عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 27

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اعداد حقیقی ‎و p ای هر دو از اعداد گویا توسط روشی به نام کامل سازی بدست آمده اند که کامل سازی می تواند برای هر فضای متریک با استفاده از فاصله های مختلف روی اعداد گویا بکار برده شود: فاصله اقلیدسی معمولی برای اعداد حقیقی و یک فاصله p ای جدید ‎به‎ ازای عدد اول p ، برای اعداد pای. فاصله p ای در "نامساوی مثلثی قوی" صدق می کند که سبب خواص شگفت انگیزی از اعداد p ای می شود و منجر به تفاوت های جالبی از آنالیز حقیقی کلاسیک می شو‎د. از سوی دیگر تشابه ها وقتی ناشی می شوند که حقیقت واب ...

در این پایان نامه در فصل اول مفاهیم و تعاریف اولیه از آنالیز تابعی و هارمونیک آورده شده است. درفصل دوم تعریفی از آنالیز چندریزه ساز و موجک ارائه شده است و روی فضایی خاص به طور مفصل شرح داده شده است. در فصل سوم حدهای مستقیم تعریف شده اند و دفصل چهارم از حدهای مستقیم برای ساختن پایه هایی متعامد یکه برای انواع فضاهای هیلبرت اتفاده شده و حدهای مستقیم را شناسایی کرده و در فصل پنجم نیز موجک های روی مجموعه کانتور را بررسی کرده و حدهای مستقیم را با فضایی از توابع روی سیملوله ها یکریخ ...

در این پایان نامه دنباله های حاصل از یک تک تابه مورد مطالعه قرار گرفته است، یعنی دنباله هایی به فرم : ψj,k : j, k ∈ Z } جاییکه ψj,k و ψ ∈ L۲(R) به این صورت تعریف شده است : ψj,k := ۲j/۲ψ(۲jt − k). با توجه به مجموعه ی انتقال ها و اتساع های دنباله ی موج {ψj,k : j, k ∈ Z} قاب موجکی بسل موجکی ریس موجکی و موجک های متعامد تعریف شده است. هدف بررسی خواص ریس موجکی یک متغیره متناظر با آنالیز چندریزه‌ساز می‌باشد. به ویژه با استفاده از موجک‌های متعامد یکه متناظر با آنالیز چندریزه‌ساز ...

سیستم تعیین موقعیت جهانی GPS کاربرد‌های فراوانی در شناسایی جابه‌جایی‌ها و تعیین مولفه‌های مختصاتی با دقت بالا دارد. اما این سیستم مکانی تحت تاثیر خطاهای مختلفی مانند خطای ساعت ماهواره، خطای ساعت گیرنده، تاخیرات اتمسفری و چندمسیری شدن قرار می‌گیرد. می‌توان با ترکیباتی از مشاهدات GPS بخشی از این خطاها را حذف کرد. اما استفاده از ترکیبات GPS سبب می‌شود که با چند دسته از مشاهدات کارکرد و پیدا کردن خطا دشوارتر می‌شود. بنابراین در این پایان‌نامه هم از سری‌های زمانی باقی‌مانده‌های ک ...

موجک با اتساع‌های ترکیبی, تابع مولد یک پایه یکامتعامد یا یک قاب پارسوال برای ‎L2{R}n)‎ است که تحت عمل انتقال شبکه‌ای و ترکیب دو عملگر اتساع نسبت به مجموعه ماتریس‌های غیرجابه‌جایی ‎A‎ و ‎B‎ به وجود می‌آید. به طور نمونه, عناصر ‎B‎ می‌توانند ماتریس‌های قیچی و عناصر ‎A‎ ماتریس‌های گسترش باشند. نظریه موجک با اتساع‌های ترکیبی تعمیمی از نظریه موجک کلاسیک است که چارچوب ساده و قابل انعطافی را برای ساخت پایه‌های یکامتعامد به وجود می‌آورد و همچنین دارای یک‌سری ویژگی‌های هندسی است که توا ...

در این پایان نامه ابتدا به معرفی نظریه موجک و آنالیز چند ریزه سازی می پردازیم. سپس با استفاده از انالیز چند ریزه سازی خواص موجک ها را بررسی و ارائه می کنیم. در ادامه به معرفی موجک های دابیشز که یکی از پر کاربردترین موجک ها می باشد می پردازیم و با استفاده از آن ها به حل معادلات انتگرال فردهلم و انتگرال گیری عددی می پردازیم. در پایان با ارائه چند مثال، کارایی محاسباتی روش پیشنهادی را نشان می دهیم. ...

آنالیز چندگانه‌ی موجک، به عنوان یک شاخه‌ی جدید از ریاضیات در حل عددی معادلات دیفرانسیل و انتگرال به طور وسیع کاربرد دارد. از آنجائیکه که بسط موجک یک تابع امکان نمایش اسپارس داده‌ها را فراهم می‌کند، لذا آنالیز چندگانه می‌تواند در کاهش حجم محاسبات و افزایش سرعت رسیدن به جواب مطلوب موثر باشد.‎‎ در فیزیک پلاسما برای توصیف اکثر پدیده‌های فیزیکی از نظریه جنبشی استفاده می‌کنند که در آن، برای بررسی رفتار ذرات پلاسما از تابع توزیع سرعت استفاده می‌شود. معادله‌ی ولاسف در واقع حالت خاص ...

در این پایان نامه به معرفی موجک ها ک پایه یکا متعامد برای L2(R) هستند و مفهوم آنالیز چندریزگی، تابع تظریف و ویژگی های آنها می پردازیم و یک فرمول برای موجک بر حسب تابع تظریف به دست می آوریم. سپس شبه اسپلاین ها و آنالیز چند ریزگی اسپلاین ها را معرفی کرده و منظم بودن شبه اسپلاین ها با توجه به نرخ تباهی تبدیلات فوریه شان و نیز مرتبه تقریبی آنها را بررسی می کنیم. در واقع یکی از اهداف ما در این قسمت تخمین تباهی تبدیلات فوریه شبه اسپلاین ای با مرتبه (m,l)، یا به عبارتی رسیدن به کران ...

شبه قاب ها در واقع رفتاری نظیر قاب ها برای زیر فضای X از فضای هیلبرت H دارند که دنباله های {Xn} و {X*n} لزوماه در X نیستند. هر قاب یک شبه قاب است اما هر شبه قاب لزوما یک قاب نیست. شبه قاب ها کاربرد فراوان دارند و مفهوم انها در سال های اخیر بسیار مورد استفاده قرار گرفته بدون اینکه به طور صریح نامی از آنها برده شود. در این پایان نامه ابتدا موجک ها و آنالیز چندریزگی را تعریف می کنیم سپس به معرفی شبه قاب ها و شبه دوگان قاب ها پرداخته و روش ساخت شبه قاب ها و شبه دوگان ها را مور ...