عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 22

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

انتشار وسیع آنتیموان در محیط زیست ناشی از فرایندهای طبیعی و فعالیت های انسانی می باشد. آنتیموان فلزی سنگین و سمی برای گیاهان، جانوران و انسان می باشد. مطالعات انجام شده بیانگر وجود مقادیر سمی آنتیموان در مناطق ارغش و چلپو در شرق ایران می باشد. کشاورزی در این مناطق عمدتاً کشت هندوانه است. این پژوهش به منظور بررسی تأثیر آنتیوان بر فعالیت های رشد و نموی گیاه هندوانه انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار در مرحله گیاهچه ای اعمال شد. گیاهچه ها در مح ...

یک روش جدید استخراج فاز جامد مغناطیسی (MSPE) با استفاده از نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 اصلاح سطح شده توسط سیلیکا و گروه اکتیل (C8-Fe3O4@SiO2) به عنوان جاذب استخراج فاز جامد مغناطیسی با کمک طیف سنجی جذب مولکولی به منظور آزمون گونه‌شناسی آنتیموان سه ظرفیتی و پنج ظرفیتی توسعه داده شد. این روش مبتنی بر تشکیل زوج یون هگزاکلروآنتیمونات با رودامین ب در شرایط اسیدی و در پی آن استخراج فاز جامد مغناطیسی این زوج یون در متانول به منظور اندازه گیری رنگ‌سنجی است. ...

در اين پايان‌نامه ترکيب‌هاي فلزي جديد با استفاده از ترکيب‌هاي انتقال پروتون به‌عنوان ليگاند و يون‌هاي فلزي بيسموت و آنتيموان سنتز شده و توسط تکنيک‌هاي پرتو-X, IR, Mass, NMRو تجزيه‌ي عنصري مورد شناسايي کامل قرار گرفته است. ترکيب (naH).[Bi(pydc)2(H2O)2].H2O از واکنش نيکوتين آميد(na) و پيريدين‌-2،6-‌دي‌کربوکسيليک اسيد (pydc) و نمک بيسموت (III)کلرايد به‌دست آمد. اين ترکيب در سيستم بلوري تري‌کلينيک با گروه فضايي Pī در سلول واحد متبلور مي‌شود ومقدار R نهايي براي 4994 بازتاب مست ...

در کارحاضر دو طراحي جديد از روش ميکرواستخراج مايع- مايع معرفي شده است. در قسمت اول اين کار،از ميکرواستخراج مايع-مايع پخشي جفت يون برای مقادیر جزئی طلا استفاده گرديده است. در اين روش يون (III)Au پس از تشکيل جفت يون بین AuCl4-و بنزیل دی متیل تترا دسیل آمونیوم به درون قطرات ريز کربن تتراکلريد استخراج شد. اين قطرات بسيار ريز از طريق تزریق سریع اتانول (حلال پخش کننده)حاوی تتراکلريدکربن(حلال استخراجی) به درون محلول آبي ايجاد گرديد و پس از سانتريفيوژ جدايي کامل دو فاز رخ داد. فاکت ...

خاک منطقه ی چلپو به منظور ارزیابی آلودگی عناصر سمی آرسنیک و آنتیموان مورد مطالعه ی ژئوشیمیایی قرار گرفت. بافت خاکها در 12 نمونه مورد مطالعه، از سبک تا بسیار سنگین متغیر بود. غلظت آرسنیک از 18/8 تا 1448/8 میلی گرم در کیلوگرم و غلظت آنتیموان از 8/6 تا 74/4 میلیگرم در کیلوگرم خاک در تغییر است. با توجه به مقادیر ارائه شده توسط USEPA برخی از خاک ها آلوده به آرسنیک و آنتیموان بودند. ارزیابی آلودگی خاک با شاخص زمین انباشت (Igeo) و فاکتور غنی شدگی (EF) نشان دهنده ی رده های متفاوتی از ...

آلودگی به آنتیموان در سال‌های اخیر افزایش یافته و این به خاطر فعالیتهای بشر و استفاده وسیع از ترکیبات آنتیموان بوده است و تحقیقات در این زمینه در ایران بسیار کم صورت گرفته است. پژوهش در مورد آنتیموان از اهمیت خاصی برخوردار است در نتیجه هدف از انجام این پژوهش تعیین میزان جذب این عنصر توسط گیاه و اثر فسفر و شوری بر جذب آنتیموان در شرایط خاص بوده است. این پژوهش گلخانه‌ای در محیط آبکشت اجرا شد. این مطالعه در قالب بلوک کامل تصادفی و آزمون فاکتوریل با سطوح مختلف آنتیموان، فسفر و شو ...

آنتیموان یک شبه فلز سمی و غیر ضروری برای گیاهان است که در طبیعت همراه با عناصر دیگری مانند آرسنیک، طلا، مس و جیوه یافت می‌شود. آنتیموان یک عنصر کمیاب در پوسته زمین ( mg kg-1 0/3-0/2) است که غلظت پایه‌ای آن در خاک‌ها ( mg kg-8/14-0/3) می‌باشد. این عنصر به صورت غیر متحرک یا با تحرک کم در داخل خاک یافت می شود. به طوری که به حالت محلول به راحتی توسط گیاهان جذب شده و در اندامهای مختلف گیاه تجمع می یابد و از این طریق وارد چرخه غذایی می شود. این عنصر در محیط زیست به عنوان یک نتیجه ...

هدف از انجام این تحقیق، بررسی میزان آلودگی خاک در منطقه دوست بیگلو به عنصر آنتیموان و نیز تعیین منشأ اینآلودگی ها است. در این منطقه رفتار زیست محیطی فلز آنتیموان در 70 نمونه خاک برداشت شده از مناطق کانی سازی ودگرسانی شمال غرب شهرستان مشگین شهر مورد بررسی قرار میگیرد و بعد از تخمین شدت آلودگی راهکارهای عملیبرای بهسازی این منابع ارایه می شود. وجود تغییرات زیاد در غلظت آنتیموان بر این نکته دلالت می کند که هم ویژگی های فیزیکی (اندازه دانه) و هم ویژگی های شیمیایی (pH، فازهای ثانوی ...