عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 53

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در قسمت اول این رساله، یک روش جدید، ساده و موثر برای پیش تغلیظ همزمان مقادیر بسیار ناچیز طلا و تالیم با استفاده از روش میکرواستخراج قطره ی آلی شناور منجمدشده توسط امولسیون سازی به کمک امواج فراصوت از طریق تشکیل زوج یون و سپس اندازه گیری به روش جذب اتمی الکتروترمال ارائه شده است. این روش برای پیش تغلیظ زوج یون های تشکیل شده بین -AuCl4 و -TlCl4 با بنزیل دی متیل تترادسیل آمونیوم کلراید دی هیدرات در حجم میکرولیتری از حلال استخراج کننده ی 1-آندکانول استفاده شده است. فاکتورهای موثر ...

انتشار وسیع آنتیموان در محیط زیست ناشی از فرایندهای طبیعی و فعالیت های انسانی می باشد. آنتیموان فلزی سنگین و سمی برای گیاهان، جانوران و انسان می باشد. مطالعات انجام شده بیانگر وجود مقادیر سمی آنتیموان در مناطق ارغش و چلپو در شرق ایران می باشد. کشاورزی در این مناطق عمدتاً کشت هندوانه است. این پژوهش به منظور بررسی تأثیر آنتیوان بر فعالیت های رشد و نموی گیاه هندوانه انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار در مرحله گیاهچه ای اعمال شد. گیاهچه ها در مح ...

عنصر آنتیموان در فرآیند الکترولیز مس بسیار مزاحم بوده ومنجر به اشکالاتی از قبیل تشکیل لجن شناور، آلودگی کاتد، تردی کاتد و... می شود. حذف آنتیموان از الکترولیت پالایشگاه مجتمع مس سرچشمه روی خاکهای معدنی بنتونیت و کائولن بررسی شد. تاثیر پارامترهای مختلف نظیر مقدار جاذب، زمان تماس، دما،pH، سرعت هم زدن و غلظت اولیه آنتیموان با استفاده از آزمایشات جذب سطحی مطالعه شد. همچنین به منظور بررسی ساختار و ترکیب شیمیایی جاذبها از دستگاه پراش اشعه ایکس (XRD) ودستگاه طیف سنجی فلورسانس اشعه ا ...

در این تحقیق، با استفاده از روش های تولید شیمیایی و الکتروشیمیایی هیدرید، آرسنیک و آنتیموان موجود در نمونه به یک گونه فرار (آرسین و استیبن) تبدیل می شود. هیدرید تولیدی، سپس با معرف دی اتیل دی تیو کاربامات نقره در محلولی از یک باز آلی وارد واکنش می شود و یک کمپلکس رنگی ایجاد می نماید که توسط اسپکتروفوتومتر UV-Vis آشکارسازی می شود. تاثیر نوع حلال بر واکنش های شیمیایی و الکتروشیمیایی تولید هیدرید مورد بررسی قرار گرفت. نحوه تاثیر حلال های آلی و نتایج آن که حاکی از بهبود ویژگی ه ...

نانو ساختارهای HgS و Sb2S3 با روش هیدروترمال با استفاده از تیوگلیکولیک اسید (TGA)، نیترات جیوه یک آبه( Hg(NO3)2.H2O) و کلرید آنتیموان (SbCl3) به عنوان پیش ماده ساخته شد. محصولات ساخته شده، با الگوی پراش اشعه X (XRD)، طیف تفرق انرژی اشعه‌ی ایکس (EDX)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، طیف ماوراء بنفش- مرئی (UV-vis) و اسپکتروسکوپی فتولومینسانس (PL)، طیف تبدیل فوریه مادون قرمز (FT-IR) شناسایی شدند. اثر غلظت واکنشگر‌ها، دمای واکنش، زمان واکنش، عوامل ...

واکنش4 - کلرو فنول با استرهای استیلنی در حضور مقادیر کاتالیزوری ازتری فنیل فسفین، آرسین و آنتیموان در حلال دی کلرومتان منجر به سنتز محصولات زیربا راندمان بالاشده است. ...

در اين پايان‌نامه ترکيب‌هاي فلزي جديد با استفاده از ترکيب‌هاي انتقال پروتون به‌عنوان ليگاند و يون‌هاي فلزي بيسموت و آنتيموان سنتز شده و توسط تکنيک‌هاي پرتو-X, IR, Mass, NMRو تجزيه‌ي عنصري مورد شناسايي کامل قرار گرفته است. ترکيب (naH).[Bi(pydc)2(H2O)2].H2O از واکنش نيکوتين آميد(na) و پيريدين‌-2،6-‌دي‌کربوکسيليک اسيد (pydc) و نمک بيسموت (III)کلرايد به‌دست آمد. اين ترکيب در سيستم بلوري تري‌کلينيک با گروه فضايي Pī در سلول واحد متبلور مي‌شود ومقدار R نهايي براي 4994 بازتاب مست ...

در کارحاضر دو طراحي جديد از روش ميکرواستخراج مايع- مايع معرفي شده است. در قسمت اول اين کار،از ميکرواستخراج مايع-مايع پخشي جفت يون برای مقادیر جزئی طلا استفاده گرديده است. در اين روش يون (III)Au پس از تشکيل جفت يون بین AuCl4-و بنزیل دی متیل تترا دسیل آمونیوم به درون قطرات ريز کربن تتراکلريد استخراج شد. اين قطرات بسيار ريز از طريق تزریق سریع اتانول (حلال پخش کننده)حاوی تتراکلريدکربن(حلال استخراجی) به درون محلول آبي ايجاد گرديد و پس از سانتريفيوژ جدايي کامل دو فاز رخ داد. فاکت ...

آلودگی به آنتیموان در سال‌های اخیر افزایش یافته و این به خاطر فعالیتهای بشر و استفاده وسیع از ترکیبات آنتیموان بوده است و تحقیقات در این زمینه در ایران بسیار کم صورت گرفته است. پژوهش در مورد آنتیموان از اهمیت خاصی برخوردار است در نتیجه هدف از انجام این پژوهش تعیین میزان جذب این عنصر توسط گیاه و اثر فسفر و شوری بر جذب آنتیموان در شرایط خاص بوده است. این پژوهش گلخانه‌ای در محیط آبکشت اجرا شد. این مطالعه در قالب بلوک کامل تصادفی و آزمون فاکتوریل با سطوح مختلف آنتیموان، فسفر و شو ...