجام تست روش Disk Diffusion بوده است و مطالعه بصورت گذشته نگر و با استفاده از اطلا ...

این تحقیق یک مطالعه توصیفی - مقطعی است که در طی آن از مهر 1376 تا شهریور 1377 یافته‌های آزمایشگاهی (U/A) وکشت ادرار (U/C) در 986 نمونه ادرار افراد بالغ مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر همدان مورد بررسی قرار گرفت . یافته‌های آزمایشگاهی ونتایج کشت در دو جنس مذکر و مونث مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفتند. از 986 نمونه ادرار آزمایش دشه 54/2 درصد دارای باکتریوری و 18/4 درصد دارای کشت مثبت باکتریایی با شمارش کلنی بالای 10 5/ml بودند که شایعترین عامل عفونت ادراری، اشریشیاکلی 54/9 درص ...
 
چکیده ندارد.
  
با توجه به اینکه در حال حاضر یکی از علل عمده کوری در جهان زخم قرنیه می باشد و با توجه به اینکه درمان به موقع و صحیح آن می تواند پیشگیری بسیاری از موارد موربیدیتی حاصل از این بیماری باشد بر آن شدیم تا این تحقیق را در جهت بررسی نتایج کشت و آنتی بیوگرام زخمهای قرنیه و تناسب آن با نمای کلینیکی انجام دهیم. روش کار: مطالعه، به صورت توصیفی مقطعی گذشته نگر و با بررسی 200 پرونده بیمار مراجعه کننده به کلینیک چشک پزشکی صورت گرفت که بعد از استخراج داده ها خام 140 بیمار به علت کامل نبودن ...
نمایه ها:
مشهد | 

کنترل عفونت در ناحیه فک و صورت همواره یکی از مشکلات درمانی قابل توجه می باشد. چرا که تاخیر در درمان و کنترل عفونت می تواند سبب درگیری فضاهای اولیه فکین و در صورت گسترش بیشتر درگیری فضاهای ثانویه را نیز موجب شود، و حیات بیمار را به خطر اندازد. 75 درصد عفونتهای ماگزیلوفاسیال ادنتوژنتیک بوده که جهت کنترل آن باید درناژ، دسترسی به کانال ریشه و لزوم تجویز آنتی بیوتیک را در طرح درمان خود قرار داد. این مطالعه به منظور تعیین حساسبت آنتی بیوتیکی (آنتی بیوگرام) آبسه های دندانی انجام گرف ...